Objavljeno u Službene obavijesti, 26.05.2023.

Javni poziv za nerazvrstanu cestu - Zalužje

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/23-01/63

URBROJ: 2196-4-2-23-9

Vinkovci, 19. svibnja 2023. god.

 

            Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23) Grad Vinkovci objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

 

I.

            Grad Vinkovci započinje s postupkom evidentiranja izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu – ulicu Zalužje, izgrađenu na k.č.br. 5955/8 Put ulica Zalužje sa 14818 m², upisane u zk.ul.br. 1, k.o. Vinkovci, kao javno dobro u općoj uporabi, k.č.br. 5955/12 Put sa 1317 m², upisane u zk.ul.br. 9305, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta, dijelu k.č.br. 5626/2 Vojnički krug sa 5371 m², upisane u zk.ul.br. 3711, k.o. Vinkovci, vlasništvo Republike Hrvatske, dijelu k.č.br. 6160/11 Kanal Kanovci sa 4419 m², upisane u zk.ul.br. 9565, k.o. Vinkovci, vlasništvo Republike Hrvatske-javno vodno dobro, pod upravljanjem Hrvatskih voda Zagreb i dijelu k.č.br. 6304/1 Put Kanovci sa 3002 m², upisane u zk.ul.br. 9502, k.o. Vinkovci, vlasništvo Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta.

 

            Ovim putem obavještavaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama o započinjanju i tijeku postupka.

 

II.

            Geodetski elaborat izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu izradit će Geodet d.o.o. Vinkovci, Vinkovci, Slavonska 4, ovlašteni inženjer geodezije Danijel Bošković, mag. ing. geod., evidentiran u komori pod oznakom Geo 1351.

            Predstavnici Grada Vinkovaca i Geodet d.o.o. Vinkovci obilježit će granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta. Radovi na obilježavanju granica zemljišta započinju 05. lipnja 2023. god.

 

III.

            Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama i na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog stanja nerazvrstane ceste dana 12. lipnja 2023. godine (ponedjeljak), u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, u prostorijama Grada Vinkovaca u Vinkovcima, u Ulici bana J. Jelačića 1, II. kat, soba br. 31.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.