Objavljeno u Službene obavijesti, 26.01.2024.

Javni poziv za nerazvrstanu cestu- Ulica jabuka

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/24-01/17

URBROJ: 2196-4-2-24-4

Vinkovci, 24. siječnja 2024. god.

 

           

            Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23) Grad Vinkovci objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

 

I.

 

            Grad Vinkovci započinje s postupkom evidentiranja izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu – Ulica jabuka, izgrađenu na:

- dijelu k.č.br. 4551 Put Borinci sa 4296 m², upisane u zk.ul.br. 9702, k.o. Vinkovci, vlasništvo Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta.

 

            Ovim putem obavještavaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenoj katastarskoj čestici, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnom katastarskom česticom o započinjanju i tijeku postupka.

 

II.

 

            Geodetski elaborat izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu izradit će Geodet d.o.o. Vinkovci, Vinkovci, Slavonska 4, ovlašteni inženjer geodezije Danijel Bošković, mag. ing. geod., evidentiran u komori pod oznakom Geo 1351.

            Predstavnici Grada Vinkovaca i Geodet d.o.o. Vinkovci obilježit će granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta. Radovi na obilježavanju granica zemljišta započinju 06. veljače 2024. god.

III.

 

            Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenoj katastarskoj čestici i na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnom katastarskom česticom mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog stanja nerazvrstane ceste dana 13. veljače 2024. godine (utorak), u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, u prostorijama Grada Vinkovaca u Vinkovcima, u Ulici bana J. Jelačića 1, II. kat, soba br. 31.

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font