Objavljeno u Službene obavijesti, 23.05.2019.

JAVNI POZIV za dostavu ponude za uspostavu i provedbu Službe spašavanja života na vodi na kupalištu "Banja" 2019

Javni poziv

GRADONAČELNIK

KLASA: 620-01/19-01/07

URBROJ: 2188/01-02-19-1

Vinkovci, 22. svibnja 2019. godine

 

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 8/09., 1/13. i 2/18.)  objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za dostavu ponude za uspostavu i provedbu

Službe spašavanja života na vodi na kupalištu "Banja"

                                                                                    

I.

Na Javni poziv za odabir organizatora i provoditelja Službe spašavanja života na vodi na kupalištu "Banja" mogu se prijaviti fizičke i pravne osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu obavljati poslove zaštite i spašavanja.

 

II.

            Služba spašavanja života na vodi uspostavlja se za razdoblje od 15. lipnja do 31. kolovoza 2019. godine u vremenu od 10:00 do 18:00 sati. Početak rada Službe kao i završetak djelovanja uspostavljene Službe može se promjeniti u slučaju loših vremenskih uvjeta.

 

III.

Organizator je dužan uspostaviti i organizirati Službu spašavanja života na vodi koju će činiti najmanje dva (2) spasitelja koji djeluju sukladno zakonima i pravilnicima koji definiraju rad kupališta i djelovanje Spasilačke službe.

            Spasitelji moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

-          moraju biti stariji od 18 godina,

-          moraju imati završen tečaj i važeću licencu za spasioca pri Službi spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa.

Grad Vinkovci osigurava obveznu osobnu opremu spasitelja.

Grad Vinkovci osigurava opremu i sredstva za pružanje prve pomoći.

IV.

U Proračunu Grada Vinkovaca za 2019. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna za organizaciju Službe spašavanja života na vodi.

Prijavitelj je dužan izraditi ponudu u okviru planiranih proračunskih sredstava Grada Vinkovaca.

 

V.

Ponuda mora sadržavati:

-          Troškovnik organizacije Službe spašavanja života na vodi,

-          Presliku uvjerenja o osposobljenosti za spasioca pri Službi spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa,

-          Presliku izvatka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra prijavitelja,

-          Potpisan i pečatom ovjereni obrazac Izjave o nekažnjavanju.

 

VI.

Rok za podnošenje ponude s odgovarajućom dokumentacijom je osam dana (8) od dana objave Javnog poziva. Ponuda se dostavlja osobno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

GRAD VINKOVCI

Upravni odjel za kulturu i turizam

Bana J. Jelačića 1

s naznakom "JAVNI POZIV – BANJA"

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

VII.

Odluku o odabiru donosi Gradonačelnik Grada Vinkovaca na prijedlog Povjerenstva, prema ocjeni kvalitete u roku osam dana (8) od dana isteka roka za dostavu ponuda.

O donesenoj odluci bit će obaviješteni svi ponuditelji pisanim putem.

S odabranim ponuditeljem Grad Vinkovci sklopit će ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

 

 

VIII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu pošte irena.juric@vinkovci.hr ili na broj telefona 032/493 – 324.

Tekst Javnog poziva s obrascem Izjave o nekažnjavanju objavljuje se na internetskoj stranici Grada Vinkovaca https://grad-vinkovci.hr/hr

Izjava o nekažnjavanju