Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 01.03.2021.

Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu – MJERA 7 – Pomoć poduzetnicima s teškoćama u poslovanju zbog korona virusa - UGOSTITELJI

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-02/21-01/01

URBROJ: 2188/01-02-21-5 

Vinkovci, 01. ožujka  2021. godine

 

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članaka 46. i 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 08/09, 1/13 i 2/18) i članka 11. Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. - 2023. godinu, KLASA: 302-02/21-01/01, URBROJ: 2188/01-01-21-2 („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 2/21), objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva 

na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu – MJERA 7 – Pomoć poduzetnicima s teškoćama u poslovanju zbog korona virusa - UGOSTITELJI

 

 

I.                    PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu (u nastavku: Program) kojim se provode mjere s ciljem stvaranja povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje postojećih poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području grada Vinkovaca (u nastavku: Javni poziv).

 

U okviru ovog Javnog poziva realizira se mjera:

7. Pomoć poduzetnicima s teškoćama u poslovanju zbog korona virusa - UGOSTITELJI

 

Potpore dodijeljene temeljem ovog Javnog poziva predstavljaju potpore male vrijednosti i provodit će se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1).

 

II.                 KORISNICI POTPORA

 

Korisnici ovog Javnog poziva su tvrtke i obrti sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro,  male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem u Vinkovcima i koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost (djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane prema NKD-u) na području grada Vinkovaca osim trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Vinkovci, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

 

Ukoliko korisnik mjera obavlja ugostiteljsku djelatnost i izvan područja grada Vinkovaca, mjere se mogu koristiti samo za ugostiteljsku djelatnost na području grada Vinkovaca.

 

Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije, kao ni korisnici koji su u blokadi.

 

 

III.              UVJETI ZA DODJELU POTPORE

 

Potpore u okviru ovog Javnog poziva dodjeljuju se mikro malim i srednjim poduzetnicima s otežanim i/ili ugroženim poslovanjem uslijed epidemije korona virusa.

 

Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti poduzetnici, isključivo trgovačka društva i obrti koji:

-            Imaju sjedište na području grada Vinkovaca i/ili provode ulaganje na području grada Vinkovaca

-            U cijelosti su u privatnom vlasništvu

-            Imaju najmanje jednog zaposlenog

-            Nemaju evidentiran dug prema Gradu Vinkovcima stariji od 22.03.2020. godine

o kojima službenu evidenciju vode nadležne službe Grada Vinkovaca 

-            Koji ispunjavaju uvjete utvrđene Uredbom Komisije EU o de minimis potporama

-            Nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije

 

 

Korisnici ove mjere ne mogu biti vlasnici poslovnog subjekta koji su zaposleni u drugom poslovnom subjektu.

 

Korisnicima nije dopušteno dvostruko financiranje i ne mogu koristiti mjeru iz Programa za iste troškove i aktivnosti za koje su već koristili sredstva iz ovog Programa ili nekog drugog javnog izvora.

 

Prijavitelji, pojedinačni vlasnici prijavitelja ili osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja, moraju zadovoljiti i uvjet prema kojem im nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

 

 

IV.              PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 

 

Potpore se dodjeljuju za:

- Troškove najma

- Režijske troškove (struja, voda, plin, otpad, HRT, ZAMP, komunalna naknada)

- Obveze prema Gradu Vinkovcima nastale nakon 22.03.2020., a nenaplaćene

- PDV po prihvatljivim računima ukoliko prijavitelj nije u sustavu PDV-a

 

Prihvatljivi su troškovi nastali na području grada Vinkovaca.

 

Ukupna vrijednost projekta sastoji se od 80% sredstava iz proračuna Grada Vinkovaca i 20% vlastitih sredstava poduzetnika. Potpore se dodjeljuju u visini 80% prihvatljivih troškova do maksimalnog iznosa potpore 2.000,00 kuna po zaposleniku. Broj zaposlenih kod prijavitelja utvrđuje se na dan 22.02.2021. temeljem evidencije HZMO.

 

 

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je prihvatljiv trošak ukoliko prijavitelj nije u sustavu PDV – a.

 

Dvostruko financiranje istog troška nije prihvatljivo.

 

 

V.                 SREDSTVA

 

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 800.000,00 kuna.

 

Po ovom Javnom pozivu jedan poduzetnik može se prijaviti sa samo jednim projektom.

 

Grad Vinkovci zadržava pravo Odlukom gradonačelnika povećati ukupna raspoloživa sredstva za ovaj Javni poziv.

 

 

 

VI.              NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascu prijave definiranim u Javnom pozivu zajedno s potpunom dokumentacijom.

 

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici s jasno naznačenim vremenom (datum, sat, minuta, sekunda) poštom ili predajom osobno na adresu:

Grad Vinkovci

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

s naznakom

„NE otvarati – Prijava na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021.-2023. godinu – Pomoć poduzetnicima s teškoćama u poslovanju zbog korona virusa - UGOSTITELJI“

 

Sve potrebne obrasce i popratnu dokumentaciju podnositelji mogu preuzeti na web stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr.

 

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Upravnom odjelu gospodarstva Grada Vinkovaca na telefon 032/638-461 ili na e-mail andrea.marjanovic@vinkovci.hr

 

Prijave projekata na ovaj Javni poziv bit će moguće podnositi od 01. ožujka 2021. godine od 7,30 sati do 09. ožujka 2021. godine u 15,30 sati.

 

Projektne prijave koje budu dostavljene/poštom poslane prije ili poslije naznačenog roka, smatrat će se nevažećima.

 

Pristigle prijave bit će obrađivane po redoslijedu zaprimanja.

 

Prijava se podnosi na obrascu MVK7  uz koji se prilaže:

 

1.        Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

2.        Preslika osobne iskaznice odgovorne osobe, OIB, IBAN žiro računa

3.        Skupna izjava

4.        Izjava o povezanim osobama i  korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba 

5.        Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

6.        Računi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izdani nakon 01. studenog 2020.

godine

7.        Preslika važećeg ugovora o zakupu poslovnog prostora ugostiteljskog objekta 

8.        Potvrda HZMO-a o broju zaposlenih na dan 22.02.2021.  

9.        Izjava vlasnika obrta ukoliko je vlasnik ujedno i jedini zaposlenik u obrtu (samo obrtnici)

 

Upravni odjel gospodarstva će za svakog pojedinog prijavitelja pribaviti Potvrdu o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Vinkovaca za podnositelja i povezane tvrtke.

 

Upravni odjel gospodarstva može zatražiti i drugu dodatnu dokumentaciju prije donošenja prijedloga o dodijeli potpore

 

 

 

VII.           POSTUPAK OBRADE I DODJELE

 

Za postupak obrade podnesenih prijava nadležan je Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca sukladno Programu i Javnom pozivu. 

 

Temeljem provedenog postupka i na razini odobrenih sredstava ovog Javnog poziva, Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca donijet će konačni prijedlog projekata prihvatljivih za financiranje kroz potporu „Pomoć poduzetnicima s teškoćama u poslovanju zbog korona virusa - UGOSTITELJI“.

 

Gradonačelnik na temelju prijedloga Upravnog odjela gospodarstva Grada Vinkovaca donosi Odluku o dodjeli sredstava. 

 

Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju navedenim uvjetima i uvjetima za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za provedbu Javnog poziva.

 

Protiv Odluke o dodjeli sredstava žalba nije dopuštena.

 

 

VIII.        NADZOR NAD KORIŠTENJEM POTPORE

 

S prijaviteljima koji budu odabrani putem ovog Javnog poziva Grad Vinkovci potpisat će Ugovor. 

 

Ukoliko poduzetnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije ili se utvrdi da je zaprimljena sredstva koristio nenamjenski, mora vratiti u proračun Grada Vinkovaca isplaćena novčana sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka novčanih sredstava te se isti u sljedeće tri (3) godine isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja od strane Grada Vinkovaca.

 

Nadzor nad odobrenim potporama provodi Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca te je korisnik dužan omogućiti Gradu Vinkovcima kontrolu namjensko utrošenih sredstava potpore.

 

 

IX.  OSTALE ODREDBE

 

Dokaz o namjenskom trošenju sredstava predstavljaju računi i izvod iz žiro računa. Nalog za plaćanje, potvrda o izvršenom plaćanju, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

 

Priznaju se isključivo računi izdani od strane pravnih osoba ili obrta, osim u slučaju najma u kojem je potreban ugovor ovjeren kod javnog bilježnika.

 

Potpora za Pomoć poduzetnicima s teškoćama u poslovanju zbog korona virusa ostvarit će se doznakom na račun korisnika potpore nakon što korisnik potpiše Ugovor.

 

Svi obrasci moraju biti ispunjeni putem računala te potpisani i ovjereni od ovlaštene osobe.

 

Prijavom na ovaj Javni poziv prijavitelj preuzima obvezu pribavljanja privola zaposlenika za obradu svojih osobnih podataka u svrha prijave na ovaj Javni poziv.

 

Grad Vinkovci zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr 

 

                                                                                                             GRADONAČELNIK

                                                                                                             Ivan Bosančić, mag.oec

DOKUMENTACIJA:1. Prijavni obrazac MVK7

2. Izjava o koristenim potporama male vrijednosti

3. Izjava o povezanim osobama i korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba

4. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

5. Skupna izjava.docx