Objavljeno u Službene obavijesti, 02.12.2021.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. - 2023. godinu – MJERA 6 - Poduzetnički inkubator

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-02/21-01/01

URBROJ: 2188/01-02-21-220                                                                                                                

Vinkovci, 02. prosinca 2021. godine
Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članaka 46. i 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 08/09, 1/13 i 2/18) i članka 11. Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. - 2023. godinu, KLASA: 302-02/21-01/01, URBROJ: 2188/01-01-21-2 („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 2/21), objavljuje


JAVNI POZIV

za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva

na području grada Vinkovaca za 2021. - 2023. godinu – MJERA 6 - Poduzetnički inkubator⦁    PREDMET JAVNOG POZIVA


Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021.-2023. godinu (u nastavku: Program) kojim se provode mjere s ciljem stvaranja povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje postojećih poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području grada Vinkovaca (u nastavku: Javni poziv).


U okviru ovog Javnog poziva realizira se sljedeća mjera:

⦁    Poduzetnički inkubator


Potpore dodijeljene temeljem ovog Javnog poziva predstavljaju potpore male vrijednosti i provodit će se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1).⦁    KORISNICI POTPORA


Korisnici ovog Javnog poziva su tvrtke, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro subjekte malog gospodarstva sa sjedištem u Vinkovcima i/ili koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području grada Vinkovaca osim trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Vinkovci, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.


Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe, koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika; ostvaruju ukupni godišnji promet do 14.000.000,00 kuna ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u vrijednosti do 7.000.000,00 kuna.


Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije, kao ni korisnici koji su u blokadi.⦁    UVJETI ZA DODJELU POTPORE


Da bi podnositelj zahtjeva za potporu bio prihvatljiv kao korisnik potpore, nužno je da isti:

- ima sklopljen ugovor sa Tehnološkim parkom d.o.o. kao zakupnik poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Vinkovci

- ima podmirene obveze prema državi i Gradu Vinkovcima

- ima podmirene obveze prema zaposlenicima

- ispunjava propise o potporama male vrijednosti

- ima opravdana odobrena sredstva potpore male vrijednosti


Ove mjere ne mogu koristiti gospodarski subjekti čija je glavna djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. registrirana za ulaganja u sektorima:

a)    poslovanja nekretninama (NKD 2007. OZNAKA 68),

b)    djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 2007. oznaka 92),

c)    financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD 2007. oznake: 64, 65, 66)


Korisnici ove mjere ne mogu biti niti gospodarski subjekti definirani člankom 5. i 6. Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu.


Prijavitelji, pojedinačni vlasnici prijavitelja ili osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja, moraju zadovoljiti i uvjet prema kojem im nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.


⦁    PRIHVATLJIVI TROŠKOVI


Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu čini stvarni trošak najma (po četvornom metru unajmljenog prostora)  poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Vinkovci sukladno ugovoru prethodno sklopljenom s Tehnološkim parkom d.o.o.


Neprihvatljivi troškovi su:

- troškovi nastali prije potpisivanja ugovora o najmu

- redovni materijalni troškovi


Potpore se dodjeljuju u visini:


⦁    100% prihvatljivih troškova za prijavitelje do 1 godine poslovanja,

⦁    75% prihvatljivih troškova za prijavitelje od 1 do 2 godine poslovanja,

⦁    50% prihvatljivih troškova za prijavitelje do 3 godine poslovanja,

⦁    25% prihvatljivih troškova za prijavitelje od 3 do 5 godina poslovanja


Dvostruko financiranje istog troška nije prihvatljivo.


Porez na dodanu vrijednost (PDV) je prihvatljiv trošak ukoliko prijavitelj nije u sustavu PDV-a.


Prihvatljivi su troškovi nastali od 01. 11. 2021. godine.⦁    KRITERIJI ODABIRA


Korisnik ove mjere mora imati prethodno sklopljen ugovor o zakupu s Tehnološkim parkom d.o.o.


Zahtjevi za potporu ocjenjivat će se prema redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstava.


Ako se prednost bude morala određivati prema vremenu podnošenja zahtjeva za potporu, prednost imaju zahtjevi za potporu na sljedeći način:

⦁    Potpuni Zahtjevi za potporu za koje nije tražena dopuna, pri čemu se vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) Potvrde o podnošenju u slučaju slanja poštom ili vrijeme zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Grad Vinkovce ako je korisnik neposredno predaje

⦁    Zahtjevi za potporu za koje je Grad Vinkovci izdao Zahtjev za dopunu; prednost imaju Zahtjevi za potporu korisnika koji su u kraćem roku postupili po Zahtjevu za dopunu. Ako nepotpuni Zahtjevi za potporu imaju jednaki broj bodova i jednak vremenski rok podnošenja dopune, prednost imaju ranije podneseni zahtjevi za potporu (datum, sat, minuta, sekunda).
⦁    SREDSTVA I NAČIN ISPLATE


Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 550.000,00 kuna.


Način isplate odobrene potpore te ostala prava i obveze uredit će se Ugovorom o dodjeli potpore. Svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna potpora, čiji će se cjelokupan iznos isplaćivati kroz obračunske anuitete sukladno Ugovoru o dodjeli potpore.


Grad Vinkovci zadržava pravo povećati ukupna raspoloživa sredstva za ovaj Javni poziv.
⦁    NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE


Prijava na javni poziv podnosi se putem Prijavnog obrasca MVK6  zajedno s potpunom dokumentacijom.


Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici s jasno naznačenim vremenom (datum, sat, minuta, sekunda) poštom ili predajom osobno na adresu:


Grad Vinkovci

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

s naznakom

„NE otvarati – Prijava na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu- Poduzetnički inkubator“


Sve potrebne obrasce i popratnu dokumentaciju podnositelji mogu preuzeti na web stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr.


Sve dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Upravnom odjelu gospodarstva Grada Vinkovaca na telefon 032/638-461 ili na e-mail andrea.marjanovic@vinkovci.hr.


Prijave projekata na ovaj Javni poziv bit će moguće podnositi od 03. 12. 2021. godine od 8,00 sati do 31. 10. 2022. godine u 15,30 sati.


Projektne prijave koje budu dostavljene/poštom poslane prije ili poslije naznačenog roka, smatrat će se nevažećima.Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu:

⦁    Ugovor o najmu poslovnog prostora (preslika)

⦁    Ispunjen prijavni obrazac MVK6 (izvornik)

⦁    BON 2 (SOL 2) (izvornik dokumenta ne stariji od 15 dana od dana podnošenja prijave)

⦁    Ispunjena izjava o korištenim potporama OIKP-2021./2022. (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i podnositelji koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti- izvornik)

⦁    Skupna izjava OSI-2021./2022. (Obrazac izjave o nekažnjavanju - 2021./2022. - izvornik dokumenta)

⦁    Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka


Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis mora biti potpisana od strane osoba ovlaštenih za zastupanje podnositelja prijave.⦁    POSTUPAK OBRADE I DODJELE


Postupak obrade podnesenih prijava provodi Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca prema redoslijedu pristiglih prijava do iskorištenja sredstava, a Odluku o dodjeli sredstava temeljem prijedloga Upravnog odjela gospodarstva donosi gradonačelnik.


    Protiv Odluke o dodjeli sredstava žalba nije dopuštena.


    Pristigli zahtjevi za odobravanje potpore ocjenjivat će se redoslijedom pristizanja kroz fazu Administrativne provjere dostavljene dokumentacije koja će se temeljiti na dostavljenoj propisanoj dokumentaciji, a svaka prijava će morati zadovoljiti sve propisane uvjete ili će u suprotnom biti odbačena.


    OBRAZAC ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU    KATEGORIJA

KORISNIKA    DA    NE

1.    Priložen Prijavni obrazac MVK6-2021./2022.    svi        

    -prijavni obrazac ovjeren pečatom i potpisom od strane osobe ovlaštene za zastupanje    svi        

    -prijavni obrazac je u potpunosti ispunjen sukladno danim uputama    svi        

2.    Priložena je Izjava o korištenim potporama OIKP-2021./2022.    svi        

    -priložena izjava o potporama male vrijednosti ovjerena je pečatom i potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje    svi        

    -iznos ostvarenih potpora ne prelazi iznos od 200.000,00 eura u prethodne 3 fiskalne godine    svi        

3.    BON2 (SOL2)    svi        

    -dokument sa podacima o bonitetu (solventnosti) ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe banke    svi        

    - podaci o solventnosti – bez blokade    svi        

4.    Priložen je ugovor o najmu poslovnog prostora između Tehnološkog parka d.o.o. i podnositelja prijave (preslika)    svi        

    -ugovor je ovjeren potpisom i pečatom    svi        

5.    Priložen je obrazac Skupne izjave OSI-2021./2022.    svi        

    -obrazac skupne izjave je ispunjen, potpisan i ovjeren pečatom    svi        

6.    Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka    svi        Kao dokaz za ispunjavanje uvjeta iz točke 3. ovog Javnog poziva, mjerodavan je Ugovor sklopljen sa Tehnološkim parkom d.o.o.        


⦁    NADZOR NAD KORIŠTENJEM POTPORE


S prijaviteljima koji budu odabrani putem ovog Javnog poziva Grad Vinkovci potpisat će Ugovor.


Iznos potpore će biti definiran Ugovorom.


Kod zaključenja Ugovora Korisnici su dužni dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu odgovarajućem iznosu dodijeljene potpore.


Nadzor nad odobrenim potporama provodi Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca. U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava, Grad Vinkovci je putem Upravnog odjela gospodarstva ovlašten izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom korisnika i njihovih poslovnih prostora te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora.


Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava ili povreda odredbi Ugovora sklopljenog s Tehnološkim parkom d.o.o., bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva te se isti u sljedeće tri (3) godine isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja od strane Grada Vinkovaca.Ukoliko korisnici potpore ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom ili ne izvrše povrat nenamjenski odnosno neopravdano iskorištenih sredstava u proračun Grada Vinkovaca, Grad Vinkovci će aktivirati bjanko zadužnicu.⦁    OSTALE ODREDBE


Grad Vinkovci zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr
                                                                                                                 GRADONAČELNIK

                                                                                                                Ivan Bosančić, mag.oec.        

 


   Javni Poziv

1. Prijavni obrazac MVK6

2. Izjava o koriτtenim potporama male vrijednosti

3. OBRAZAC skupna izjava OSI

4. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka