Objavljeno u Službene obavijesti, 20.12.2019.

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora programima, projektima, aktivnostima, manifestacijama u području kulture i tehničke kulture Grada Vinkovaca za 2020. godinu

GRADONAČELNIK

KLASA: 612-01/19-01/41

URBROJ: 2188/01-02-19-24

Vinkovci, 20. prosinca 2019.

 

 

            Temeljem članaka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09, 1/13 i 2/18) i temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca 1/16 i 9/18) Gradonačelnik Grada Vinkovaca objavljuje

 

Javni poziv

za dodjelu financijskih potpora programima / projektima / aktivnostima / manifestacijama u području kulture i tehničke kulture Grada Vinkovaca za 2020. godinu

 

I.

Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi su programi, projekti, kulturne djelatnosti i manifestacije od interesa za Grad Vinkovce koje Grad Programom utvrdi kao svoje javne potrebe, a za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Vinkovaca.

 

II.

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonu o tehničkoj kulturi te kriterijima za vrednovanje programa, u Javni poziv za dodjelu financijskih potpora programima/projektima/aktivnostima/manifestacijama u području kulture i tehničke kulture  za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) uvrstit će se:

 • programi organizacija i manifestacija u kulturi od posebnog interesa za Grad Vinkovce,
 • programi udruga i drugih organizacija u kulturi i tehničkoj kulturi,
 • programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,
 • programi kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,
 • programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi te ostali programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti,
 • znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture i tehničke kulture,
 • programi filmske i audiovizualne djelatnosti,
 • programi koji promiču kulturu mladih i novih medijskih kultura,
 • dramski, glazbeni, likovni i drugi programi s područja kulture,
 • programi međugradske, međužupanijske, međuregionalne i međunarodne suradnje.

 

III.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu sredstava iz Javnog poziva imaju udruge, ustanove (osim ustanova kojima je Grad osnivač), pravne i fizičke osobe s različitim programima/projektima/aktivnostima/manifestacijama iz područja kulture i tehničke kulture s područja grada Vinkovaca.

 

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija, odnosno druge pravne i fizičke osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te su kao takve i registrirane u odgovarajućem Registru.

 

Svi prijavitelji u svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu. Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19).

 

Svi prijavitelji moraju imati uredno ispunjene dugove i obveze prema Gradu Vinkovcima te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja prema državnom proračunu.

 

IV.

Ako predlagatelj ima više prijedloga programa/projekata/aktivnosti/manifestacija, svaki od prijedloga prijavljuje na zasebnim obrascima. Sve pristigle prijedloge razmatrat će Kulturno vijeće Grada Vinkovaca prema kriterijima za vrednovanje pristiglih prijedloga opisanima u Uputama za prijavitelje dostupnima na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca: http://grad-vinkovci.hr/hr

 

V.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva: 900.000,00 kn.

Očekivani broj programa/projekata/aktivnosti/manifestacija koji će se financirati: 100

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu/aktivnosti/manifestaciji je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu/aktivnosti/manifestaciji je 100.000,00 kuna.

 

Rok za podnošenje prijava programa/projekata/aktivnosti/manifestacija je 30 dana od dana objave Javnog poziva.

 

Prijavitelj može prijaviti najviše jedan (1) program/projekt i/ili tri (3) aktivnosti/manifestacije u okviru ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci, odnosno do 31.12.2020. godine.

 

VI.

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti:

 

 1. Ispunjen obrazac opisa programa/projekta/aktivnosti/manifestacije*,
 2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta/aktivnosti/manifestacije*,
 3. Potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da nisu pravomoćno osuđeni (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva),
 4. Potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu po osnovi javnih davanja (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva),
 5. Potpisan obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 6. Potpisan obrazac Izjave o partnerstvu* (ako je primjenjivo),
 7. Potpisan obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju u svrhu zaštite prava i interesa djece ** (ako je primjenjivo)

 

*Za svaki program/projekt/aktivnost/manifestaciju potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

**Osobe koje će u provedbi sufinanciranih programa/projekata/aktivnosti/ manifestacija biti u kontaktu s djecom kao korisnicima projektnih aktivnosti.

 

Korisnici sredstava u 2019. godini dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2019. godini najkasnije do 31. siječnja 2020. godine.

 

Podnošenjem prijave na ovaj Javni poziv podnositelji daju suglasnost Upravnom odjelu za kulturu i turizam da izvrši uvid u službene evidencije nadležnih upravnih odjela Grada Vinkovaca radi utvrđivanja nepostojanja dugova i drugih obveza prema Proračunu Grada Vinkovaca.

 

Svi kandidati i njihovi partneri podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Gradu Vinkovci da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu prikupljanja i financiranja programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Vinkovaca za 2020. godinu te da ih može koristiti u svrhu uplate odobrenih financijskih sredstava, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i/ili u Službenom glasniku Grada Vinkovaca. Nadležni Upravni odjel obvezuje se da će sa zaprimljenim i isporučenim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

 

Propisane obrasce možete preuzeti na internetskoj stranici Grada Vinkovaca:

http://grad-vinkovci.hr/hr

           

Natječajnu dokumentaciju poslati poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

 

GRAD VINKOVCI

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

 

uz naznaku

- Javni poziv u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu -

 

VII.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome podnijeti prigovor. Razlozi i način podnošenja prigovora navedeni su u Uputama za prijavitelje koje su objavljene na internetskoj stranici Grada Vinkovaca: http://grad-vinkovci.hr/hr

 

VIII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: tomislav.zeko@vinkovci.hr, i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Javnog poziva.

 

IX.

S predlagateljima čiji prijedlozi budu uvršteni u Javni poziv sklopit će se Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu dodjele financijskih potpora programima/projektima/aktivnostima/manifestacijama u području kulture i tehničke kulture Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

 

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

 

1. Javni poziv za udruge_2020

2. Upute za prijavitelje_2020

3. Obrazac programa_2020

4. Obrazac proračuna_2020

5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja_2020

6. Izjava o partnerstvu_2020

7. Obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju_2020

8. Obrazac za ocjenu kvalitete programa_2020

9. Obrazac ugovora_2020

10. Obrazac izvješća za sredstva korištena u 2020. godini