Objavljeno u Službene obavijesti, 27.07.2018.

Javni poziv u predmetu izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, pomoćne zgrade i ogradnog zida na k.č. broj 2844 k.o. Vinkovci I

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000040

URBROJ: 2188/01-09-18-0011

Vinkovci, 27.07.2018.

Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 116. stavka 1. i 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17.) u predmetu izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće, pomoćne zgrade i ogradnog zida na k.č. broj 2844 k.o. Vinkovci I, u Vinkovcima, P. Zrinskog 5, koji se vodi po zahtjevu investitora Krešimira Majdančića iz Vinkovaca, Zvonarska 56 , o b j a v l j u j e

J A V N I  P O Z I V

  1. Pozivaju se stranke u postupku: nepoznati nasljednici pokojnog Slavka Mitrovića, Vinkovci, Matice Hrvatske 4, upisanog kao vlasnika ½ dijela nekretnine i posjednika nekretnine k.č. broj 2846 k.o. Vinkovci I, upisane u z.k.izvadak broj 441 k.o. Vinkovci, odnosno nekretnine koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, na uvid u spis predmeta (glavni projekt zajedničke oznake projekta 5-18-01 za koji je glavni projektant Frane Slišković,mag.ing.arh., broj ovlaštenja A 3764) za:

-     građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća s jednim stanom i garažom (P+1), 2. skupine, građenje pomoćne zgrade i ogradnog zida na građevnoj čestici k.č. broj 2844 k.o. Vinkovci I, Vinkovci, Petra Zrinskog 5.

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.08.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba 1/1.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

                                                      SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

                                                                              Marijana Čuljak, mag.iur.

DOSTAVITI:

1. Oglasna ploča Upravnog odjela

    od 27.07.2018. do 06.08.2018.

2. Mrežna stranica Grada Vinkovci

    od 27.07.2018. do 06.08.2018.

3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,

4. U spis, ovdje.

Javni poziv