Objavljeno u Službene obavijesti, 18.05.2018.

Javni poziv REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D55 VINKOVCI

REPUBLIKA HRVATSKA Vukovarsko-srijemska županija Grad Vinkovci Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-350-05/16-01/000006 URBROJ: 2188/01-09-18-0021 Vinkovci, 17.05.2018. Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor tvrtka Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zastupane po Rencon d.o.o., OIB: 28712783384, I. Mažuranića 8, Osijek, za izdavanje lokacijske dozvole objavljuje J A V N I P O Z I V I Pozivaju se stranke u postupku: podnositelj zahtjeva tvrtka Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zastupane po Rencon d.o.o., OIB: 28712783384, I. Mažuranića 8, Osijek, vlasnici nekretnina za koje se izdaje lokacijska dozvola i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D55 VINKOVCI; Zvonarska ulica, fazno građenje, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 6686, 1261/2, 1262/1, 6708, 1268, 6709, 411/7, 6711, 1431/1, 6688/1, 6710/1, 1454/1, 6712/1, 1589, 1591, 1593/2, 6697, 1622/2, 1593/10, 1593/7, 1593/11, 1593/12, 1617/3, 6713, 1614, 2924, 1613/1, 1611/4 sve u k.o. Vinkovci I (Vinkovci, Zvonarska ulica i dr.).
    INVESTITOR: Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3. II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.06.2018. od 9,00 do 11,00 sati, na lokaciji: Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Vinkovci, Ulica kralja Zvonimira 1. III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Ako se stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati pozivu na uvid u spis, uvid može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od dana određenog u točki II. ovog poziva za uvid, u kojem je slučaju stranka dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati pozivu, što je u skladu s čl. 145. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13. i 65/17.). Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

POMOĆNIK PROČELNIKA I VODITELJ ODSJEKA ZA GRADNJU Nada Nekić, dipl.iur.