Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 06.11.2020.

Javni poziv nerazvrstane ceste Ulica Slavija

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/20-01/108

URBROJ: 2188/01-02-20-2_

Vinkovci, 02. studenog 2020. god.

 

            Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) Grad Vinkovci objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

 

I.

            Grad Vinkovci započinje s postupkom evidentiranja izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu – Ulicu Slavija, izgrađenu na k.č.br. 4510 Ulica Slavija sa 2144 m², upisanoj u zk.ul.br. 9603, k.č.br. 4512 Ulica Slavija sa 4105 m², upisanoj u zk.ul.br. 9604 i k.č.br. 4359 Ulica Slavija sa 2495 m², upisanoj u zk.ul.br. 9371, sve k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovaca - javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstana cesta, te na dijelovima k.č.br.  6084, 4509, 4395/11, 4395/1, 4395/10, 4395/9, 4395/8, 4395/7, 4395/13, 4395/6, 4395/5, 4395/4, 4395/3, 4395/2, 4392/2, 4392/10, 4392/1, 4391/1, 4390/18, 4390/2, 4390/3, 4511, 4380, 4379/4, 4379/9, 4379/2, 4379/5, 4379/1, 4378/4, 4378/3, 4378/2, 4377/2, 4377/3, 4377/4, 4377/10, 4377/11, 4377/1, 4376/16, 4376/5, 4376/4, 4376/3, 4376/2, 4376/1, 4375,4374/3, 4374/4, 4374/5, 4374/6, 4374/7, 4374/8, 4374/9, 4374/10, 4374/11, 4374/12, 4374/13, 4374/14, 4374/15, 4374/16, 4374/17, 4374/18, 4369, 4360/2, 4360/3, 4360/5, 4360/21, 4360/4, 4360/6, 4360/7, 4360/8, 4360/9, 4360/10, 4360/11, 4360/12, 4360/13, 4360/14, 4360/15, 4360/16, 4360/17, 4360/18, 4360/19, 4360/20, 4360/1, 4358/38, 4358/37, 4358/14, 4358/13, 4358/12, 4358/11, 4358/15, 4358/7, 4358/6, 4358/5, 4358/4, 4355, 4354, 4353, 4352/1, 4352/2, 4351/5, 4351/6, 4350/2, 4349/4, 4349/5, 4349/6, 4349/7, 4349/8, 4349/9, 4349/10, 4349/11, 4517, 4402/5, 4402/6, 4402/4, 4402/3, 4402/1, 4401, 4400/1, 4399/2, 4399/1, 4398/2, 4398/5, 4398/3, 4397/1, 4397/2, 4396/2, 4396/7, 4396/1, 4396/6, 4396/5, 4396/4 i dijelu 4396/3, sve u k.o. Vinkovci.

 

            Ovim putem obavještavaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama o započinjanju i tijeku postupka.

 

 

II.

            Geodetski elaborat izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu - Ulica Slavija izradit će GEO VIZURA d.o.o. Vinkovci, Vinkovci, P. Preradovića 40, ovlašteni inženjer geodezije Ivan Pejaković, ing. geod., evidentiran u komori pod oznakom Geo 138.

            Predstavnici Grada Vinkovaca i Geo Vizure d.o.o. Vinkovci obilježit će granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta. Radovi na obilježavanju granica zemljišta započinju 09. studenog 2020. godine.

 

 

III.

            Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama i na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog stanja nerazvrstane ceste dana 16. studenog 2020. godine (ponedjeljak), u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, u prostorijama Grada Vinkovaca u Vinkovcima, u Ulici bana J. Jelačića 1, II. kat, soba br. 32.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.