Objavljeno u Službene obavijesti, 14.06.2019.

Javni poziv - neposredni posjednici

GRADONAČELNIK

KLASA: 372-03/19-01/15

URBROJ: 2188/01-02-19-2

Vinkovci, 10. lipnja 2019. god.

 

 

J A V N I   P O Z I V

 

 

I.

            Pozivaju se sadašnji korisnici poslovnog prostora u vlasništvu i na upravljanju Grada Vinkovaca koji se na dan 22. prosinca 2018. god., odnosno na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 112/18), nalaze u neposrednom posjedu poslovnog prostora (neposredni posjednici) a nemaju s Gradom Vinkovcima sklopljen ugovor o zakupu, na podnošenje pisanog zahtjeva za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora.

 

II.

            Zahtjevu je potrebno priložiti:

-         dokaz o podmirenim obvezama prema Republici Hrvatskoj i Gradu Vinkovcima (izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga podnositelja zahtjeva koju je izdala nadležna Porezna uprava, te potvrdu o stanju duga s osnove potraživanja Grada Vinkovaca),

-         dokaz o podmirenju dospjelih obveza s osnova korištenja poslovnog prostora (troškove režija, naknade za korištenje, komunalne naknade, pričuve i dr.),

-         po potrebi i drugu dokumentaciju po posebnom pozivu.

 

III.

Zahtjev se podnosi putem pošte ili predajom osobno na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Vinkovci, Bana J. Jelačića 1, najkasnije do 30. lipnja 2019. godine.

 

IV.

            Ovaj Poziv objavljen je u “Vinkovačkom listu”, te na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Grada Vinkovaca, a sve informacije o Pozivu mogu se dobiti na adresi: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Ulica bana J. Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 32 ili na tel. 032/337-215.

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

Javni poziv