Objavljeno u Službene obavijesti, 03.06.2019.

Javni natječj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci - 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18. - u nastavku teksta: ZSN), v. d. pročelnika Upravnog odjela gospodarstva, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci -  1 izvršitelj/ica,

radi osposobljavanja za poslove višeg referenta - poljoprivrednog redara.

 

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • Sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke poljoprivrednog usmjerenja

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Uvjet sveučilišni ili stručni prvostupnik struke, na temelju odredbe članka 35. stavka 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 74/10 i 125/14), ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu.

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

 • životopis,
 • diplomu,

-     dokaz o hrvatskom državljanstvu,

-     originalno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

-   vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan  predočiti izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. 

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 Opis poslova radnog mjesta, podaci o vježbeničkoj plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internetskoj stranici Grada Vinkovaca (www.vinkovci.hr), po objavi natječaja u „Narodnim novinama“.

Na istoj internetskoj poveznici Grada Vinkovaca objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere ili će se kandidati obavijestiti osobno.

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za vježbenika u Upravnom odjelu gospodarstva“.

O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                   

                                                                                                                    

KLASA: 112-06/19-01/02                                                                v. d. PROČELNIK-a

URBROJ: 2188/01-10-19-1                                                            Marko Jureta, dipl. oec.

Vinkovci, 30. svibanj 2019.


PODACI VEZANI UZ NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE VIŠEG REFERENTA - POLJOPRIVREDNOG REDARA U UPRAVNOM ODJELU GOSPODARSTVA

 

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 55/2019 od 31. svibnja 2019. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 08. lipnja 2019. godine.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Nadzire provođenje agrotehničkih mjera i mjera uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina propisanih gradskom odlukom o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednim zemljištu te izrađuje zapisnike o utvrđenom stanju, rješenjem naređuje poduzimanje agrotehničkih mjera i mjera uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina korisnicima i vlasnicima poljoprivrednog zemljišta te poduzima druge mjere na koje je ovlašten gradskom odlukom. Obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem načina korištenja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Vinkovaca, vodi i ažurira evidencije poljoprivrednog zemljišta, sudjeluje u pripremi nacrta akata u vezi poljoprivrednog zemljišta. Izrađuje redovita izvješća o utvrđenom stanju u provedenom nadzoru i poduzetim mjerama te o istome izvještava poljoprivrednu inspekciju u nadležnoj područnoj jedinici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu, obavlja operativne i druge poslove i zadatke za tijela Grada, obavlja radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja te donosi rješenja u jednostavnijim upravnim stvarima. Surađuje s drugim službenicima i drugim tijelima Grada u pitanjima poljoprivrednog zemljišta, daje podatke i priprema podloge za izradu programa, projekata i strateških dokumenata vezano za poljoprivredno zemljište, priprema nacrte akata i drugu dokumentaciju te vodi evidencije i obavlja poslove arhiviranja podataka. Obavlja druge poslove po nalogu pročelnika.

PODATCI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta višeg referenta je 1,51 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće (4.710 bruto) uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Sukladno članku 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10.) za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta za koje se osposobljava.

 

TESTIRANJE KANDIDATA

 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (5 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, polovičan 0,5, točan 1 bod). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10).

 

 

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

 • Pitanja za prethodnu provjeru općeg znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na slijedećim propisima:  
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13- pročišćeni tekst i 123/17)

 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 4/18)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)

 

 • Pitanja iz posebnog dijela temelje se na slijedećim propisima:

1. Zakon o poljoprivredi (NN br. 118/18)

2. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18 i 115/18)

 

VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ODRŽAT ĆE SE:

 

14. lipnja 2019. godine (petak) u 11,00 sati  u vijećnici Grada Vinkovaca, Bana J. Jelačića 1, Vinkovci.

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju.

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
 • razgovarati s ostalim kandidatima,
 • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja v. d. pročelnika. V. d. pročelnika donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA