Objavljeno u Službene obavijesti, 18.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ Za prijam u službu na radno mjesto: Vježbenika - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove višeg stručnog suradnika za pravne poslove

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta ZSN), pročelnica Službe za pravne poslove raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Za prijam u službu na radno mjesto: 

  1. Vježbenika - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove višeg stručnog suradnika za pravne poslove

 

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,

Ostala specifična znanja i vještine:

  • znanje rada na računalu i primjena rada na računalu

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

 

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze. 

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr) 

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijaliste/stručne specijalistice, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14), ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu.

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

-  životopis

-  diplomu

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu

-  izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

-  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornike.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.  

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Opis poslova radnog mjesta, podaci o vježbeničkoj plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, vrijeme održavanja testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internet stranici Grada Vinkovaca (www.grad-vinkovci.hr), nakon objave natječaja u „Narodnim novinama“, a najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 

 

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za vježbenika u Službi za pravne poslove.“ 

O rezultatima  natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                   

 

KLASA: 112-02/22-01/03                                                   

URBROJ: 2196-4-12-22-1                                                                           PROČELNICA                                       

Vinkovci, 11. svibnja 2022.                                                                          Sanja Čuljak, dipl. iur.Podaci vezani uz natječaj za vježbenika na određeno vrijeme (12 mjeseci) koji će se osposobljavati za poslove višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br.  54 od 11. svibnja 2022.

Rok za podnošenje prijava istječe 19. 5. 2022.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA -  osposobljavanje za izradu tužbi, žalbi, ovrha, sudskih i izvansudskih podnesaka, očitovanja u postupcima naknade za oduzetu imovinu, kao i obavljanje drugih poslova po uputama pročelnika i mentora

PODACI O PLAĆI 

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta referenta iznosi 1,99 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik (5.210,00 kn bruto). Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Temeljem članka 12. Zakona plaća vježbenika za vrijeme obavljanja vježbeničkog staža iznosi 85% plaće poslova radnog mjesta.

 

 

TESTIRANJE KANDIDATA 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (5 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, polovičan 0,5, točan 1 bod). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10).

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

 

A) Pitanja za prethodnu provjeru općeg znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na slijedećim propisima:  

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13- pročišćeni tekst i 123/17) 

  1. Statut Grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 8/09., 1/13, 2/18.-dostupno na internetskim stranicama Grada Vinkovaca) 
  2. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09) 

 

B) Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz posebnog dijela temelje se na slijedećim propisima: 

1. Zakon o parničnom postupku  Zakon o parničnom postupku („Službeni list SFRJ“ br. 4/77., 36/77., 36/80., 6/80., 69/82., 43/82., 58/84., 74/87., 57/89., 20/90., 27/90., 35/91., NN br. 53/91., 91/92., 112/99., 129/00., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 96/08., 84/08., 123/08., 57/11., 148/11. - službeni pročišćeni tekst, 25/13., 89/14., 70/19.) 

2. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 96/01) 

3. Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18., 126/21.) 

 

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju. 

 

VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:

 

06. lipnja 2022. 10:30 sati u vijećnici Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, Vinkovci. 

 

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA 

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem. 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. 

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

  • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama, 
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 
  • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, 
  • razgovarati s ostalim kandidatima, 
  • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata. 

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati. 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua. 

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja. 

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.  

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA