Objavljeno u Službene obavijesti, 24.09.2020.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za imovinske poslove - na neodređeno vrijeme i upute

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta ZSN), pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu Grada Vinkovaca raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Za prijam u službu na radno mjesto:

 1. Viši stručni suradnik za imovinske poslove - na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od tri mjeseca.

 

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijaliste/stručne specijalistice, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14), ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni  ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijma u službu (čl. 14. ZSN).

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

-  životopis

-  diplomu 

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu

-  izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

-  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili slično)

- dokaz o položenom državnom ispitu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.  

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, vrijeme održavanja testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internetskoj stranici Grada Vinkovaca (www.grad-vinkovci.hr), po objavi natječaja u „Narodnim novinama“, a najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za višeg stručnog suradnika za imovinske poslove u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu.“

O rezultatima  natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                  

 

KLASA: 112-02/20-01/07                                                                 PROČELNICA

URBROJ: 2188/01-05-20-1                                                 Marina Šimić Karaula, mag. iur.

Vinkovci, 18. rujan 2020.                                                        


Podaci vezani uz javni natječaj za prijam višeg stručnog suradnika za imovinske poslove u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu

 

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 104/2020. od 23. rujna 2020. god.

 

Rok za podnošenje prijava istječe 01. listopada 2020. god.

 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Obavlja stručne poslove iz nadležnosti gospodarenja nekretninama i imovinsko-pravnih odnosa. Obavlja poslove koji se odnose na gradsku imovinu, a osobito poslove povezane s prodajom gradskih nekretnina, pravom građenja, pravom puta, i druge poslove povezane s raspolaganjem gradskim nekretninama. Obavlja poslove vezane uz najam, zakup i korištenje gradskih nekretnina, osobito zemljišta za ljetne terase, garaže i kioske, provodi postupke vezane uz uređivanje odnosa s najmoprimcima, zakupoprimcima i korisnicima gradskih nekretnina, priprema i provodi postupke natječaja, brine o pravovremenoj naplati zakupnina, pokreće postupke u slučaju nepoštivanja ugovora o najmu, zakupu, odnosno korištenju kao i u slučaju bespravnog korištenja. Pribavlja podatke o vlasništvu gradskih nekretnina i ažurira evidenciju nekretnina, vodi brigu o efikasnosti naplate zakupnina i drugih potraživanja iz nadležnosti poslova koje obavlja. Obavlja poslove vezane za rad informacijskog sustava tržišta nekretnina (eNekretnine), i to: unos podataka u zbirku kupoprodajnih cijena u eNekretninama, pregled, pretraživanje i evaluacija podataka, zaprimanje zahtjeva, izdavanje izvadaka iz Zbirke kupoprodajnih cijena, obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva, te izvođenje i ažuriranje drugih podataka nužnih za procjenu vrijednosti nekretnina. Sudjeluje u izradi financijskog plana, plana nabave i proračuna iz dijela nadležnosti Odsjeka,  prati proračunske pozicije i realizaciju proračuna Grada iz nadležnosti Odjela. Sudjeluje u poslovima javne nabave, priprema akte vezane uz rad Gradonačelnika i Gradskog vijeća, obavlja i druge poslove po nalogu i uputama pročelnika.

 

PODACI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika je 1,99 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik (4.950 kn bruto). Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

TESTIRANJE KANDIDATA

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (5 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, polovičan 0,5, točan 1 bod). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10).

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

 1. Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz općeg dijela bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na slijedećim propisima:  

 

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19)

 1. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)

 

 1. Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz posebnog dijela bit će iz sljedećih propisa:
 1. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN br. 78/15.)
 2. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 146/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 I 81/15-pročišćeni tekst) 
 3. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  (NN br. 125/11, 64/15, 112/18)

 

VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:

 

13. listopada 2020. god. (utorak) u 13,00 sati u vijećnici Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, Vinkovci.

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju.

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
 • razgovarati s ostalim kandidatima,
 • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto, koje će biti dostavljeno kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA