Objavljeno u Službene obavijesti, 11.02.2021.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto stručni suradnik i računovodstveni referent glavne knjige i podaci vezani uz javni natječaj

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta ZSN), pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Vinkovaca raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Za prijam u službu na radno mjesto:

 

  • Stručni suradnik –- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca. 

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvenog usmjerenja

najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

komunikacijske vještine za prikupljanje i razmjenu podataka

položen državni stručni ispit.

  • Računovodstveni referent glavne knjige - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

srednja stručna sprema ekonomske struke

najmanje jedna godina radnog iskustva

položen državni stručni ispit.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.). Uvjet sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke, na temelju odredbe članka 35. stavka 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10. i 125/14.), ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijma u službu (čl. 14. ZSN).

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

-  životopis

-  diplomu (sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvenog usmjerenja)

-  svjedodžbu (srednja stručna sprema ekonomske struke)

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu

-  izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

-  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili slično)

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.  

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, vrijeme održavanja testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internet stranici Grada Vinkovaca (www.grad-vinkovci.hr), nakon objave natječaja u „Narodnim novinama“, a najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu:

  • Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za stručnog suradnika u Upravnom odjelu za proračun i financije“ ili 
  • Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za računovodstvenog referenta glavne knjige u Upravnom odjelu za proračun i financije“.

O rezultatima  natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                   

 

KLASA: 112-02/21-01/01                                                               PROČELNICA

URBROJ: 2188/01-11-21-1                                                        Sanja Lozić, dipl. oec.   

Vinkovci, 05. veljača 2021.


Podaci vezani uz javni natječaj za prijam u službu na radna mjesta stručnog suradnika i računovodstvenog referenta glavne knjige u Upravnom odjelu za proračun i financije 

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 12/2021 od 10. veljače 2021. godine 

Rok za podnošenje prijava istječe 18. 02. 2021.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA  

Stručni suradnik – obračunava plaće djelatnika Gradske uprave i vodi sve potrebne evidencije za iste. Izrađuje sva potrebna izvješća o plaćama djelatnika i uplaćenim porezima i doprinosima. Izdaje sva potrebna uvjerenja i potvrde o primanjima djelatnika. Obračunava putne naloge zaposlenika i vanjskih suradnika. Obračunava drugi dohodak. Vodi dnevnu evidenciju nazočnosti na radu. Izrađuje nacrt godišnjeg plana godišnjih odmora, vodi brigu o izradi nacrta i pravodobnog izdavanja rješenja za godišnje odmora. Vodi knjigu javnog duga, sredstava osiguranja plaćanja i ostalih pomoćnih evidencija. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Računovodstveni referent glavne knjige – knjiži poslovne promjene prihoda proračuna. Vrši potrebne evidencije, obračune, ispravke vrijednosti i revalorizacije na sredstvima. Daje podatke za sastavljanje izvješća o financijsko-materijalnom poslovanju i sudjeluje u njihovoj izradi te izradi svih financijskih izvještaja. Kontinuirano radi na usklađivanju pomoćnih knjiga s glavnom knjigom. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

PODATCI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta stručnog suradnika iznosi 1,75, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta računovodstvenog referenta iznosi 1,44 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik (4.950 kn bruto). Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

TESTIRANJE KANDIDATA 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela (opći i posebni dio) kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (5 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, polovičan 0,5, točan 1 bod). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

 

Pitanja za prethodnu provjeru općeg znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta stručnog suradnika i računovodstvenog referenta glavne knjige temelje se na sljedećim propisima:  

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)

Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09).

 

Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz posebnog područja, za radno mjesto stručnog suradnika, temelje se na sljedećim propisima: 

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)

Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)

Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz posebnog područja, za radno mjesto računovodstvenog referenta glavne knjige, temelje se na sljedećim propisima: 

1.  Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)

2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)

3. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20).

 Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju. 

 

VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:

 

23. veljače 2021. god. (utorak) u velikoj vijećnici Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, Vinkovci:

u 10,00 sati kandidati prijavljeni za radno mjesto stručnog suradnika,

u 11,00 sati kandidati prijavljeni za radno mjesto računovodstvenog referenta glavne knjige

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,

koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,

razgovarati s ostalim kandidatima,

na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelnici. Pročelnica donosi odluku o izboru kandidata za objavljena radna mjesta, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA