Objavljeno u Službene obavijesti, 15.11.2018.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto samostalni upravni referent za poslove socijalne skrbi, zdravstvo, vjerske zajednice i humanitarne potrebe i upute- na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od tri mjeseca.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11. i 4/18. – u nastavku teksta ZSN),  v. d. pročelnika Upravnog odjela društvenih djelatnosti raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Za prijam u službu na radno mjesto:

 1. Samostalni upravni referent za poslove socijalne skrbi, zdravstvo, vjerske zajednice i humanitarne potrebe - na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od tri mjeseca.

 

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili društvene struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijaliste/stručne specijalistice, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10. i 125/14.), ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijama u službu.

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

-  životopis

-  diplomu 

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu

-  izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

-  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili slično)

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.  

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internetskoj stranici Grada Vinkovaca (www.vinkovci.hr), po objavi natječaja u „Narodnim novinama“. 

Na istoj internetskoj poveznici Grada Vinkovaca objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere ili će se kandidati obavijestiti osobno.

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za samostalnog upravnog referenta za poslove socijalne skrbi, zdravstvo, vjerske zajednice i humanitarne potrebe u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.“

O rezultatima  natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                   

 

KLASA: 112-02/18-01/08                                                                      UPRAVNI ODJEL          

URBROJ: 2188/01-06-18-1                                                      DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Vinkovci, 13. studeni 2018.                                                                   V. d. PROČELNIK-a

                                                                                                           Andrea Vinković, dipl. iur.

 

 

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu samostalnog upravnog referenta za poslove socijalne skrbi, zdravstvo, vjerske zajednice i humanitarne potrebe u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 100 od 14. 11. 2018. godine


Rok za podnošenje prijava istječe 22. 11. 2018.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA -  

Provodi najsloženije i manje složene poslove u području rada Odsjeka; prikuplja podatke, prati, analizira  i nadzire stanje, predlaže mjere i izrađuje prijedloge akata za njihovo izvršenje,  izrađuje prijedloge programa  potreba, osiguranja financijskih sredstava i prati njihovo izvršenje,  priprema i izrađuje prijedloge akata za nadležna tijela i prati njihovo izvršavanje, predlaže osiguranje sredstava i prati njihovo izvršavanje, koordinira rad s ustanovama i prikuplja podatke u cilju obrade i dostave nadležnim tijelima, prima stranke i vodi upravni postupak u nadležnosti i djelokrugu poslova Odjela, obavlja sve druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kao i ostale poslove po nalogu šefa odsjeka i pročelnika odjela

PODATCI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta samostalnog upravnog referenta, višeg stručnog suradnika iznosi 1,95 – 1,99, uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik (4.710 kn bruto). Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

TESTIRANJE KANDIDATA

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (5 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, polovičan 0,5, točan 1 bod). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

A) Pitanja za prethodnu provjeru općeg znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na slijedećim propisima:  

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13, 137/15 i 123/17)

 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 4/18)
 2. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)

 

B) Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz područja informiranja i odnosa s javnošću temelje se na slijedećim propisima:

 

 1. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ RH br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16.,  16/17. i 130/17.)
 2. Zakon o udrugama („Narodne novine“ RH br. 74/14. i 70/17.)
 3. Zakon o Hrvatskom crvenom križu  („Narodne novine“ RH br. 71/10.)

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju.

 

VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:

03. prosinca 2018. (ponedjeljak) u 10,30 sati u vijećnici Grada Vinkovaca, Bana J. Jelačića 1, Vinkovci.

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
 • razgovarati s ostalim kandidatima,
 • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA