Objavljeno u Službene obavijesti, 26.10.2018.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent – na neodređeno vrijeme

 

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18. – u nastavku teksta ZSN), pročelnik Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Za prijam u službu na radno mjesto:

  • referent – na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od tri mjeseca

 

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete:

  • srednja stručna sprema društvenog smjera
  • jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijama u službu.

 

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

-  životopis,

-  svjedodžbu 

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu

-  izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

-  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili slično)

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočit izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon donošenja rješenja o prijmu u službu, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. 

 

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internetskoj stranici Grada Vinkovaca (www.vinkovci.hr), po objavi natječaja u „Narodnim novinama“.

 

Na istoj internetskoj poveznici Grada Vinkovaca objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za referenta u Upravnom odjelu za normativnu djelatnost i opće poslove“.

 

O rezultatima  natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                  

KLASA: 112-02/18-01/06                                                          GRAD VINKOVCI

URBROJ: 2188/01-04-18-1                                      UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU

                                                                                       DJELATNOST I OPĆE POSLOVE

Vinkovci, 18. listopada 2018. god.                                                  PROČELNIK

                                                                                                Zlatko Dovhanj, dipl. iur.