Objavljeno u Službene obavijesti, 27.08.2021.

Javni natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI

TRG BANA JOSIPA ŠOKČEVIĆA 14

32100 VINKOVCI

URBROJ: 25/21

Vinkovci, 25. kolovoza 2021.

Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci na temelju članka 34. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19.) objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci

 

  • jedan izvršitelj (m/ž) na mandat od pet godina

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Uvjeti:

- hrvatsko državljanstvo,

- navršenih 18 godina,

- posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,

- da nije pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) odnosno za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08, 57/11., 77/11. i 143/12.),

- kandidat mora imati najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine te najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,

- položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

- položen vozački ispit B kategorije.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, naznaku  na koje radno mjesto se prijavljuje, osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, te adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Podnošenjem prijave na natječaj, suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

-           životopis

-           dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)

-           presliku diplome

-           presliku uvjerenja o polożenome stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima

-           dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima navedene stručne spreme i struke u trajanju od najmanje pet godina

-           potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove o posebnom zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti (ne starije od 6 mjeseci)

-           presliku osobne iskaznice

-           presliku vozačke dozvole.

Obavezni dodatni podaci:

- e-mail adresa

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora predočit će se izvornik.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Javna vatrogasna postrojba Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 14, 32100 Vinkovci, s naznakom:  „Javni natječaj - zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Smatra se da je prijava podnesena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u tijelo kojem je trebala biti predana. Ako je prijava upućena poštom preporučeno ili je predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje tijelu kojem je upućena.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

S kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete obavit će se razgovor.

Natječaj će se objaviti u „Narodnim novinama“ i na internetskim stranicama Grada Vinkovaca i Hrvatske vatrogasne zajednice.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                PREDSJEDNIK VATROGASNOG VIJEĆA