Objavljeno u Službene obavijesti, 24.12.2018.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce i upute

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18. – u nastavku teksta: ZSN) raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 1. Za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela društvenih djelatnosti - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist društvenog usmjerenja

- najmanje pet godina iskustva u struci,

- položen državni stručni ispit

-organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija.

 

 1. Za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist tehničkog ili ekonomskog usmjerenja

- najmanje pet godina iskustva u struci,

- položen državni stručni ispit

-organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijaliste/stručne specijalistice, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10. i 125/14.), ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijama u službu.

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

-  životopis

-  diplomu 

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu

-  izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili slično)

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.  

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje kao i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na internetskoj stranici Grada Vinkovaca (www.vinkovci.hr), po objavi natječaja u „Narodnim novinama“.

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vinkovci, Bana J. Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela društvenih djelatnosti“ i/ili „Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 112-02/18-01/04                                                                  GRADONAČELNIK

URBROJ: 2188/01-02-18-1                                                             Ivan Bosančić, mag. oec.

Vinkovci, 19. prosinac 2018.


UPUTE


Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika/ca  za:

 

1. Upravni odjel društvenih djelatnosti

2. Upravni odjel za komunalno  gospodarstvo i uređenje grada

 

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 116 od 21. 12. 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 29. 12. 2018.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

Rukovodi odjelom u skladu sa zakonom i propisima, organizira i koordinira rad odjela. Odgovara za pravovremeno obavljanje poslova, sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga rada odjela, obavlja i druge  poslove po nalogu gradonačelnika.

PODACI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta pročelnika je 2,71 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik (4.710 kn bruto). Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

TESTIRANJE KANDIDATA

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (5 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, polovičan 0,5, točan 1 bod). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10).

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

A) Pitanja za prethodnu provjeru općeg znanja bitnog za obavljanje poslova  temelje se na slijedećim propisima:  

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13- pročišćeni tekst, 123/17. )

 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18)
 2. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)
 3. Statut Grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 8/09., 1/13. i 2/18.-dostupno na internetskim stranicama Grada Vinkovaca)

 

B) Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz posebnih područja vezanih za obavljanje stručnih poslova:

 

1. Za pročelnika/cu upravnog odjela društvenih djelatnosti:

 

 • Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17)
 • Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/0/, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)

 

 

2. Za pročelnika/cu Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada

-     Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)

-     Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

-     Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17)

 

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

07. 01. 2019. u 13,00 za pročelnika/cu društvenih djelatnosti,

u 14,00 sati za pročelnika/cu  komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
 • razgovarati s ostalim kandidatima,
 • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA