Objavljeno u Službene obavijesti, 22.11.2021.

Javni natječaj i upute za prijam u službu vježbenika radi osposobljavanja za poslove referenta za stambene poslove, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

Na temelju članka 19., 85. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 - u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

Za prijam u službu vježbenika radi osposobljavanja za poslove referenta za stambene poslove, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci

Vježbenici su osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (čl. 86. st. 2. ZSN). Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža koji traje 12 mjeseci, uz obvezu polaganja državnog ispita najkasnije do isteka vježbeničkog staža (čl. 86. st. 2. i 3. i čl. 88. st. 1. ZSN).

            Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

srednja stručna sprema društvene struke,

bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr),

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

-  životopis,

-  svjedodžbu,

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu,

-  izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

-  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati),

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji o radnom stažu HZMO-a iz koje proizlazi da kandidat nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili ima radno iskustvo na odgovarajućim poslovima kraće od vremena propisanog za vježbenički staž.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.  

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o vježbeničkoj plaći za navedeno radno mjesto, način testiranja i iz kojeg područja, vrijeme održavanja testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internet stranici Grada Vinkovaca (www.grad-vinkovci.hr), nakon objave natječaja u „Narodnim novinama“, a najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za vježbenika u Upravnom odjelu za investicije, fondove Europske unije i imovinu.“ 

O rezultatima  natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                   

                                                                   

                                                                                                                    

KLASA: 112-06/21-01/01                                                                       PROČELNICA

URBROJ: 2188/01-05-21-1                                                              Katarina Vučić, mag. oec.

Vinkovci, 17. studeni 2021.Podaci i upute kandidatima vezano uz natječaj za prijam u službu vježbenika radi osposobljavanja za poslove referenta za stambene poslove u Upravnom odjelu za investicije, fondove Europske unije i imovinu 

 

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 124/2021 od 19. studenog 2021. god.

Rok za podnošenje prijava istječe 27. studenog 2021. god.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA  

Obavlja poslove iz oblasti stambenih odnosa vezane uz gradske stanove sukladno stambenim propisima te opslužuje povjerenstvo za izdavanje gradskih stanova u najam. Obavlja stručne i administrativne poslove iz svog djelokruga rada za potrebe pročelnika, gradonačelnika i Gradskog vijeća. Uspostavlja i vodi evidenciju o broju, površini, lokaciji i stanju stanova u vlasništvu Grada. Utvrđuje činjenice i podatke o stanovima na terenu. Obavlja i druge poslove po nalogu i uputama pročelnika, njegova zamjenika ili voditelja Odsjeka.

PODACI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta referenta je 1,12 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće (5.200 bruto) uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Sukladno članku 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10.) za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta za koje se osposobljava.

TESTIRANJE KANDIDATA 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (5 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, polovičan 0,5, točan 1 bod). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

 

Pitanja za prethodnu provjeru općeg znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na slijedećim propisima:  

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).

Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz posebnog područja temelje se na slijedećim propisima: 

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN br. 78/15)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17) 

Zakon o najmu stanova (NN br. 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20).

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju. 

 

VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:

 

02. prosinca 2021. god. (četvrtak) u 14,00 sati u velikoj vijećnici Grada Vinkovaca, Bana Josipa Jelačića 1, Vinkovci. 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,

koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,

razgovarati s ostalim kandidatima,

na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelnici. Pročelnica donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA