Objavljeno u Službene obavijesti, 30.12.2021.

Javni natječaj i upute za prijam u službu na radno mjesto viši savjetnik za poslove gradnje

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta ZSN),  v. d. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Za prijam u službu na radno mjesto: 

1.       Viši savjetnik za poslove gradnje - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

 

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske ili građevinske struke,

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni ispit.

Ostala specifična znanja i vještine:

-           znanje rada na računalu i primjena rada na računalu

-           položen vozački ispit B kategorije.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.  

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr) 

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijaliste/stručne specijalistice, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14), ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijma u službu (čl. 14. ZSN-a).

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

-  životopis

-  diplomu

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu

-  izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

-  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili slično)

- dokaz o položenom državnom ispitu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.   

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, vrijeme održavanja testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internet stranici Grada Vinkovaca (www.grad-vinkovci.hr), nakon objave natječaja u „Narodnim novinama“, a najmanje 5 dana prije održavanja provjere.  

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za višeg savjetnika za poslove gradnje u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.“ 

O rezultatima  natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                   

 

KLASA: 112-02/21-01/08                                

URBROJ: 2188/01-09-21-1                                                                     V. d. PROČELNIK

Vinkovci, 28. prosinac 2021.                                                              Davor Mecanović, dipl. iur.Podaci i upute kandidatima vezano uz natječaj za prijam u službu višeg savjetnika za poslove gradnje u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 

 

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 145/2021 od 29. prosinca 2021. god.

Rok za podnošenje prijava istječe 06. siječnja 2022. god.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA  

Obavljanje radnji u upravnom postupku do donošenja rješenja kao i donošenje rješenja u skladu s propisima, vođenje propisanih očevidnika i izdavanje izvoda iz tih očevidnika, vođenje postupaka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vode službeni očevidnici, izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama, provođenje izvršenja i obavljanje i drugih odgovarajućih upravnih poslova iz područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša; 

– planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća;

– stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema;

– stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska sredstva do određenog iznosa,

– stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili razmjene važnih informacija.

Ostalo - specifično:

-      izvršava zadatke i poslove iz nadležnosti odjela sukladno zakonu, propisima, Statutu te utvrđenim politikama, organizira i koordinira rad Odjela u dogovoru s pročelnikom, daje djelatnicima upute za obavljanje poslova, 

-      sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga rada Odjela, izrađuje prijedloge akata za sjednice Gradskog vijeća, Gradonačelnika, stručnih savjetodavnih tijela, proučava stanje u određenim oblastima osobito u pogledu provođenja utvrđene politike i izvršavanja propisa i mjera te pojava koje nastaju u njihovom provođenju te u svezi s tim priprema izvješća i druge stručne materijale,

-   obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika.

PODACI O PLAĆI 

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta višeg savjetnika iznosi 2,37 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik (5.200 kn bruto). Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. 

 

TESTIRANJE KANDIDATA 

 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela (opći i posebni dio) kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (5 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, polovičan 0,5, točan 1 bod). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

 

A)     Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz općeg dijela bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na sljedećim propisima:  

 

  1. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21), 
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), 
  3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).

 

B)     Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz posebnog područja temelje se na sljedećim propisima: 

 

  1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
  2. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

 

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju. 

 

VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:

 

11. siječnja 2022. god. (utorak) u 12,00 sati u velikoj vijećnici Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, Vinkovci. 

 

Za pristupanje prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata potrebno je na ulazu u prostore Gradske uprave Grada Vinkovaca predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, sukladno odredbama Odluke Stožera civilne zaštite RH o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (Narodne novine br. 121/21). 

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA 

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem. 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. 

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. 

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

-           koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama, 

-           koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 

-           napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, 

-           razgovarati s ostalim kandidatima, 

-           na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata. 

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati. 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua. 

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja v. d. pročelnika. V. d. pročelnika donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja. 

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.  

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA