Objavljeno u Službene obavijesti, 07.04.2022.

Javni natječaj i upute za prijam u službu na radno mjesto Stručni suradnik za održavanje i nadzor - 1 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta ZSN), pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

Za prijam u službu na radno mjesto: 

  • Stručni suradnik za održavanje i nadzor - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete:

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske, prometne ili pravne struke,

- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- komunikacijske vještine potrebne za uspješno obavljanje poslova.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr),

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijma u službu (čl. 14. ZSN-a).

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

-  životopis

-  diplomu

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu

-  izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

-  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili slično)

- dokaz o položenom državnom ispitu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.  

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, vrijeme održavanja testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internet stranici Grada Vinkovaca (www.grad-vinkovci.hr), nakon objave natječaja u „Narodnim novinama“, a najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za stručnog suradnika za održavanje i nadzor u Upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja grada.“ 

O rezultatima  natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                   

 

KLASA: 112-02/22-02/03                                 

URBROJ: 2196-4-8-22-1                                                                           PROČELNIK

 Vinkovci, 01. travnja 2022.                                                              Marko Dujmić, dipl. ing. građ.


Podatci vezani uz natječaj za prijam službenika na radno mjesto: stručni suradnik za održavanje i nadzor u upravnom Odjelu za komunalno gospodarstvo i uređenje grada i podatci vezani uz testiranje 

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 43 od 06. travnja 2022. godine 

Rok za podnošenje prijava istječe 14. 04. 2022.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA   

Obavlja poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva, sudjeluje u izradi projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije za objekte komunalne infrastrukture, prati izgradnju objekata komunalne infrastrukture, skrbi o njihovu održavanju, obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih rukovoditelja

PODACI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 1,75 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće (5.200 bruto) uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

TESTIRANJE KANDIDATA 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (netočan odgovor 0 bodova, točan 1 bod, polovičan 0,5 boda). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10).

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

OPĆI DIO Pitanja za prethodnu provjeru znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na slijedećim propisima:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst123/17, 98/19 i 144/20)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN br. 86/08, 61/11)

Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21)

B) POSEBNI DIO  Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz područja komunalnog gospodarstva i uređenja grada

Zakon o komunalnom gospodarstvu  (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 125/19)

3. Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21)

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja na pisanom testiranju. 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

22. travnja u 10,30 sati  u vijećnici Grada Vinkovaca, Bana J. Jelačića 1

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,

koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,

razgovarati s ostalim kandidatima,

na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja gradonačelniku. Gradonačelnik donosi odluku o izboru kandidata i rješenje o prijmu za objavljeno radno mjesto, koje će biti dostavljeno kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA