Objavljeno u Službene obavijesti, 27.01.2022.

Javni natječaj i upute za prijam u službu na radno mjesto referent za mjesnu samoupravu - 2 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta ZSN),  pročelnik Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Vinkovaca raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Za prijam u službu na radno mjesto: 

1.       Referent za mjesnu samoupravu - 2 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

 

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete:

- srednja stručna sprema,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni ispit.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.  

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr) 

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijma u službu (čl. 14. ZSN-a).

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

-  životopis

-  svjedodžbu

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu

-  izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

-  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili slično)

- dokaz o položenom državnom ispitu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.   

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, vrijeme održavanja testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internet stranici Grada Vinkovaca (www.grad-vinkovci.hr), nakon objave natječaja u „Narodnim novinama“, a najmanje 5 dana prije održavanja provjere.  

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za referenta za mjesnu samoupravu u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika.“ 

O rezultatima  natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                   

 

KLASA: 112-02/22-02/02                                UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA           

URBROJ: 2196-4-3-22-1                                                          PROČELNIK

Vinkovci, 20. siječanj 2022.                                 Gabrijel Šokičić, dipl. iur. univ. spec. oec.


Podaci i upute kandidatima vezano uz natječaj za prijam u službu na radno mjesto referenta za mjesnu samoupravu u Upravni odjel za poslove gradonačelnika 

 

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 11/2022 od 26. siječnja 2022. god.

Rok za podnošenje prijava istječe 03. veljače 2022. god.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA  

Obavlja poslove kao službenik u uredu MO, zaprima podneske građana s područja MO, daje informacije iz djelokruga rada ureda, te prosljeđuje zaprimljene podneske nadležnim službama Grada i voditelju Odsjeka. Prikuplja i evidentira podatke o komunalnim, socijalnim i drugim potrebama građana, obilazi teren i prati stanje na svom području, te o tome izvještava nadležna tijela Grada. Sudjeluje u poslovima komunalnog redara, sudjeluje u poslovima civilne zaštite, izdaje u zakup gradsko zemljište za vrtove prema ovjerenim obrascima. Brine o čuvanju gradske imovine, vodi evidenciju o korištenju prostorija MO, te u svojoj nadležnosti obavlja poslove davanja u zakup prostorija, prati stanje objekata MO, prati potrošnju energenata i režijskih troškova, obavlja administrativne i tehničke poslove u vezi rada Vijeća MO, priprema sjednice, vodi zapisnik, opremu akata, arhivu i dr. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka.

PODACI O PLAĆI 

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta referenta iznosi 1,12 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik (5.200 kn bruto). Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. 

 

TESTIRANJE KANDIDATA 

 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (5 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, polovičan 0,5, točan 1 bod). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

 

A)     Pitanja za prethodnu provjeru općeg znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na slijedećim propisima:  

 

1.       Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), 

2.       Statut Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21-dostupno na internetskim stranicama Grada Vinkovaca).

 

B)     Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz posebnog područja temelje se na slijedećim propisima: 

 

1.         Osnove pravila mjesnih odbora Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/11- dostupno na internetskim stranicama Grada Vinkovaca),

2.         Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 75/21).

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju. 

 

VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:

 

11. veljače 2022. god. u 9,30 sati u velikoj vijećnici Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, Vinkovci. 

Za pristupanje prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata potrebno je na ulazu u prostore Gradske uprave Grada Vinkovaca predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, sukladno odredbama Odluke Stožera civilne zaštite RH o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ br. 121/21). 

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA 

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem. 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. 

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

-          koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama, 

-          koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 

-          napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, 

-          razgovarati s ostalim kandidatima, 

-          na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata. 

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati. 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua. 

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja. 

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.  

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA