Objavljeno u Službene obavijesti, 30.07.2021.

Javni natječaj i upute za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu i za imenovanje pročelnika/ce Službe za protokol i informiranje

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN) raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

1.       Za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca. 

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke

- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Upravnim odjelom,

- osposobljenost za rad s informatičkim programima uredskog poslovanja,

- iskustvo u obavljanju najsloženijih i odgovornih poslova u struci,

- završen program usavršavanja u pripremi i provedbi EU projekata,

- položen državni stručni ispit.

 

2.       Za imenovanje pročelnika/ce Službe za protokol i informiranje - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. 

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist novinarstva ili diplomacije i međunarodnih odnosa

- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno obavljanje poslova i upravljanje Službom.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.  

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr) 

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijaliste/stručne specijalistice, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10. i 125/14.), ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijama u službu  (čl. 14. ZSN-a).

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

-  životopis

-  diplomu  

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu

-  izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili slično)

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu

- potvrdu o završenom usavršavanju iz područja pripreme i provedbe EU projekata (prilažu kandidati koji se prijavljuju za radno mjesto pročelnika/ce Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.   

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, vrijeme održavanja testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internet stranici Grada Vinkovaca (www.grad-vinkovci.hr), nakon objave natječaja u „Narodnim novinama“, a najmanje 5 dana prije održavanja provjere.  

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. 

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu“ i/ili „Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Službe za protokol i informiranje“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.PODACI VEZANI UZ NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/CE: 

 1. Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu
 2. Službe za protokol i informiranje 

 

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 86/2021 od 30. srpnja 2021. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 07. kolovoza 2021. godine.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA: 

1.      Pročelnik/ca Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu planira, upravlja i koordinira Upravnim odjelom te sudjeluje u rješavanju strateških pitanja. Donosi rješenja i druge akte iz nadležnosti Upravnog odjela. Uspostavlja i održava kontakte s predstavnicima županijskih, državnih i drugih tijela, ostalim jedinicama lokalne samouprave, stručnim organizacijama u planiranju i provođenju razvojnih programa te domaćim i međunarodnim organizacijama i tijelima. Neposredno organizira i koordinira pripremu i provođenje programa, europskih projekata, projekata sufinanciranih od ministarstva i Grada te investicija iz djelokruga rada Upravnog odjela od posebnog značaja za Grad Vinkovce. Obavlja i druge poslove za potrebe i po nalogu gradonačelnika. Stupanj složenosti poslova najviše je razine i uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća. Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju u najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama. Stalna stručna komunikacija unutar i izvan Upravnog odjela od utjecaja na provedbu plana rada Upravnog odjela. Stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu odgovornost za zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska sredstva, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost. Najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na utvrđivanje politike i njenu provedbu vezanim uz utvrđenu politiku i njenu provedbu.

2.         Pročelnik/ca Službe za protokol i informiranje rukovodi Službom u skladu sa zakonom, propisima, organizira i koordinira rad službe, odgovara za pravovremeno obavljanje poslova, sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga službe, obavlja organizacijske i stručno administrativne poslove za potrebe odnosa s javnošću, organizira konferencije za novinare, izrađuje i šalje priopćenja vezana uz aktivnosti Gradske uprave, organizira obilježavanje nacionalnih praznika i važnijih datuma u povijesti grada i županije, organizira različite manifestacije, primanja i svečane susrete, protokolarne aktivnosti vezanih uz gradske dužnosnike i gradsku upravu. Skrbi se o suradnji između Grada Vinkovaca i ostalih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu, održava kontakte s gradovima prijateljima, organizira posjete diplomatskih predstavnika i međunarodnih institucija.

 

PODACI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta pročelnika je 3,20 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik (5.200 kn bruto). Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 TESTIRANJE KANDIDATA 

 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (5 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, polovičan 0,5, točan 1 bod). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10).

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

 

 1. Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz općeg dijela bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na sljedećim propisima: 

 

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)
 2. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)

 

 1. Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz posebnog dijela temelje se na sljedećim propisima:

 

 1. Za pročelnika/cu Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu:
 2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN br. 147/14, 123/17 i 118/18)
 3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (NN br. 123/17)
 4. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).

 

 1. Za pročelnika/cu Službe za protokol i informiranje: 
 2. Zakon o medijima (NN br. 59/04, 84/11, 81/13)
 3. Zakon o elektroničkim medijima (NN br. 153/09, 84/11, 94/13, 136/13)
 4. Odluka o uporabi imena, grba i zastave Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 4/18).

 

 

VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA (pisano testiranje) ODRŽAT ĆE SE:

 1.  kolovoza 2021. godine (utorak) u velikoj vijećnici Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, Vinkovci:

u 10,00 sati za pročelnika/cu Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu,

u 11,00 sati za pročelnika/cu Službe za protokol i informiranje. 

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju. 

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
 • razgovarati s ostalim kandidatima,
 • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja gradonačelniku. Gradonačelnik donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA