Objavljeno u Službene obavijesti, 24.03.2021.

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš modernizacije željezničke pruge M104 Novska-Tovarnik-DG, dionica Okučani-Vinkovci

         REPUBLIKA HRVATSKA

  BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,

INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU  OKOLIŠA 

 

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, kao koordinator provedbe javne rasprave, temeljem članaka 160., 162.  i  163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),   članaka 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08), te Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom (Klasa: UP/I 351-03/20-08/03, Urbroj: 517-03-1-2-21-22, od 2. ožujka 2021. godine), objavljuje početak

 

J A V N E    R A S P R A V E

u postupku procjene utjecaja na okoliš modernizacije željezničke pruge M104 Novska-Tovarnik-DG,  dionica Okučani-Vinkovci

 

I.

Studija o utjecaju na okoliš modernizacije željezničke pruge M104 Novska-Tovarnik-DG, dionica Okučani-Vinkovci (u daljnjem tekstu: Studija), nositelja zahvata: HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb,  upućuje se na javnu raspravu u trajanju od trideset (30) dana.

Prema posebnom aktu Ministarstva, javnu raspravu o Studiji koordinira i provodi Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije.

 

II.

Javna  rasprava   i  javni  uvid  u cjelokupnu dokumentaciju  Studije,  provoditi će se od 26. ožujka do 26. travnja 2021. god.,  svakog radnog dana od  8,00 do 14,00  sati, na sljedećim adresama:

- Brodsko-posavska županija, Trg pobjede 26a, Slavonski Brod;

- Osječko-baranjska županija, Europske avenije 11 (I. kat, soba broj 115),  Osijek;

- Vukovarsko-srijemska županija, Županijska 9, Palača Srijem - Velika županijska vijećnica, 

   Vukovar.

Na mjestima javnog uvida u prethodno navedenim županijama,  biti će izložena  po jedna cjelovita i jedan sažetak Studije, te po jedan sažetak Studije u sljedećim jedinicama lokalne samouprave u obuhvatu zahvata: Općina Okučani, Općina Gornji Bogićevci, Općina Dragalić, Grad Nova Gradiška, Općina Rešetari, Općina Staro Petrovo Selo, Općina Nova Kapela, Općina Oriovac, Općina Brodski Stupnik, Općina Sibinj, Grad Slavonski Brod, Općina Gornja Vrba, Općina Garčin, Općina Donji Andrijevci, Općina Vrpolje, Općina Strizivojna, Grad Đakovo, Općina Stari Mikanovci, Općina Vođinci, Općina Ivankovo i Grad Vinkovci. 

 

Javna izlaganja  sa nazočnim predstavnicima nositelja zahvata i izrađivačima Studije, na  kojem će  se raspravljati  i  neposredno odgovarati  na postavljena pitanja  nazočne  javnosti i zainteresirane  javnosti, održati  će  se:

-  dana 7. travnja 2021. god. (srijeda) u 12,00 sati u  Velikoj vijećnici Brodsko-posavske 

   županije, Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod;

-  dana 8. travnja 2021. god. (četvrtak) u 11,00 sati  u Palači Srijem - Velika županijska 

   vijećnica u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Županijska 9, Vukovar;

-  dana 8. travnja 2021. god.  (četvrtak) u 14,00 sati    u Velikoj vijećnici Osječko-  

    baranjske županije, Županijska 4, Osijek.

 

                                                               III.

Mišljenja,  primjedbe  i  prijedlozi javnosti i zainteresirane javnosti o Studiji, mogu se upisati u knjige primjedbi koje će bit dostupne  na  mjestima javne rasprave  ili  se mogu dostaviti  pisano,  poštom  ili  osobno, za  vrijeme  trajanja  javne  rasprave, zaključno sa 26. travnja 2021. godine, s naznakom: „Studija – modernizacija željezničke pruge“, na adrese:

- Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, 

  Petra  Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod;

- Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

  okoliša,  Europske avenije 11, 31000 Osijek;

- Vukovarsko-srijemska županija, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, 

  Županijska 9, 32000 Vukovar.

 

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

 

                                                                IV.

Obavijest  javnosti i zainteresiranoj javnosti,  objavljuje se u „Večernjem listu“, na  oglasnim  pločama i internetskim stranicama Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, a s danom početka javne rasprave i  na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, gdje će biti objavljena i cjelovita Studija.

 

Vezano za trenutnu epidemiju COVID-19 virusa u Republici Hrvatskoj, provedba javnog uvida i javne rasprave će se provoditi sukladno važećim epidemiološkim preporukama.

 

KLASA: 351-03/21-01/05

URBROJ: 2178/1-03-02/5-21-03

Slavonski Brod, 16. ožujak 2021. godine      

 

                                                                           BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA                   

                 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU  OKOLIŠA 


Prilog 1