Objavljeno u Službene obavijesti, 15.04.2022.

Javni Poziv za dostavu ponude za odabir organizatora proslave maturanata povodom završetka školovanja „Norijada 2022.“

GRADONAČELNIK

KLASA: 602-02/22-01/07

URBROJ: 2196-4-2-22-1

Vinkovci, 14. travnja 2022. godine

                                                                                                                                                                                                                                          

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20.) i članka 57. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 02/21.) objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dostavu ponude za odabir organizatora proslave maturanata

povodom završetka školovanja „Norijada 2022.“

I.

           

            Na Javni poziv za odabir organizatora proslave maturanata povodom završetka školovanja „Norijada 2022.“ (u nastavku teksta: Norijada) mogu se prijaviti pravne osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu organizirati događaj koji je predmet ovog Javnog poziva.

Političke stranke, udruženja ili slična tijela proizašla iz političkih stranaka ne mogu biti prijavitelji na ovome Javnom pozivu.

            II.                                                                   

 

Proslava Norijada održava se u mjesecu svibnju 2022. godine.

Program proslave sastoji se od dva dijela koji se održavaju na dvije različite lokacije:

pješačka zona grada Vinkovaca i

pomoćni stadion HNK Cibalie.

III.

 

Organizator je dužan u prvom dijelu programa proslave koji se održava na pješačkoj zoni Grada Vinkovaca provesti sljedeće:

angažirati domaću tamburašku skupinu koja će izvoditi izvorne pjesme slavonskog kraja,

organizirati izvođenje kola - Šokačko kolo maturanata,

organizirati snimanje kola.

Organizator je dužan u drugom dijelu programa proslave koji se održava na pomoćnom stadionu HNK Cibalie provesti sljedeće:

organizirati natkrivenu pozornicu, ozvučenje i rasvjetu za zabavni program

organizirati glazbeni zabavni program,

organizirati posluživanje hrane i pića,

osigurati kemijske toalete.

Organizator je dužan proslavu prijaviti Policijskoj upravi Vukovarsko-srijemske županije i svim nadležnim institucijama.

Organizator je dužan provesti potrebne radnje kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika, angažirati zaštitarsku službu, dežurstvo osoblja Hitne medicinske službe.

Organizator mora osigurati praćenje proslave od strane medija.

Organizator je dužan obaviti i sve ostale potrebne radnje nužne za organizaciju i održavanje sigurne i zakonite proslave Norijade.

IV.

 

U proračunu Grada Vinkovaca za 2022. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna za organizaciju Dana maturanata - Norijade.

Prijavitelj je dužan izraditi ponudu u okviru planiranih proračunskih sredstava Grada Vinkovaca.

Ukoliko ponuda prelazi iznos planiranih sredstava, dodatna sredstva organizator je dužan osigurati iz vlastitih izvora.

 

V.

 

Ponuda mora sadržavati:

opis organizacije proslave iz koje je između ostalog vidljiv opis zabavnog programa

troškovnik organizacije i održavanja proslave,

plan medijske kampanje i promidžbenih aktivnosti,

presliku izvadka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra ponuditelja,

potpisani i pečatom ovjereni obrazac Izjave o nekažnjavanju.

VI.

 

Rok za podnošenje ponude s odgovarajućom dokumentacijom je 8 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Grada ( https://www.grad-vinkovci.hr/hr).

Ponude se dostavljaju osobno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD VINKOVCI

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Bana J. Jelačića 1

32 100 Vinkovci

s naznakom „JAVNI POZIV – NORIJADA 2022.“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

VII.

 

Odluku o odabiru donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva Upravnog odjela društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, prema ocjeni kvalitete organizacije proslave i ponuđenih dodatnih sadržaja, u roku 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Prilikom donošenja odluke o odabiru može se zatražiti mišljenje predstavnika maturanata svih škola.

O donesenoj Odluci bit će obaviješteni svi ponuditelji pisanim putem.

S odabranim ponuditeljem Grad Vinkovci sklapa ugovor kojim uređuje međusobna prava i obveze.

VIII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte drustvene@vinkovci.hr.

Tekst Javnog poziva s obrascem Izjave o nekažnjavanju objavljuje se na web stranici Grada Vinkovaca https://www.grad-vinkovci.hr/hr.

                                                                                                                                                                                                                                                    GRADONAČELNIK 

                                                                                                                                                                                                                                                  Ivan Bosančić, mag. oec.


Izjava o nekažnjavanju