Objavljeno u Službene obavijesti, 03.10.2018.

IZVJEŠĆE o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vinkovaca

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

KLASA: 021-05/18-01/02
URBROJ: 2188/01-01-18-6
Vinkovci, 03. listopada 2018.

 

I Z V J E Š Ć E

o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura

za izbor članova i zamjenika članova

Savjeta mladih Grada Vinkovaca

 

 Na temelju članka 9. stavka 2., članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vinkovaca ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/18.),  Gradsko vijeće Grada Vinkovaca pokrenulo je postupak izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika dana 07. rujna 2018. godine  objavom Javnog poziva u lokalnom tisku „Vinkovački list“ i  na internetskim stranicama Grada Vinkovaca.

             Savjet mladih Grada Vinkovaca je savjetodavno tijelo Grada Vinkovaca koje se osniva s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život  Grada Vinkovaca  koji promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

    U Savjet mladih Grada Vinkovaca bira se 11 (jedanaest) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika na vrijeme od 3 (tri) godine.

            Za članove Savjeta mladih mogu se kandidirati osobe:

-          s prebivalištem ili boravištem na području Grada Vinkovaca

-          koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo imaju od navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života.

 

 

 

IV.

     Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Vinkovaca i njihove zamjenike imaju:

 • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
 • učenička vijeća,
 • studentski zborovi,
 • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj

i

 • neformalne skupine mladih od najmanje 40 mladih.

 

Komisija za izbor i imenovanja utvrđuje da su sve pristigle kandidature pravovremene i  

valjane.

 

POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA:

1. Predlagatelj: FORUM MLADIH SDP-a, VINKOVCI

    Kandidat za člana: ALEN PETRINOVIĆ

    Kandidat za zamjenika člana: JELENA LUKAČEVIĆ

 

2. Predlagatelj: GRADSKA ORGANIZACIJA MLADEŽI HDZ-a, VINKOVCI

    Kandidat za člana: MARIO DOGAN

    Kandidat za zamjenika člana: MARIO ŠARIĆ

 

3. Predlagatelj: GRADSKA ORGANIZACIJA MLADEŽI HDZ-a, VINKOVCI

    Kandidat za člana: STIPE MATEJ BABIĆ

    Kandidat za zamjenika člana: FILIP BARIĆ

 

4. Predlagatelj: GRADSKA ORGANIZACIJA MLADEŽI HDZ-a, VINKOVCI

    Kandidat za člana: PETRA BOŠNJAK

    Kandidat za zamjenika člana: ANTE TUSTONJIĆ

 

 1. 5. Predlagatelj: GRADSKA ORGANIZACIJA MLADEŽI HDZ-a, VINKOVCI  

    Kandidat za člana: LUKA BRADVICA

    Kandidat za zamjenika člana: MARKO KURTUŠIĆ

 

 1. 6. Predlagatelj: GRADSKA ORGANIZACIJA MLADEŽI HDZ-a, VINKOVCI  

    Kandidat za člana: DOMAGOJ BUBALO

    Kandidat za zamjenika člana: ANDREJA BUBALO

 

 1. 7. Predlagatelj: GRADSKA ORGANIZACIJA MLADEŽI HDZ-a, VINKOVCI  

    Kandidat za člana: DORA JURIĆ

    Kandidat za zamjenika člana: IVAN JEZIDŽIĆ

 

 

 

 1. 8. Predlagatelj: GRADSKA ORGANIZACIJA MLADEŽI HDZ-a, VINKOVCI  

    Kandidat za člana: ANA GEGA

    Kandidat za zamjenika člana: DENIS VIDOVIĆ

 

 1. 9. Predlagatelj: GRADSKA ORGANIZACIJA MLADEŽI HDZ-a, VINKOVCI  

    Kandidat za člana: DINO DUŽDAGIĆ

    Kandidat za zamjenika člana: LEO KRAJINOVIĆ

 

 1. 10.Predlagatelj: GRADSKA ORGANIZACIJA MLADEŽI HDZ-a, VINKOVCI  

     Kandidat za člana: MARKO BRNJIĆ

     Kandidat za zamjenika člana: DOMINIK DJEDOVIĆ

 

11.Predlagatelj: Udruga „Mladež Vinkovaca XO“

     Kandidat za člana: Ivan Stažić

     Kandidat za zamjenika člana: Ivan Babić

 

 

    Izrazi koji se koriste u ovom izvješću, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA
Mario Dražić

Izvješće