Objavljeno u Službene obavijesti, 21.08.2019.

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Prostoronog plana uređenja grada Vinkovaca

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju članak 94. (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) provedena je javna rasprava o Prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Prostoronog plana uređenja grada Vinkovaca, (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana), u razdoblju od 01. kolovoza 2019. do 09. kolovoza 2019. godine.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca (u daljnjem tekstu: Odjel) kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Vinkovce objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Prostoronog plana uređenja grada Vinkovaca.

Termin javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana objavljen je sukladno čl. 96. st. 3. Zakona, u dnevnom tisku, „Glas Slavonije“ s danom objave 19. srpnja 2019., na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i mrežnim stranicama Grada Vinkovaca te u lokalnom tjedniku Vinkovački list.

Danom 01. kolovoza 2019. godine, Prijedlog Izmjena i dopuna Plana, je u skladu sa člankom 98. sukladno objavi, izložen na javni uvid na oglasnoj ploči te u prostorima Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, te su izvršene objave sadržaja Plana na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca, www.vinkovci.hr, te link vezom u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU) Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, www.mgipu.hr i dodatno u lokalnom tjedniku Vinkovački list

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana bio je omogućen tijekom trajanja javne rasprave u u prostorima Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, svaki radni dan, osim subote i nedjelje, od 07.30 do 11.30 sati te na web stranici Grada Vinkovaca: www.vinkovci.hr.

U razdoblju trajanja javne rasprave održano je javno izlaganje za zainteresiranu javnost i vlasnike nekretnina s obrazloženjem Prijedloga Izmjena i dopuna Plana u Velikoj vijećnici Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, dana 01. kolovoza 2019. godine u 13,00 sati. Dodatno je Odjel provodio tumačenje Prijedloga Izmjena i dopuna Plana, svakim radnim danom za vrijeme trajanja javne rasprave u razdoblju od 07,30 do 11,30 sati.

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/17, 65/17), Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, kao nositelj izrade Plana i odgovorni voditelj izrade Plana, Jurcon projekt d.o.o., Zagreb, obradili su zaprimljena mišljenja, prijedloge i primjedbe iznesene u Javnoj raspravi i sačinili su izvješće s javne rasprave. Izvješće s prilozima objavljuje se na: oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Vinkovaca - nositelja izrade Izmjena i dopuna Plana te u informacijskom sustavu.

Prilozi:

  1. Izvješće s javne rasprave o Prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Prostoronog plana uređenja grada Vinkovaca
  2. Prilozi uz Izvješće s javne rasprave o Prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Prostoronog plana uređenja grada Vinkovaca
  3. Odgovor s obrazloženjem na neprihvaćen zahtijev zaprimljen tijekom javne rasprave