Objavljeno u Službene obavijesti, 14.08.2018.

II. IZMJENA I DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE - Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., KLASA: UP/I-350-05/18-01/000005