Objavljeno u Službene obavijesti, 16.08.2018.

GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA REKONSTRUKCIJU DORADNE PILANE INVESTITORA SPAČVA D.D. KLASA: UP/I-361-03/18-01/000034