Objavljeno u Službene obavijesti, 24.04.2019.

Građevinska dozvola - rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupne - Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije - PODSUSTAV VINKOVCI, REKONSTURKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA GRADA VINKOVACA

Građevinska dozvola

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000058

URBROJ: 2188/01-09-19-0012

Vinkovci, 05.04.2019.

Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A, OIB 30638414709, zastupan po direktoru Draženu Milinković, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

 1. Dozvoljava se investitoru Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o., HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A, OIB 30638414709, zastupanom po direktoru Draženu Milinković:

-     rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupne - Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije - PODSUSTAV VINKOVCI, REKONSTURKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA GRADA VINKOVACA, fazno građenje na katastarskim česticama:

- k.č.br. 2119, 3827, 6686, 6697, 6704, 6714, 6715, 6723, 6730, 6734, 6736, 6738, 6739, 6742, 6754, 6755, 1055/3, 2073/2, 2116/11, 2116/7, 2137/11, 2204/114, 2204/38, 2204/57, 2204/84, 2204/85, 2204/86, 2204/93, 3022/137, 3022/138, 3022/139, 3022/140, 3022/141, 3685/1, 3685/152, 3685/186, 3685/187, 3685/198, 3685/38, 3685/4, 3685/61, 3685/63, 3685/86, 6688/1, 6712/7 sve u k.o. Vinkovci I (Vinkovci),

- k.č.br. 6081, 6091, 6158, 6179, 6199, 6213/1, 6232, 6234, 6282, 6283, 6287, 6288, 6296, 6298, 6300, 6301, 4768/1, 5049/1, 5120/2, 5224/1, 5488/40, 5488/54, 5599/1, 5618/5, 5627/25, 5646/2, 5662/1, 5752/1, 5773/3, 5773/33, 5773/6, 5773/60, 5775/1, 5776/1, 5776/121, 5776/177, 5776/2, 5776/21, 5776/38, 5776/39, 5776/91, 5954/1, 6097/1, 6160/6, 6161/1, 6236/1, 6293/1, 6294/3, 6295/2 sve u k.o. Vinkovci II (Vinkovci),

- k.č.br. 320, 1552, 1558, 1559, 1560, 1561, 1565, 1570, 1575, 1576, 1587, 1588/1, 1590/1, 1599, 1600, 1639 sve u k.o. Vinkovačko Novo Selo (Vinkovci), u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake 02-2/16, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Marin Medić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4858, a sadržava 1 MAPU:

građevinski projekt - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE POSUSTAV VINKOVCI - rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda grada Vinkoaca - fazno građenje, oznake 02-2/16 od ožujka 2017. godine, ovlašteni projektant Marin Medić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4858 (ORION PROJEKT d.o.o. HR-32100 Vinkovci, Josipa Kozarca 28, OIB 75458205278),

- GEODETSKA PODLOGA za situaciju građevine i zahvata u prostoru oznake 279/2016 od 02. 05. 2017. godine, (k.o. Vinkovci I), ovlašteni inženjer ŽELJKO GRGIĆ, ing. geod., broj ovlaštenja Geo 140 ( (ZEMLJOMJER d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge HR-32100 Vinkovci, Glagoljaška 35, OIB 37840753130),

- GEODETSKA PODLOGA za situaciju građevine i zahvata u prostoru oznake 106/2017 od 02. 05. 2017. godine, (k.o. Vinkovci II), ovlašteni inženjer ŽELJKO GRGIĆ, ing. geod., broj ovlaštenja Geo 140  (ZEMLJOMJER d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge HR-32100 Vinkovci, Glagoljaška 35, OIB 37840753130),

- GEODETSKA PODLOGA za situaciju građevine i zahvata u prostoru oznake 278/2016 od 02. 05. 2017. godine, (k.o. Vinkovačko Novo Selo), ovlašteni inženjer ŽELJKO GRGIĆ, ing. geod., broj ovlaštenja Geo 140 ( (ZEMLJOMJER d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge HR-32100 Vinkovci, Glagoljaška 35, OIB 37840753130),

- Elaborat - Prikaz tehničkog rješenja zaštite instalacija INA d.d. SD ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA NAFTE I PLINA na mjestu križanja s vodoopskrbnim cjevovodima na području grada Vinkovaca oznake 02-2/16 od ožujka 2017. godine, ovlašteni projektant Marin Medić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4858 (ORION PROJEKT d.o.o. HR-32100 Vinkovci, Josipa Kozarca 28, OIB 75458205278 ),

- GEODETSKI ELABORAT SNIMANJA VODOVA (plinovod, naftovod), oznake 102/20176 od 22. 03. 2017. godine, ovlašteni inženjer ŽELJKO GRGIĆ, ing. geod., broj ovlaštenja Geo 140 ( (ZEMLJOMJER d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge HR-32100 Vinkovci, Glagoljaška 35, OIB 37840753130),

 1.  Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
 2. Važenje građevinske dozvole produžuje se na zahtjev investitora jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom, odnosno lokacijskom dozvolom u skladu s kojima je građevinska dozvola izdana.
 3. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
 4. Građevina iz toč. I. ovog rješenja može se početi koristiti, nakon što investitor za tu građevinu ishodi uporabnu dozvolu.

Obrazloženje

Investitor Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A, OIB 30638414709, zastupan po direktoru Draženu Milinković, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 21.09.2018. godine izdavanje građevinske dozvole za:

rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupne - Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije - PODSUSTAV VINKOVCI, REKONSTURKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA GRADA VINKOVACA, fazno građenje, na:

- k.č.br. 2119, 3827, 6686, 6697, 6704, 6714, 6715, 6723, 6730, 6734, 6736, 6738, 6739, 6742, 6754, 6755, 1055/3, 2073/2, 2116/11, 2116/7, 2137/11, 2204/114, 2204/38, 2204/57, 2204/84, 2204/85, 2204/86, 2204/93, 3022/137, 3022/138, 3022/139, 3022/140, 3022/141, 3685/1, 3685/152, 3685/186, 3685/187, 3685/198, 3685/38, 3685/4, 3685/61, 3685/63, 3685/86, 6688/1, 6712/7 sve u k.o. Vinkovci I (Vinkovci),

- k.č.br. 6081, 6091, 6158, 6179, 6199, 6213/1, 6232, 6234, 6282, 6283, 6287, 6288, 6296, 6298, 6300, 6301, 4768/1, 5049/1, 5120/2, 5224/1, 5488/40, 5488/54, 5599/1, 5618/5, 5627/25, 5646/2, 5662/1, 5752/1, 5773/3, 5773/33, 5773/6, 5773/60, 5775/1, 5776/1, 5776/121, 5776/177, 5776/2, 5776/21, 5776/38, 5776/39, 5776/91, 5954/1, 6097/1, 6160/6, 6161/1, 6236/1, 6293/1, 6294/3, 6295/2 sve u k.o. Vinkovci II (Vinkovci),

- k.č.br. 320, 1552, 1558, 1559, 1560, 1561, 1565, 1570, 1575, 1576, 1587, 1588/1, 1590/1, 1599, 1600, 1639 sve u k.o. Vinkovačko Novo Selo (Vinkovci), iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

a)  priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole

b)  priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima

-     Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta s Lokacijskom dozvolom, posebnim uvjetima i drugim propisima, broj 02-2/16 od ožujka 2017. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Marin Medić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4858

-     Izjave br. 106/2017, 279/2016. i 278/2016. sve od 11. 03. 2019. godine, da su Geodetske podloge za situaciju građevine i zahvata u prostoru, potvrđene u nadležnom uredu za katastar u Vinkovcima, izrađene u skladu s Lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/16-01/000012, URBROJ: 2188/01-09-17-0011 18. 01. 2017.godine, izdane po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, pravomoćna dana 22. 02. 2017. godine, ovlašteni inženjer ŽELJKO GRGIĆ, ing. geod., broj ovlaštenja Geo 140 ( (ZEMLJOMJER d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge HR-32100 Vinkovci, Glagoljaška 35, OIB 37840753130),

 

-     Izjava investitora Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A, OIB 30638414709, zastupan po direktoru Draženu Milinković, broj: DOK20180919-0008 od19. 09. 2018. godine, da su komunalne vodne građevine, odnosno građenje javne odvodnje i njihovo građenje i održavanje od iteresa za Republiku Hrvatsku sukladno čl. 22. st.. 2. točka 2.1. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.), te da temeljem čl. 23. st. 3. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.), mogu biti investitori za navedeni zahvat u prostoru.

c)  kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom.

d)  nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje.

e)  priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela:

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Vinkovci - Posebni uvjeti građenja, broj: 400900-160123-0023 izdani pod brojem 400900101/4338/16SD od 12.02.2016. godine,

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Vinkovci – Potvrda na glavni projekt, broj: 400900-160123-0034 izdani pod brojem 400900101/3159/17SD od 30. 03. 2017. godine,

- Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. - Posebni uvjeti građenja, Broj: 71/16, od 10.02.2016. godine,

- Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. – Potvrda o usklađenosti Glavnog projekta s posebnim uvjetima građenja, Broj: 392/17 od 28. 03. 2017. godine,

- Plinara Istočne Slavonije d.o.o. Vinkovci - Posebni uvjeti građenja Broj: 193/2016, od 15.02.2016. godine,

- Plinara Istočne Slavonije d.o.o. Vinkovci – Potvrda Glavnog projekta Broj: 529/2017, od 27. 03. 2017. godine,

- Grad Vinkovci, Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada - Posebni uvjeti, KLASA:363-01/16-01/41, URBROJ:2188/01-08-16-2, od 23.05.2016. godine,

- Grad Vinkovci, Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada – Potvrda glavnog projekta, KLASA:363-01/17-01/51, URBROJ:2188/01-08-17-2, od 04. 04. 2017. godine,

- HŽ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za razvoj i investicijsko planiranje – Izmjene i dopune posebnih uvjeta gradnje, KRK broj: 54/16 Znak: HŽI-1.3.2.M.G.B. od 26.08.2016. godine,

- HŽ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za razvoj i investicijsko planiranje – Potvrda glavnog projekta, RK broj: 309/17 Znak: HŽI-1.3.2.M.G.B. od 20. 04. 2017. godine,

- AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-345-19/16-01/14, URBROJ: RA-16-05/40, od 06.05.2016. godine,

- AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE - Potvrda, RA-17-05/20, od 28. 03. 2017. godine,

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehnička ispostava Osijek - Posebni uvjeti građenja, KLASA: 340-09/16-08/26, URBROJ: 345-553/449-16-5 AS od 10.06.2016. godine,

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehnička ispostava Osijek - Potvrda, KLASA: 340-09/17-09/51, URBROJ: 345-553/449-17-3 AS od 26. 04. 2017. godine,

- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za  nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša - Posebni uvjeti – izmjene i dopune, KLASA: 350-05/16-01/29, URBROJ:512M3-020201-16-4, od 11.05.2016. godine,

- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost – Potvrda, KLASA: 361-02/17-01/42, URBROJ:512M3-020202-17-2, od 13. 04. 2017. godine,

- INA Industrija nafte d.d. Zagreb SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina – Posebni uvjeti gradnje Broj: 50308575/01-03-16/0679-102/BK od 09. 03. 2016.,

- INA Industrija nafte d.d. Zagreb SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina – Potvrda glavnog projekta Broj: 50308575/28-03-17/1040-174/BK od 31. 03. 2017.,

- Hrvatske vode Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22 – Vodopravni uvjeti KLASA: UP/I-325-01/16-07/0000293 URBROJ: 374-21-2-16-5 od 29. 06. 2016. godine,

- Hrvatske vode Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22 – Vodopravna potvrda KLASA: 325-01/17-07/1500 URBROJ: 374-21-2-17-2 od 03. 05. 2017. godine,

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti gradnje, KLASA: 361-03/16-01/296, URBROJ: 376-10/ZS-16-4 (HP), od 10.05.2016. godine,

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – Potvrda o usklađenosti glavnog projekta, KLASA: 361-03/17-02/2574, URBROJ: 376-10-17-2, od 26. 04. 2017.   godine,

- Hrvatski telekom d.d. Sektor za razvoj sustava mreža i usluga Odjel za mrežnom infrastrukturom, Zagreb, Harambašićeva 39 - Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI), oznake: T43-1933991-16 od 17. 05. 2016. godine, 

- Hrvatski telekom d.d. Sektor za razvoj sustava mreža i usluga Odjel za mrežnom infrastrukturom, Zagreb, Harambašićeva 39 – Potvrda glavnog projekta, oznake: T43-1151580-17 od 23. 03. 2017. godine, 

- Optima Telekom d.d., Bani 75A Buzin, Zagreb - Izjava o položaju EK infrastrukture u zoni zahvata, Broj: OT-32-60/16 od 09. 05. 2016.,

- Optima Telekom d.d., Bani 75A Buzin, Zagreb – Izdavanje tehničke suglasnosti, Broj: OT-4-24/17 od 01. 04. 2017.,

- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za istočnu Hrvatsku, Ispostava Vinkovci – Sanitarno-tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, KLASA:540-02/16-03/789, URBROJ: 534-07-2-1-3-7/3-16-2, od 11.05.2016. godine,

- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu insppekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije Služba za istočnu Hrvatsku Ispostava Vinkovci – Potvrda: KLASA: 540-02/17-05/771, URBROJ: 534-07-2-1-3-7/1-17-2, od 13. 04. 2017. godine,

 - Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru - Posebni uvjeti zaštite nepokretnog kulturnog dobra, KLASA: 612-08/16-23/0373, URBROJ: 532-04-02-19/2-16-5, od 09.05.2016. godine,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru – Potvrda, KLASA: 612-08/17-23/2124, URBROJ: 532-04-02-19/2-17-3, od 02. 05. 2017. godine,

- Ministarstvo unutarnjih poslova Policijska uprava Vukovarsko-srijemska Služba upravnih i inspekcijskih poslova Inspektoraat unutarnjih poslova – Potvrda Broj: 511-15-06/5-902/2-17. 5/5 od 06. 04. 2017. godine

            Za predmetni zahvat javnopravna tijela nisu imala posebne uvjete:

-       Plinacro d.o.o., Savska 88A, 10 000 Zagreb, - Poebni uvjti, Očitovanje KLASA: PL-16/0547/16/DM URBROJ: K/DM-16-4 od 16. 05. 2016. godine, (nema uvjeta),

-       Jadranski naftovod d.d., Sektor razvoja i investicija - Posebni uvjeti, 1.-2.2.-343/16so, od 17.05.2016. godine (nema posebnih uvjeta),

-       Županijska uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije - Očitovanje, KLASA: 340-01/16-05/05, URBROJ: 2188/1-06-03/03-16-4 od 06.05.2016. godine, (nemaju posebnih uvjeta građenja),

-       VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb – Izjava o postojanju infrastrukture od 07. 05. 2016. godine (nema infrastrukture),

-       Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Rješenje KLASA: UP/I-612-07/16-06/61 URBROJ: 2196/1-14-01-16-3 od 30. 05. 2016. godine, kojim se potvrđuje da je namjeravani zahvat u prostoru prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata,

f)   Priloženo je:

 1. Izjava od 03. 01. 2019. godine dana po ZEMLJOMJER d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge HR-32100 Vinkovci, Glagoljaška 35, OIB 37840753130, kojom se potvrđuje da su se promjenili brojevi katastarskih čestica (zbog parcelacije i ispravaka greške zbog pogrešno upisanih čestica na katastarskom planu) ali da je trasa oobrena Lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/16-01/000012, URBROJ: 2188/01-09-17-0011 18. 01. 2017.godine, ovog Upravnog odjela, ostala nepromjenjena,   

               Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/16-08/95 URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 24. 08. 2016. godine, kojim se potvrđuje da za namjeravani zahvat, regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije, nije potrebno provesti postpak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u ranije provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš Rješenjem KLASA: UP/I-351-03/07-02/10 URBROJ: 531-08-1-1-1-02/11-07-9 od 01. 07. 2007. godine, te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

g)  priložen je dokaz pravnog interesa:

-     Ugovor o osnivanju prava služnosti zaključen između Grada Vinkovca, Vinkovci, Ulica bana Josipa Jelačića 1, zastupan po gradonačelniku Ivan Bosančić, mag.oec., i  Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Vinkovci, d.o.o. Vinkovci, Ulica Dagutina Žanića-Karle 47A, zastupanog po Draženu Milinković, dipl. ing. stroj., KLASA: 940-01/17-01/94 URBROJ: 2188/01-02-17-3 od 23. 08. 2017. godine, ovjeren kod javnog pbilježnika Alena Vajcl pod brojem OV-4918/2017 dana 29. 08. 2017. godine, za osnivanje prava služnosti u svrhu rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene na:

-     - k.č. broj 1055/3, 5627/25, 5662/1, 5752/1, 5775/1, 3685/4, 5599/1, 3022/138, 3022/139, 3022/141, 3685/1, 3685/61, 3685/86, 3685/187, 3685/198, 5049/1, 5646/2, 5773/6, 5773/33, 5773/60, 5776/2, 5776/21, 5776/39, 5776/91, 5776/177, 6232, 6234, 6282, 6714, 6739, 6755, 2073/2, 2116/7, 2116/11, 2119, 2137/11, 2204/38, 2204/57, 2204/84, 2204/85, 2204/86, 2204/93, 2204/114, 3022/140, 3685/63, 3685/152, 3685/186, 6688/1, 6704, 6715, 6723, 6730, 6736, 6738, 6742, 6754, 6697, 5120/2, 5224/1, 5488/40, 5488/54, 5618/5, 5773/3, 5776/1, 5776/38, 5776/121, 6161/1, 6199, 6213, 6236/1, 6283, 6287, 6288, 6294/3, 6295/2, 6296, 6298, 6300, 6301, sve u k.o. Vinkovci i

- k.č. broj 320, 1558, 1559, 1560, 1575, 1599, 1600, 1639, 1587 sve u k.o. Vinkovačko Novo Selo

        Ugovor o osnivanju prava služnosti na javnoj cesti sklopljen između Hrvatskih cesta d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3, Zagreb, po direktoru Josip Škorić, dipl. ing. građ i Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Vinkovci, d.o.o. Vinkovci, Ulica Dagutina Žanića-Karle 47A, zastupanog po Draženu Milinković, dipl. ing. stroj., od 02. 08. 2017. godine, ovjeren kod javnog pbilježnika Renata Kutija Kušpilić, Zagreb, Maksimirksa 3, pod brojem OV-9467/17 i 9468/17 dana 04. 08. 2017. godine,za osnivanje prava služnosti u svrhu rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene na:

        k.č. broj 3022/137, 3685/38, 3827, 6179, 6293/1, 6686, 6734 sve u k.o. Vinkovci,

 

        Ugovor br. S-55/17 sklopljen između HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12, po Upravlitelju željezničke infrastrukture, član Uprave Ivan Kršić dipl. ng. građ. i Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Vinkovci, d.o.o. Vinkovci, Ulica Dagutina Žanića-Karle 47A, zastupanog po Draženu Milinković, dipl. ing. stroj., od 31. 08. 2017. godine, ovjeren kod javnog bilježnika Vesna Pupčar, Zagreb, Miramarska 24, pod brojem OV-17553/17 i OV-17554/17 dana 19. 09. 2017. godine, o osnivanju prava služnosti za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda grada Vinkovaca na:

        k.č. broj 6081 i k.č. broj 6091 obje u k.o. Vinovci i k.č. broj 1552 i 1588/1 obje u k.o. Vinovačko Novo Selo,

 

        Dopunsko rješenje KLASA UP/I-325-01/17-16/0000319 URBROJ: 374-21-4-17-6 od 11. 09. 2019. godine, izvršno dana 30. 09. 2017. godine, kojim se osniva pravo služnosti u korist Vinovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Vinkovci, Dagutina Žanića-Krle 47/A, radi zahvata u prostoru: rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije – Podstustav Vinovci sukladno Lokacijskoj dozvoli Upravnog odjela za prsotorno uređenje, radnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000012 URBROJ: 2188/01-09-17-0011 od 18. 01. 2017. godine na nekretninama javnog dobra i to:

        - k.č. broj 6097/1, 6160/6, 6712/7 sve u  k.o. Vinkovci, k.č. broj 1561, 1565, 1570, 1576, 1590/16160/66712/7, 1561, 1565, 1570, 1576 i k.č. broj 1590/1 sve u k.o. Vinkovačko Novo Selo,

 

        - Ugovor o ustanovljenju prava služnosti za zahvat u prostoru „Regionalni vooopskrbni sustav istoćne Slavonije – podsustav vinkkovci, rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda grada Vinkovaca, sklopljenog između Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Vinkovci, d.o.o. Vinkovci, Ulica Dagutina Žanića-Karle 47A, zastupanog po Draženu Milinković, dipl. ing. stroj. i Športsko ribolovne udruge Bajer – Udruga invalida branitelja dragovoljaca veterana domovinskog rata, Vinkovci, Kralja Zvonimira 15, zastupana po predsjedniku Ivanu Šibonjić, broj. 385/D/18 od 11. 09. 2018. godine, ovjeren kod Javnog bilježnika Mirodara Kovač, Vinkovci, Trg bana J. Šokćevića 1, pod brojem : OV-7154/2018 dana 11. 09. 2018. godine, na:

        - k.č. broj 4768/1 k.o. Vinkovci,

        - Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Vukovaru Zemljišnoknjižni odjel Vinkovci za k.č. broj 5954/1 upisana u z.k.ul. broj 7848 k.o. Vinkovci kojom se potrđuje da je ista u vlasništvu invstitora Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. OIB: 30638414709, Vinkovci, Dragutina žanića-karle 47, izdan pod brojem 35490/2018 13. 12. 2017.

        - Zahtjev za sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti za k.č. broj 6158 upisana u z.k.ul. broj 9727 k.o. Vinkovci u vlasništvu Republike Hvatske  upućen Ministarstvu državne imovine Dežmanova ulica 10, Zagreb, kojeg su isti zaprimili dana 21. 08. 2017., a što je u skladu sa čl. 109. st. 5. Zakona o gradnji gradnji ("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.).  

 

Postojeća građevina dokazuje se:

1.GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Klasa: UP/I-361-03/95-01/108, Ur.br.: 2188-04-01-95-1, od 28.06.1995 izdana po, Županija Vukovarsko – srijemska, Ured za prostorno uređenje, stambeno – komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Vukovar, privremeno sjedište Vinkovci, pravomoćna dana 13. 07. 1995.

2.RJEŠENJE O ODOBRENJU ZA GRAĐENJA, Broj: UP/I-06-3198-1974.,  05.07.1974.godine izdana od OPĆINA VINKOVCI, Općinski zavod za urbanizam, stambene i komunalne poslove, pravomoćna 23. 07. 1974. godine,

3.GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Broj: UP/I-06-359-1977. od 15.02.1977.godine izdana od OPĆINA VINKOVCI, Općinski zavod za urbanizam, stambene i komunalne poslove, pravomoćna 03. 03. 1977. godine,

4.RJEŠENJE O ODOBRENJU ZA GRAĐENJE, Broj: UP/I-06-121/1978. od  21.02.1978.godine izdana od  OPĆINA VINKOVCI, Općinski zavod za urbanizam, stambene i komunalne poslove, pravomoćna dana 09. 03. 1978. godine,

5.GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Broj: UP/I-06-4327-1979., od, 30.08.1979. godine izdana po Općini Vinkoci Općinski komitet za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove, pravomoćna dana 17. 09. 1979. godine,

6.GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Broj: UP/I-06-6246-1980, od 23.12.1980. godine izdana od OPĆINA VINKOVCI, Općinski komitet za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove, pravomoćna 8. 01. 1981. godine,

7.GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Broj: UP/I-06-4331-1980 od 5.09.1980.godine izdana po, OPĆINA VINKOVCI, Općinski komitet za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove, pravomoćna 13. 10. 1980. godine,

8.GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Broj: UP/I-06-2487-1980. od 06.06.1980. godine izdana od po OPĆINA VINKOVCI, Općinski komitet za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove, pravomoćna dana 24. 06. 1980. godine,

9.GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Broj: UP/I-06-2491-1980. od 06.06.1980. godine izdana od OPĆINA VINKOVCI, Općinski komitet za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove, pravomoćna dana 24. 06. 1980. godine,

10.GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Broj: UP/I-06-6876-1981, od 10.11.1981. godine izdana po OPĆINA VINKOVCI, Općinski komitet za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove, pravomoćna dana 26. 11. 1981. godine,

11.GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Broj: UP/I-06-4908-1982. od 27.09.1982. godine izdana po OPĆINA VINKOVCI, Općinski komitet za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove, pravomoćna dana 13. 10. 1982. godine,

12.GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Broj: UP/I-06-5278-1985, od 06.12.1985. godine izdana po OPĆINA VINKOVCI, Općinski komitet za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove, pravomoćna 24. 12. 1985. Godine,

13.GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Broj: UP/I-06-4586-1986. od 23.09.1986.godine izdana po OPĆINA VINKOVCI, Općinski komitet za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove, pravomoćna dana 09. 09. 1986. godine,

14.GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Broj: UP/I-06-4516-1987. od 28.10.1987. godine izdana po OPĆINA VINKOVCI, Općinski komitet za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove, pravomoćna dana 13. 11. 1987. godine,

15.GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Broj: UP/I-06-2900-1987, Vinkovci, 29.06.1987.godine izdana po OPĆINA VINKOVCI, Općinski komitet za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove, pravomoćna dana 15. 07. 1987. godine,

 1. 16.GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Broj: UP/I-06-3912-1981, od 09.06.1981. godine izdana po   OPĆINA VINKOVCI, Općinski komitet za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove, pravomoćna dana 25. 06. 1981. godine,

17.GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Broj:UP/I-06-547/1978, od 15.02.1978.godine izdana po OPĆINA VINKOVCI, Općinski zavod za urbanizam, stambene i komunalne poslove, pravomoćna dana 03. 03. 1978. godine,

18.GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Broj:UP/I-06-5290/1976, od 25.12.1976.godine, izdana po Općinski zavod za urbanizam, stambene i komunalne poslove, pravopmoćna ana 10. 01. 1977. godine,

19.GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Broj:UP/I-06-2382/1976, od 17.06.1976.godine, izdana po Općinski zavod za urbanizam, stambene i komunalne poslove, pravomoćna dana 05. 07. 1976. godine,

20.GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Broj:UP/I-06-2383/1978, od 21.06.1978.godine izdana po OPĆINA VINKOVCI, Općinski sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove, pravomoćna dana 07. 07. 1978. godine.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

a)  u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija

b)  uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim pravomoćnim aktom:

-     Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000012, URBROJ: 2188/01-09-17-0011 18. 01. 2017.godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, pravomoćna dana 22. 02. 2017. godine

c)  glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova

d)  strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-361-03/18-01/000058 URBROJ: 2188/01-09-18-0005 od 07. 12. 2018. godine, da izvrše uvid u spis predmeta.

e)  Na uvid u spis predmeta zakazan za dan 21. 12. 2018. godine, nije se nitko odazvao, o čemu je sačinjen Zapisnik KLASA: UP/I-361-03/18-01/000058 URBROJ: 2188/01-09-18-0007, niti je traženo temeljem čl. 119. st. 3. Zakona o gradnji, naknadni uvid u spis, o čemu je sačinjena zabilješka u spisu.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 5 000,00 kuna na račun broj HR7423900011848700005 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

 

 

PROČELNIK

Mario Naglić, dipl.iur.

 

 

DOSTAVITI:

 

 1. Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A, zastupan po direktoru Draženu Milinković, sa glavnim projektom u dva primjerka,
 2. Oglasna ploča ovog Upravnog tijela, na rok od 8 dana
 3.  Mrežna stranica Grada Vinkovci, na rok od 30 dana
 4. Evidencija, ovdje  
 5. U spis, ovdje

 

NA ZNANJE:

 

 1. Grad Vinkovci, Ulica bana Josipa Jelačića 1, 32 100 Vinkovci, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa,
 2. VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Biđ-Bosut, Vinkovci, Josipa Kozarca 28,
 3. Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Ispostava Vinkovci, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, HR-32100 Vinkovci, Glagoljaška 27.