Objavljeno u Službene obavijesti, 04.06.2020.

Građevinska Dozvola - građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 1. skupine - Ratna brana Trbušanci

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000058

URBROJ: 2188/01-09-20-0018

Vinkovci, 25. 05. 2020. godine

Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, zastupan po generalnom direktoru Zoranu Đuroković iz Osijeka, Vidove gore 18, OIB: 39623197463 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

 • Dozvoljava se investitoru Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, zastupan po generalnom direktoru Zoranu Đuroković iz Osijeka, Vidove gore 18, OIB: 39623197463:
 • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 1. skupine - Ratna brana Trbušanci

na građevnoj čestici br. 6079/20, k.o. Vinkovci II koja će se formirati od dijela k.č. br. 6079/9 i 6097/1 k.o. Vinkovci II (Vinkovci),

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake VPB-TOO-16-0006-1, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Zlatko Biočić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4952, a sadržava:

 • građevinski projekt oznake VPB-TGP-15-0002-1 od siječnja 2019. godine, ovlašteni projektant Zlatko Biočić, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja G 4952 (VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO, d.d. HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, OIB 35069807615) - MAPA 1/3
 • građevinski projekt - geotehnički projekt oznake GLP-01/2019 od siječnja 2019. godine, ovlašteni projektant Meho-Saša Kovačević, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja G 3189 (CENTAR GRAĐEVINSKOG FAKULTETA d.o.o. HR-10000 Zagreb, Sveti Duh 129, OIB 51108551424) - MAPA 2/3

 

 • geodetski projekt oznake VPB-TPP-18-0004 od prosinca 2018. godine, ovlašteni projektant Slaven Marasović, dipl. ing. geod., broj ovlaštenja Geo 781 (VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO, d.d. HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, OIB 35069807615) - MAPA 3/3.
 • Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
 • Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
 • Građevina iz točke I. izreke ove dozvole može se početi koristiti, nakon što investitor za tu građevinu ishodi uporabnu dozvolu.

Obrazloženje

Investitor Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, zastupan po generalnom direktoru Zoranu Đuroković iz Osijeka, Vidove gore 18, OIB: 39623197463, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 24.04.2019. godine izdavanje građevinske dozvole za:

 • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 1. skupine - Ratna brana Trbušanci

na građevnoj čestici br. 6079/20, k.o. Vinkovci II koja će se formirati od dijela k.č. br. 6079/9 i 6097/1 k.o. Vinkovci II (Vinkovci), iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

 • priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole
 • priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
 • IZJAVA Sukladno odredbi čl. 108. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) da je navedeni glavni projekt  ZOP: VPB-TOO-16-0006-1 međusobno usklađen  I izrađen u skladu s prostornim planovima i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen izdana od Glavnog projektanta:  Zlatko Biočić, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja G 4952 od 28. lipnja 2019. godine
 • IZJAVA Sukladno odredbi čl. 51. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) da je navedeni geodetski projekt oznake: VPB-TPP-18-0004 usklađen sa važećom prostorno planskom dokumentacijom te da ispunjava i druge propisane zahtjeve i uvjete izdana od Projektanta, ovlaštenog inženjera geodezije Slaven Marasović, dipl. ing. geod., broj ovlaštenja Geo 781, od 28. lipnja 2019. godine
 • IZJAVA Sukladno odredbi čl. 51. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17)  da navedeni glavni projekt (Građevinski projekt (Geotehnički projekt oznake: GLP-01/2019 )) ispunjava propisane uvjete, da je građevina projektirana u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planovima te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu i druge propisane zahtjeve i uvjete izdana od projektanta prof.dr.sc. Meho Saša Kovačević, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3189, od 28. lipnja 2019. godine
 •  IZJAVA Sukladno odredbi čl. 51. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) da navedeni glavni projekt ( građevinski projekt oznake: VPB-TGP-15-0002-1 ) ispunjava propisane uvjete, da je građevina projektirana u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planovima te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu i druge propisane zahtjeve i uvjete izdana od projektanta:  Zlatko Biočić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4952 od 28. lipnja 2019. godine
 • priložena su izvješća o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenih revidenata

Izvješće o kontroli glavnog građevinskog projekta s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost geotehničkih konstrukcija (GK), Revizija br. R-OG_002_19 od 09. 04. 2019. godine koju je izradio ovlašteni revident Dr. sc. Bogdan Stanić, dipl. ing. građ. broj ovlaštenja G 625 (OpusGEO d.o.o., Poljana Zdenka Mikine 4, 10000 Zagreb, OIB: 09645373033)

 • nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
 • Priložen je dokaz da može biti investitor

- Izjava KLASA: 325-01/15-14/0000043, URBROJ: 374-1-12-20-51 izdana od Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb (generalni direktor mr. sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. građ.)

 • Priložena je odluka o prijenosu nadležnosti

- Odluka o prijenosu nadležnosti KLASA: UP/I-361-03/19-01/000346, URBROJ: 531-06-3-1-19-0002, Zagreb, 24. 12. 2019. godine izdana od REPUBILKE HRVATSKE, Ministarstvo graditeljstva i prostornoh uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole držabnog značaja, Sektor gređevinskih i uporabnihi dozvola.

 • priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 351-03/19-01/142, URBROJ: 517-03-1-1-19-2, od 27.02.2019. godine

-Rješenje KALSA: UP/I-351-03/16-08/57, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-5, Zagreb, 6. Rujna 2016. Godine izdano od Republike Hrvatske, Ministarstvo zaštite koliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

- Rješenje KALSA: UP/I-351-03/16-08/57, URBROJ: 517-03-1-2-18-6, Zagreb, 11. listpada 2018. godine izdano od Republike Hrvatske, Ministarstvo zaštite koliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

 • Ministarstvo poljoprivrede - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/19-01/109, URBROJ: 525-07/0375-19-2, od 31.01.2019. godine
 • Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Vinkovci - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: VK-16-945, URBROJ: 01-00-06/02-19-05, od 06.02.2019. godine
 • VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - izdana potvrda glavnog projekta, Znak: DOK20190410-0006, od 10.04.2019. godine
 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutarnje plovidbe - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/19-02/110, URBROJ: 530-05-19-2, od 05.07.2019. godine
 • priložen je dokaz pravnog interesa
 • Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u  Vinkovcima, Zemljišno-knjižni odjel Vinkovci, z.k.ul. 8603, k.o. Vinkovci II, od 02. 07. 2019. godine, pod brojem 12344/2019.
 • Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u  Vinkovcima, Zemljišno-knjižni odjel Vinkovci, z.k.ul. 8609, k.o. Vinkovci II, od 02. 07. 2019. godine, pod brojem 12345/2019.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

 • u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
 • priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 • uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
 • Prostorni plan područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav - Sava (NN 121/11)

Predmetna čestica nalazi se u obuhvatu gore navedenih planova.

Kartografski prikazi iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileže spisu.

Predmetna čestica nalazi se u obuhvatu gore navedenog plana i to:

- prema kartografskom prikazu 1. „Korištenje i namjena prostora“, unutar planiranog plovnog kanala višenamjenskog kanala Dunav-Sava.

Kartografski prikazi iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileže spisu.

Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s člankom i to:

 

Članak 17.

(1) Na području obuhvata Plana izgrađene su ili se planira gradnja sljedećih građevina od

važnosti za Državu:

c) Vodne građevine

Regulacijske i zaštitne vodne građevine:

- brana na rijeci Bosut kod Trbušanaca

 

Članak 25.

 (2) Iznimno, u zoni zahvata kanala moguća je izvedba infrastrukturnih objekata prije izvedbe kanala u skladu s odredbama ovog Plana.

 

Članak 115.

 (2) Na postojećem vodno-gospodarskom sustavu dopušteni su radovi na uređenju i održavanju sustava kao i drugi vodno-gospodarski zahvati s ciljem unapređenja i poboljšanja vodnogospodarskog sustava.

 

Članak 173.

(1) Dopušteni su vodno-gospodarski zahvati koji ne narušavaju ili značajno pogoršavaju uvjete gradnje kanala Dunav-Sava.

 • glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
 • ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
 • postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu

- Priključenje građevine na prometnu površinu tj. pristup građevini je omogućen sa zapadne strane preko postojećeg utvrđenog puta s priključkom na državnu cestu DC 55 sa istočne strane poljskim putevima iz smijera vikend-naselja Trbušanci.

 • obveza utvrđivanja mogućnost priključenja građevine na sustav odvodnje otpadnih voda nije propisana Zakonom
 • obveza utvrđivanja mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu nije propisana Zakonom
 • strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-361-03/19-01/000058, URBROJ: 2188/01-09-20-0013, Vinkovci, 17. 04. 2020. godine da izvrše uvid u spis predmeta, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 3.250,00 kuna na račun broj HR7423900011848700005 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

 

V.D. PROČELNIK

Davor Mecanović, dipl.iur.

 

 

DOSTAVITI:

 

 • Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, zastupan po generalnom direktoru Zoranu Đuroković iz Osijeka, Vidove gore 18, sa glavnim projektom u dva primjerka
 • Oglasna ploča upravnog tijela strankama koje se nisu odazvale uvidu u spis putem javnog poziva u trajanju od 8 dana
 • Mrežna stranica (https://grad-vinkovci.hr/hr) u trajanju od 30 dana
 • Evidencija, ovdje
 • U spis, ovdje

 

NA ZNANJE:

 

 • Grad Vinkovci, Ulica bana Josipa Jelačića 1, 32 100 Vinkovci, Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada
 • Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv "Biđ-Bosut", J. Kozarca 28, 32100 Vinkovci
 • Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu, Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci

Građevinska Dozvola