Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 08.05.2020.

Grad Vinkovci smanjuje cijenu zakupa za građevinsko zemljište za postavljanje ljetnih terasa

GRADONAČELNIK

KLASA: 944-01/02-20/05

URBROJ: 2188/01-02-20-1

Vinkovci, 08. svibnja 2020. god.

 

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(«Narodne novine» br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), točke II. Zaključka o kategorizaciji poslovnih prostora i utvrđivanju visine zakupnine i ostalih naknada za gradske nekretnine  («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 1/95 i 8/10- pročišćeni tekst) i članka 47. i 51. Statuta Grada Vinkovaca ( «Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 8/09 i 1/13) donosi slijedeći

 

 

Z A K L J U Č A K

 

I.

                Grad Vinkovci smanjuje cijenu zakupa za građevinsko zemljište za postavljanje ljetnih terasa, na 1 kn/m2 mjesečno, za sve gradske zone i pješačku zonu, počevši od 11. svibnja 2020.g. do 30. rujna  2020. godine. 

                Zakupnina građevinskog zemljišta za postavljanje ljetnih terasa, smanjuje se zbog ublažavanja posljedica uzrokovanih obustavom rada ugostiteljskih objekata uslijed proglašene epidemije koronavirusa ( COVID-19) i poštivanja Preporuke za sprječavanje infekcije u ugostiteljskim objektima s terasama i bez njih te u ugostiteljskim objektima u smještajnim kapacitetima u okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih uz COVID-19 Hrvatskog  Zavoda za javno zdravstvo od 07. svibnja 2020.g., pri otvaranju ugostiteljskih objekata. 

                Smanjeni iznos zakupnine plaćat će svi zakupnici građevinskog zemljišta za postavljanje ljetnih terasa koji zaključe ugovore o zakupu u navedenom periodu i u trenutku zaključenja ugovora o zakupu nemaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Vinkovcima.

 

II.

            Ostale odredbe Zaključka o kategorizaciji poslovnih prostora i utvrđivanju visine zakupnine i ostalih naknada za gradske nekretnine, po zonama («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 1/95, 8/10 – pročišćeni tekst) ne mijenjaju se.

 

III.

            

                Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu i Upravni odjel za proračun i financije.

 

 

IV.

                Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“ i na internetskim stranicama Grada Vinkovaca. 

 

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

 

Zaključak gradonačelnika