Objavljeno u Službene obavijesti, 30.11.2022.

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA ZA 2023. GODINU

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/22-01/134

URBROJ: 2196-4-2-22-2

Vinkovci, 28. studenog 2022. godine

 

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca, temeljem članka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ br. 52/18), čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca od 2020. do 2026. („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 13/19), Strategije upravljanja imovinom Grada Vinkovaca za razdoblje 2021.-2027. godine („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/22) te Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/09), donosi slijedeći

 

 

 

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA ZA 2023. GODINU

 

 

I.

            Ovim Planom određuju se kratkoročni ciljevi, godišnje smjernice upravljanja i raspolaganja nekretninama te provedbene mjere.

            Imovina Grada Vinkovaca za koju se donosi ovaj Plan odnosi se na:

 • stanovi,
 • poslovni prostori,
 • športski objekti,
 • nekretnine u kojima se nalaze vrtići i druge ustanove u vlasništvu Grada Vinkovaca,
 • neizgrađeno građevinsko zemljište,
 • komunalna infrastruktura.

 

II.

            Kratkoročni ciljevi upravljanja nekretninama obuhvaćaju:

 

 • Transparentnost - osigurava se propisivanjem pravila i kriterija upravljanja i raspolaganja nekretninama njihovom javnom objavom, konkretiziranjem ciljeva raspolaganja nekretninama, redovitim upoznavanjem javnosti s aktivnostima tijela koja upravljaju i raspolažu nekretninama, te vođenjem registra nekretnina  u vlasništvu Grada. Postupci prodaje te davanja u zakup nekretnina Grada Vinkovaca provode se putem javnog natječaja, iznimno neposrednom pogodbom.
 • Predvidljivost – osigurava da upravljanje i raspolaganje nekretninama u istim i sličnim situacijama bude obuhvaćeno predvidljivim i jednakim postupanjem.
 • Ekonomičnost – osigurava upravljanje i raspolaganje nekretnina radi ostvarivanja što boljih gospodarskih, infrastrukturnih i drugih ciljeva, a sve sukladno namjeni pojedine nekretnine, potrebama Grada i raspoloživim proračunskim sredstvima.
 • Odgovornost - osigurava se propisivanjem ovlasti i dužnosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja nekretninama, nadzorom nad upravljanjem i raspolaganjem nekretninama te izvješćivanjem o postignutim ciljevima, te poduzimanje mjera protiv nositelja funkcija koji ne postupaju sukladno propisima.

 

III.

 

            Godišnje mjere i smjernice upravljanja nekretninama Grada Vinkovaca u 2023. godini:

 

 • prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta unutar građevinskog područja naselja radi poticanja izgradnje građevina, te stjecanja dodatnih prihoda,
 • prodaja suvlasničkih dijelova nekretnina koje nisu od interesa za Grad,
 • davanje u zakup poslovnih prostora, zemljišta u svrhu postavljanja montažnih kioska, te zemljišta za postavu reklamnih panoa u svrhu učinkovitog raspolaganja nekretninama i stjecanja dodatnih prihoda,
 • davanje u zakup sportskih građevina u vlasništva Grada Vinkovaca u svrhu osiguranja optimalne iskoristivosti građevina te upravljanja objektima pažnjom dobrog gospodara,
 • evidentiranje nerazvrstanih cesta, te usklađivanje stvarnog stanja sa stanjem u zemljišnim knjigama i katastru, u svrhu povećanja učinkovitosti u uporabi i održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Vinkovaca,
 • evidentiranju komunalne infrastrukture u javnim knjigama u svrhu povećanja učinkovitosti u uporabi i održavanju komunalne infrastrukture,
 • izvršavanje aktivnosti i projekata planiranih proračunom Grada Vinkovaca za 2023. godinu te pratećim programima.

IV.

 

            Provedbene mjere ovog Plana su:

 

 • Evidentiranje imovine – kontinuirano izvršavati evidentiranje svakih promjena na imovini te utvrditi planove za optimalno korištenje imovine
 • Oglašavanje – objava natječaja za prodaju i zakup nekretnina na službenim Internet stranicama i oglasnoj ploči Grada Vinkovaca, te u Vinkovačkom listu,
 • Prikupljanje i obrada zahtjeva – prikupljati pisma namjere i zahtjeve za kupnju, odnosno zakup imovine Grada Vinkovaca, pružiti pravovremenu i potpunu informaciju, omogućiti realizaciju ugovora u najkraćem mogućem roku,
 • Kontrola izvršavanja ugovornih obveza – redovitim praćenjem izvršavanja ugovornih obveza ostvariti dvostruke funkcije – održavanje kontakata i praćenje potreba korisnika gradske imovine, te nadzor na korisnicima radi očuvanja vrijednosti imovine, odnosno sprječavanja nastanka štete.

 

V.

 

            Mjere prema pojavnim oblicima imovine:

 

            Stanovi (kuće) u vlasništvu Grada Vinkovaca

Grad Vinkovci ima namjeru tijekom 2023. godine raspisati natječaj za davanje stanova u najam, temeljem kojega će se formirati nova lista reda prvenstva za dodjelu stanova u najam.

Kontinuirano poduzimati radnje kojima se stanovi održavaju u stanju pogodnom za stanovanje.

 

Kuće koje je Grad Vinkovci naslijedio kao ošasnu imovinu, a nisu pogodne za stanovanje i zahtijevaju velika ulaganja će se prodavati putem javnog pisanog natječaja i to:

 

 • k.č.br. 69 Kuća br. 37 i dvorište u ul.  I. Sakcinskog sa 502 m², upisana u zk.ul.br. 2810, k.o. Vinkovci,

 

 • k.č.br. 243 Kuća i dvorište sa 915 m², upisana u zk.ul.br. 1343, k.o. Mirkovci.

 

      Stanovi koji nisu pogodni za stanovanje i koji zahtijevaju velika ulaganja će se prodavati putem javnog pisanog natječaja i to:

 

- stan u Vinkovcima, u ulici A.G. Matoša 11, dvosoban stan br. 4, u prizemlju, a koji se sastoji od dvije sobe i sporednih prostorija ukupne površine 43,22 m² i drvarnice br. 6 u podrumu sa 4,85 m², a koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 411/32, upisanoj u zk.ul.br. 9182, k.o. Vinkovci, etažno vlasništvo 572/10000 dijela,

 

stan u Vinkovcima, Trg J. Runjanina 17, stan br. 3, u prizemlju, lijevo, površine od 46,33 m², koji se sastoji od jedne sobe, sporedne prostorije, balkona i lođe, te sporednog dijela šupe br. 5, u podrumu površine 3,40 m², a koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 1259/7 Stambena zgrada Trg J. Runjanina 16 i 17 sa 340 m², upisanoj u zk.ul.br. 8882, k.o. Vinkovci, etažno vlasništvo u 460/10000 dijela (E-11).

 

      Prodaja suvlasničkih dijelova nekretnina koje nisu od interesa za Grad Vinkovce i to:

 

 • 2/14 dijela k.č.br. 1873/1 Oranica ul. Poljska sa 140 m², upisane u zk.ul.br. 1202, k.o.

Vinkovci,

 

 • 6/36 dijela k.č.br. 3665/1 Kuća br. 16 i dvorište u ul. Ćirila i Metoda sa 633 m², upisane u

zk.ul.br. 1863, k.o. Vinkovci,

 

 • 1/2 dijela stana u Vinkovcima, u ul. A. Hebranga 16, stan br. 3, na I. katu, desno, u površini

od 62,84 m², trosoban stan sa balkonom i lođom, te sporednog dijela šupe br. 2 u podrumu broj površine 7,86 m², koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 19/31 Zgrada A. Hebranga br. 14 i 16 sa 348 m², upisane u zk.ul.br. 887, k.o. Vinkovci, etažno vlasništvo u 636/10000 dijela (E-11)

 

      -   1/11 dijela k.č.br.  3398/1 Pašnjak i maslinik  Kumenat sa 2284 m², upisane u zk.ul.br. 8962,     k.o. Biograd na Moru,

      - 1/11 dijela k.č.br. 3399 Ruševina Kumenat sa 27 m², upisane u zk.ul.br. 8964, k.o. Biograd  na Moru,

       - 1/11 dijela k.č.br. 3398/2 Pašnjak Kumenat sa 257 m², upisane u zk.ul.br. 8963, k.o. Biograd na Moru,

      -  1/11 dijela k.č.br.  3/4 ZGR. Kuća sa 180 m², upisane u zk.ul.br. 260, k.o. Savudrija,

 

      -  1/11 dijela k.č.br. 4/1 ZGR.  Kuća i dvorište sa 317 m², upisane u zk.ul.br. 260, k.o. Savudrija,

 

      - 1/11 dijela k.č.br. 4/2 ZGR.  Vodovodno okno sa 24 m², upisane u zk.ul.br. 260, k.o. Savudrija.

 

Ukoliko isti ne budu prodani putem javnog pisanog natječaja do kraja 2022. godine.

 

 

Poslovni prostori

 

Grad Vinkovci planira slobodne poslovne prostore u svome vlasništvu davati u zakup putem javnog pisanog natječaja.

 

Športski objekti

 

Tijekom 2023. godine Grad Vinkovci namjerava ishoditi građevinsku dozvolu za dogradnju vanjskog dijela bazena Lenije, pokraj postojeće zgrade Dvoranskog plivališta. Lokacija je na južnoj strani postojećeg objekta na k.č.br. 5659/3, k.o. Vinkovci II. Također se planira prijava projekta rekonstrukcije i dogradnje bazena na Poziv Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“. Ukoliko projekt bude odobren, tijekom 2023. godine bi se provela javna nabava za izvođenje radova i sami početak radova. Kroz projekt se prijavljuje i energetska obnova postojeće zgrade Dvoranskog plivališta Lenije, za koju je izrađena projektno-tehnička dokumentacija.

 

Grad Vinkovci će kontinuirano provoditi radnje vezane uz upravljanje i korištenje javnih sportskih građevina i drugih sportskih građevina sukladno Odluci o načini upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ br. 4/20).

 

 

Neizgrađeno građevinsko zemljište

 

Grad Vinkovci planira tijekom 2023. godine formirati placeve u Mirkovcima i u Vinkovcima (Slavija), te iste prodavati putem javnog pisanog natječaja, u svrhu izgradnje obiteljskih kuća, po povoljnijim uvjetima sukladno Odluci o prodaji po povoljnijim uvjetima gradilišta u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/19).

 

Grad Vinkovci planira tijekom 2023. godine otkupiti od Republike Hrvatske parcelu 1903/5 Uređeno zemljište sa 905 m², upisane u zk.ul.br. 10061, k.o. Vinkovci, u svrhu izgradnje kotlovnice za potrebe stanovnika u ul. Ante Starčevića.

 

Grad Vinkovci planira tijekom 2023. godine otkupiti parcelu 1999/4 Kuća br. 22 A i dvorište u ul. I.G. Kovačića sa 89 m², upisane u zk.ul.br. 3116, k.o. Vinkovci, koja se nalazi u privatnom vlasništvu, a sve u svrhu formiranja koridora prometnice.

 

Ukoliko isto ne bude realizirano do kraja 2022. godine.

 

Komunalna infrastruktura

 

Grad Vinkovci planira kontinuirano usklađivati stvarno stanje nerazvrstanih cesta i ostale komunalne infrastrukture sa stanjem u katastru i zemljišnim knjigama, a sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Vinkovaca.

Rješavanje imovinskopravnih odnosa, te usklađivanje stvarnog stanja sa stanjem u katastru i zemljišnim knjigama.

 

            

 

 

                                                                                                                                                                  GRAD VINKOVCI

              Gradonačelnik

             Ivan Bosančić, mag. oec.

godisnji-plan-za-2023-god.pdf

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font