Objavljeno u Službene obavijesti, 28.05.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje ceste i perkirališta u Grobljanskoj ulici

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000003

URBROJ: 2188/01-09-20-0013

Vinkovci, 28.05.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD VINKOVCI, Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada, HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1

- dostavlja se

  • Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 3. skupine nerazvrstana cesta i parkiralište u Grobljanskoj ulici - FAZA I

na katastarskim česticama br. 3450/4 i 3450/6 k.o. Vinkovci I (Vinkovci, Grobljanska).

  • Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  09.06.2020 u 10:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba br. 11/1.
  • Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  • Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNIK PROČELNIKA I VODITELJ ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Ivanka Božanović, iur.

DOSTAVITI:

  • Oglasna ploča upravnog tijela, u trajanju od 8 dana
  • Mrežna stranica Grada Vinkovaca, u trajanju od 8 dana
  • Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  • U spis, ovdje

Javni Poziv