Objavljeno u Vijesti, 19.03.2020.

Odluka o načinu postupanja s korisnicima programa „Zaželi

GRADONAČELNIK

KLASA: 500-01/20-01/03

URBROJ: 2188/01-02-20-1

Vinkovci, 19. ožujka 2020. godine

 

 

            Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09, 1/13 i 2/18 ), donosi

ODLUKU

o načinu postupanja s korisnicima programa „Zaželi – Program zapošljavanja žena na području grada Vinkovci“

Članak 1.

            Djelatnice programa “Zaželi- Program zapošljavanja žena na području grada Vinkovci“ (u daljenjem tekstu: Program), prilikom obilaska korisnika Programa, strogo se moraju pridržavati sljedećih mjera :

- koristiti zaštitnu opremu (maska, rukavice),

- pozvoniti/pokucati na vrata naših korisnika,

- odmaknuti se od vrata/praga minimalno 5 metara,

- u razgovoru s korisnikom koji ne smije trajati duže od 5 min, pitati za žurne potrebe, u prvom redu lijekove i proizvode za održavanje zdravlja,

- izbjegavati uzimanje novca za nabavku potrepština (za lijekove je dovoljna zdravstvena iskaznica).

- voditi evidenciju o posjeti korisniku , vremenu i mjestu posjete te koju vrstu potrebe ima Korisnik

- pokažite brigu i pomažite isključivo ako su u pitanju životne potrebe (novine i cigarete to nisu i sl. )

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva, a objavit će se na internetskim stranicama Grada Vinkovaca www.grad-vinkovci.hr.

 

 

GRADONAČELNIK

                           Ivan Bosančić, mag.oec.

ODLUKA o načinu postupanja s korisnicima programa „Zaželi – Program zapošljavanja žena na području grada Vinkovci“