Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 07.07.2023.

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/23-01/134

URBROJ: 2196-4-2-23-1 

Vinkovci, 05. srpnja 2023. god.

 

            Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 2. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09.), Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vinkovaca, u poljoprivredne svrhe KLASA: 944-06/23-01/02, URBROJ: 2196-4-1-23-2, od 13. veljače 2023. god., te Zaključaka: KLASA: 944-15/12-01/102, URBROJ: 2188/01-02-17-6, od 20. listopada 2017. god.,  KLASA: 940-01-20-01/38, URBROJ: 2188/01-02-20-9, od 14. listopada 2020. god., KLASA: 944-01/16-01/15,  URBROJ: 2196-4-2-22-4, od 20. travnja 2022. god., KLASA: 944-06/22-01/13,  URBROJ: 2196-4-2-22-2, od 02. svibnja 2022. god., KLASA: 944-01/22-01/11, URBROJ: 2196-4-2-22-7 od 16. svibnja 2022. god., KLASA: 940-01/21-01/161, URBROJ: 2196-4-2-23-15, od 27. veljače 2023. god., KLASA: 944-05/23-01/05, URBROJ: 2196-4-2-23-7, od 04. srpnja 2023. god., KLASA: 940-01/19-01/122, URBROJ: 2196-4-2-23-9, od 04. srpnja 2023. god., KLASA: 940-01/23-01/86, URBROJ: 2196-4-2-23-2, od 04. srpnja 2023. god., Gradonačelnik Grada Vinkovaca raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca 

 

I. 

                                                                                                   

Raspisuje se natječaj za: 

 

  1. Prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca i to:

 

a) Prodaja parcela koje u naravi predstavljaju dio parkirališta robne kuće „Vinkovci Shopping Capitol“:

 

- k.č.br. 2632 Oranica Glagoljaška ulica sa 462 m², po cijeni od 38.400,00 eura/289.324,80 kuna,

- k.č.br. 2642/5 Oranica u ul. I. Gundulića sa 51 m², po cijeni od 4.200,00 eura/31.644,90 kuna,

- k.č.br. 2640/2 Oranica u ul. I. Gundulića sa 89 m², po cijeni od 7.400,00 eura/55.755,30 kuna, sve upisane u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci.

            Parcele pod točkom a) se prodaju kao jedna cjelina, ukupna vrijednost parcela iznosi 50.000,00 eura/376.725,00 kuna, što je ujedno i početna cijena na natječaju.

 

Namjena parcela prema GUP-u grada Vinkovaca je „POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA – CESTOVNI PROMET - ZNAČAJNIJE KOLNO-PJEŠAČKE POVRŠINE“.

 

            b) k.č.br. 5627/34 Oranica u ul. H. D. Genschera sa 735 m2, upisana u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci, po početnoj cijeni od 36.100,60 eura/272.000,00 kuna.

Namjena parcela prema Generalnom urbanističkom planu grada Vinkovaca je „M2 – MJEŠOVITA - PRETEŽITO POSLOVNA“.

 

c) 2/14 dijela k.č.br. 1873/1 Oranica ul. Poljska sa 140 m², upisane u zk.ul.br. 1202, k.o. Vinkovci, po početnoj cijeni od 942,33 eura/7.100,00 kuna.

Prema GUP-u grada Vinkovaca gore navedena parcela nalazi se u namjeni „M2 – MJEŠOVITA – PRETEŽITO POSLOVNA“.

U naravi radi se o 2/14 suvlasničkog dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta bez izlaza na javnu površinu, a preostali suvlasnički dio od 12/14 se nalazi u suvlasništvu Republike Hrvatske,

 

d) k.č.br. 471 Oranica u mjestu sa 777 m², upisana u zk.ul.br. 303, k.o. V. N. Selo, po

početnoj cijeni od 8.507,53 eura/64.100,00 kuna.

Namjena gradske parcele prema GUP-u grada Vinkovaca je „S1  STAMBENA – OBITELJSKA“,

 

e) k.č.br. 243 Kuća i dvorište sa 915 m², upisana u zk.ul.br. 1343, k.o. Mirkovci, po početnoj cijeni od  11.200,00 eura/84.386,40 kuna. Nekretnina je u ruševnom stanju.

Prema Prostornom planu uređenja grada Vinkovaca nekretnina se nalazi unutar građevinskog područja naselja Mirkovci u namjeni „RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA NASELJA – GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - IZGRAĐENO“.

            (Fiksni tečaj konverzije: 7,53450).

 

Gore navedene nekretnine prodaju se po načelu „viđeno – kupljeno“. 

Ugovorna cijena nekretnina i iznos troška procjene tržišne vrijednosti nekretnine plaća se u jednokratnom iznosu u roku 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. 

            Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini izvršit će se u zemljišnoj knjizi nakon predočenja dokaza o uplaćenom cjelokupnom iznosu ugovorne cijene nekretnine i troška procjene tržišne vrijednosti nekretnine.

Porez na promet nekretnina i druge obveze, trošak procjene tržišne vrijednosti nekretnina, te trošak ovjere kod javnog bilježnika snosi kupac.     

 

 

2. Davanje u zakup lokacije za postavljanje montažnog kioska, na vremenski period od 5 godina i to na dijelu:

 

a) k.č.br. 6682 Ulica A. Starčevića  sa 14583 m2, upisane u zk.ul.br. 9056, k.o. Vinkovci, II. zona, u površini od 6,00 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 63,72 eura/480,10 kuna.

            (Fiksni tečaj konverzije: 7,53450).

 

Zakupnik navedene lokacije obvezan je sve potrebne priključke kioska na infrastrukturu ishoditi i izvesti o svom trošku, sukladno uvjetima davatelja usluga, bez prava na povrat uloženih sredstava.

 

 

            3. Davanje u zakup lokacija za postavljanje oglasnih panoa, u k.o. Vinkovci, na neodređeno vrijeme - po jedan oglasni pano i to na dijelu: 

 

  1. k.č.br. 6280/1 Put Kanovci sa 6064 m2, upisane u zk.ul.br. 9305, kao vlasništvo

Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta. 

            Reklamni pano može se postaviti paralelno s osi ceste, na način da je vanjski rub reklamnog panoa udaljen minimalno 25 metara od ruba kolnika,

 

            b) k.č.br. 6305/2 Put Kanovci sa 1657 m2, upisane u zk.ul.br. 1, kao javno dobro u općoj uporabi, vlasništvo Grada Vinkovaca.

            Reklamni pano može se postaviti paralelno s osi ceste, na način da je vanjski rub reklamnog  panoa udaljen minimalno 14 metara od ruba kolnika,

 

            c) k.č.br. 3752 Groblje u ul. B. Jelačića sa 8024 m2, upisane u zk.ul.br. 2249, kao vlasništvo Grada Vinkovaca.

            Reklamni pano može se postaviti okomito na os ceste, na način da je vanjski rub reklamnog panoa udaljen minimalno 11 metara od ruba kolnika,

 

            d) k.č.br. 6188/3 Ulica V. Gortana sa 939 m2, upisane u zk.ul.br. 9059, vlasništvo Grada Vinkovaca, javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstana cesta. 

            Reklamni pano može se postaviti okomito na os ceste, na način da je vanjski rub panoa udaljen minimalno 1,5 metara od ruba kolnika ceste.

 

Početni iznos godišnje zakupnine za gore navedene lokacije iznosi 19,91 eura/m2/     150,00 kn/m2, površine panoa (ako je pano dvostrani plaća se za svaku stranu). Reklamni pano može biti oglasne površine do 12 m2

(Fiksni tečaj konverzije: 7,53450).

Ponuditelji su dužni u ponudi navesti površinu i vrstu (jednostrani/dvostrani) panoa koji namjeravaju postaviti.

 

           Zakupnici gore navedenih lokacija obvezni su oglasne panoe postaviti u skladu sa važećim propisima i pravilima struke, te u tu svrhu ishoditi sve potrebne dozvole, suglasnosti i priključke na infrastrukturu, te isto izvesti o svom trošku, bez prava na povrat uloženih sredstava.

 

 

4. Davanje u zakup dijela sportske građevine - Nogometnog igrališta, u svrhu postavljanja zabavnog parka kao popratnog sadržaja manifestacije „Vinkovačkih jeseni“ i to:

  • dio k.č.br. 5671, k.o. Vinkovci, vlasništvo Grada Vinkovaca, u površini od 5000 m²,

na vremenski period od 3 godine - za vrijeme održavanja manifestacije „Vinkovačkih jeseni“ u razdoblju od pet dana, po početnom iznosu zakupnine od 2.654,46 eura/20.000,00 kn po danu.

Objekti koji se nalaze na navedenoj lokaciji ne daju se u zakup nego samo dio travnate površine nogometnog igrališta.

 

            Ugovorna cijena zakupa za prvu godinu zakupa plaća se u jednokratnom iznosu prilikom zaključenja ugovora, te za svaku narednu godinu trajanja zakupa po ispostavljenom računu do 31. kolovoza tekuće godine.

Zakupnik navedene lokacije obvezan je sve potrebne priključke na infrastrukturu ishoditi i izvesti o svom trošku, sukladno uvjetima davatelja usluga, bez prava na povrat uloženih sredstava, te održavati čistoću površine tijekom radnog vremena, a nakon proteka roka zakupa vratiti korištenu površinu u prvobitno stanje i sanirati eventualnu štetu.

Isto tako, zakupnik je u obvezi postaviti zabavne naprave uz adekvatna upozorenja o opasnosti prilikom korištenja, te je u potpunosti odgovoran za slučaj nezgode zbog eventualne neispravnosti elemenata zabavnog parka ili rada istog kao i za materijalnu odgovornost inventara i dobara zabavnog parka. U slučaju podnošenja odštetnog zahtjeva zakupnik je dužan isti preuzeti i podmiriti te jamči zakupodavcu oslobođenje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje po svim traženjima, zahtjevima, sudskim presudama i od svih vrsta rashoda u svezi s povredama i nesretnim slučajevima u procesu izvršenja zakupa.

Ako zakupodavac po bilo kojem osnovu plati ili mu se naplati ova šteta na teret njegovih sredstava, zakupnik ga je dužan obeštetiti za iznos plaćene štete, iznos sudskih i odvjetničkih troškova i za zakonsku zateznu kamatu.

 

 

            5. Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vinkovaca, u poljoprivredne svrhe, na određeno vrijeme, do privođenja namjeni koja je određena prostorno-planskom dokumentacijom – Industrijska zona „Zalužje“, u k.o. Vinkovci i to:

a) k.č.br. 6022/1 Zalužje oranica sa 63787 m², po početnom iznosu zakupnine od 634,94 eura godišnje/4.783,96 kuna,

 

b) k.č.br. 6023 Oranica Zalužje sa 258313 m², po početnom iznosu zakupnine od 2.571,25 eura godišnje/19.373,08 kuna,

 

c) k.č.br. 6024 Oranica Zalužje sa 111910 m², po početnom iznosu zakupnine od 1.113,95 eura godišnje/8.393,06 kuna,

d) k.č.br. 6068 Oranica Zalužje sa 169859 m², po početnom iznosu zakupnine od 1.690,78 eura godišnje/12.739,18 kuna,

 

e) k.č.br. 6069/1 Oranica Zalužje sa 157383 m², po početnom iznosu zakupnine od 1.566,59 eura godišnje/11.803,47 kuna, sve upisane u zk.ul.br. 10068, k.o. Vinkovci.

(Fiksni tečaj konverzije: 7,53450).

 

Parcele se daju u zakup u viđenom stanju, te se ne mogu koristiti za podizanje trajnih nasada i izgradnju građevina u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

Zemljište se mora održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, odnosno zakupnici su dužni zemljište obrađivati primjenjujući sve potrebne mjere i ne umanjujući njegovu vrijednost.

 

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim propisima.

 

                                                                III.

Zakupnici moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti za čije se obavljanje prijavljuju. 

 

IV.

            Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos.

 

V.

            Neće biti uzete u razmatranje ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu. 

 

            Neće biti uzete u razmatranje niti ponude ponuditelja: 

- pravne osobe u kojoj je sada ili je bio osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, te

- fizičke osobe koja je sada ili je bila osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba,

u pravnoj osobi koja je bila zakupnik gradske nekretnine, a nije uredno ispunila ugovorne obveze.

                                                                                

VI.

Pisana ponuda treba sadržavati:

- za fizičke osobe - ime i prezime, adresa, OIB,  

- za pravne osobe - naziv tvrtke, sjedište, OIB, 

- oznaku nekretnine za koju se natječe,

- iznos koji se nudi izražen u eurima,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrda Upravnog odjela za proračun i financije Grada Vinkovaca o podmirenim  obvezama prema Gradu Vinkovcima, 

- potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave o podmirenim obvezama prema državnom proračunu,

- potvrdu o stručnoj osposobljenosti – obrtnicu (za fizičke osobe), te

- dokaz o upisu u sudski ili drugi registar (za pravne osobe i udruge građana), 

- broj računa za slučaj povrata jamčevine,

- punomoć ako natjecatelji imaju punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno   tko je zakonski zastupnik pravne osobe.

 

VII.

            Svaki ponuditelj za kupnju nekretnina dužan je na ime jamčevine uplatiti 10% od početne prodajne cijene navedene u natječaju. 

            Ponuditelji za zakupe nekretnina na ime jamčevine dužni su uplatiti navedeni iznos početne cijene zakupnine.     

            Ponuditelji za zakup lokacija za oglasni pano dužni su uplatiti navedeni iznos početne cijene zakupnine prema veličini i vrsti panoa.

Jamčevinu su dužni uplatiti u korist Proračuna Grada Vinkovaca br: HR7423900011848700005 (poziv na broj: HR24,7889-OIB). 

 

            Isto tako, ukoliko se ponuditelj natječe za više nekretnina potrebno je dostaviti odvojenu ponudu za svaku nekretninu u posebnoj omotnici i uplatiti jamčevinu pojedinačno za svaku nekretninu.

            Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća, a najpovoljnijem ponuditelju uračunava se u cijenu prilikom sklapanja ugovora.

 

VIII.

Pisane ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ – «PRODAJA NEKRETNINA» ili «ZAKUP LOKACIJE ZA KIOSK» ili „ZAKUP LOKACIJE ZA OGLASNI PANO“ ili «ZAKUP LOKACIJE ZA ZABAVNI PARK» ili «ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA OBRADU» putem pošte ili predajom osobno na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Vinkovci, Bana Jelačića 1.

 

IX.

            Javno otvaranje ponuda održat će se 17. srpnja 2023. god. u 10,00 sati, u Maloj vijećnici Grada Vinkovaca, Vinkovci, Bana J. Jelačića 1. 

Natječaj je otvoren od dana objave i traje do početka otvaranja pisanih ponuda.

 

            Natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju i zakup gradskih nekretnina. Nepravodobne i nepotpune ponude odbacit će se.

 

X.

            Natjecatelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od javnog bilježnika.

 

 

 

XI.

            Odluku o najpovoljnijem ponuditelju za nekretnine iz točke I., podtočke 1., 2., 3. i 4. donijet će Gradonačelnik po prijedlogu Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih nekretnina, dok će odluku za nekretnine iz točke I., podtočke 5. na prijedlog Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih nekretnina donijeti Gradsko vijeće.

            Gradonačelnik zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

 

            Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te staviti prigovor na zapisnik Povjerenstva i odluku Gradonačelnika, te Gradskog vijeća u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju. 

 

XII.

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 8 dana od dana dostave odluke o najpovoljnijem ponuditelju s Gradom Vinkovcima sklopiti Ugovor.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili s Gradom ne sklopi ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od zakupa, te neće imati pravo na povrat jamčevine.                                  

         

XIII.

Natječaj će se objaviti u “Vinkovačkom listu”, te na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca, a sve informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi: Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Bana J. Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 34 ili na telefon 032/337-231. 

 

 

           GRADONAČELNIK

                                                                                                        Ivan Bosančić, mag. oec.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font