Objavljeno u Vijesti, 22.11.2018.

Konstituiran Savjet mladih Grada Vinkovaca

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca, sukladno Zakonu o savjetima mladih, donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Vinkovaca, kao i Odluku o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vinkovaca. Da bi se Savjet mladih konstituirao bilo je potrebno izabrati predsjednika što je i učinjeno na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Grada Vinkovaca održanoj 22. studenog 2018. god. u prostorijama Grada Vinkovaca pod vodstvom predsjednika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca Mladena Karlića. Većinom glasova prisutnih članova za predsjednika Savjeta mladih Grada Vinkovaca izabran je Luka Bradvica, a za njegovog zamjenika, također većinom glasova, izabran je Marko Brnjić. Savjet mladih Grada Vinkovaca ima 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, a izabrani su za razdoblje od tri godine. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Vinkovaca koje je osnovano sa ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Vinkovaca koji promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini. U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

 • raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
 • raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,
 • predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih,
 • predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,
 • daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,
 • sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
 • izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje pro¬grama za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
 • predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
 • skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
 • potiče suradnju sa Savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
 • predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,
 • obavlja i druge poslove od interesa za mlade. Savjet mladih može imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih. U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad sa mladima.