Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 07.06.2024.

Javni poziv za dostavu ponude za uspostavu i provedbu Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“ za 2024. godinu

GRADONAČELNIK

KLASA: 334-01/24-01/01

URBROJ: 2196-4-2-24-1

Vinkovci, 07. lipnja 2024.

 

 

Gradonačelnik grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19. i 144/20.) i članka 57. Statuta Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 2/21.) objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za dostavu ponude za uspostavu i provedbu

Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“ za 2024. godinu

                                                                                    

I.

Na Javni poziv za odabir organizatora i provoditelja Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“ za 2024. godinu mogu se prijaviti fizičke i pravne osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu obavljati poslove zaštite i spašavanja.

 

II.

            Služba spašavanja života na vodi uspostavlja se za razdoblje od 01. srpnja do 01. rujna 2024. godine u vremenu od 11 do 19 sati. Početak rada Službe kao i završetak djelovanja uspostavljene Službe može se promijeniti u slučaju loših vremenskih uvjeta.

III.

Sredstva za rad službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“ osigurana su u proračunu Grada Vinkovaca za 2024. godinu. Cijena sata rada spasioca iznosi 6,00 eura/h neto.

Ponuditelj/i su dužni uspostaviti i organizirati Službu spašavanja života na vodi sukladno zakonima i pravilnicima koji definiraju rad kupališta i djelovanje Spasilačke službe.

            Spasioci moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • moraju biti stariji od 18 godina,
  • moraju imati završen tečaj i važeću licencu ili potvrdu o uspješnom položenom tečaju za spasioca pri Službi spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa za otvorena kupališta.

Grad Vinkovci osigurava obveznu osobnu opremu spasioca.

Grad Vinkovci osigurava opremu i sredstva za pružanje prve pomoći.

IV.

Ponuda mora sadržavati:

  • vlastoručno potpisanu prijavu od strane prijavitelja sa navedenim osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa prebivališta, broj mobitela, e-mail)
  • sudsko Uvjerenje da se protiv ponuditelja ne vodi kazneni postupak,
  • presliku važeće licence za spasioca pri Službi spašavanja života na vodi za otvorena kupališta.

V.

Rok za podnošenje ponude s odgovarajućom dokumentacijom je osam dana od dana objave Javnog poziva, zaključno sa danom 15. lipnja 2024. godine. Ponuda se dostavlja osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: 

 

GRAD VINKOVCI

Upravni odjel za kulturu i turizam

Bana J. Jelačića 1

s naznakom „JAVNI POZIV – BANJA“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

VI.

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem ponude na ovaj javni poziv ponuditelji su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv u svrhu provedbe postupka izbora  ponude za uspostavu i provedbu Službe spašavanja života na vodi na kupalištu “Banja” za 2024. godinu, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

      VII.

Na temelju pristiglih pravovaljanih prijava ponuditelja Povjerenstvo za provedbu postupka izbora ponude/a za uspostavu i provedbu Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“ za 2024. godinu donosi prijedlog o odabiru ponuda kojeg dostavlja Gradonačelniku. Odluku o odabiru donosi Gradonačelnik Grada Vinkovaca, u roku 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 

O donesenoj odluci svi ponuditelji bit će obaviješteni pisanim putem.

 

 

 

     VIII.

Sukladno broju odabranih spasioca organizirat će se smjenski rad te će s odabranim ponuditeljem/ima Grad Vinkovci sklopiti ugovor kojim će urediti međusobna prava i obveze.

IX.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu pošte marija.liscic.drmic@vinkovci.hr ili na broj telefona 032/493 – 324.

 

X.

            Ovaj Javni poziv objavit će se na internet stranici Grada Vinkovaca www.grad-vinkovci.hr te obavijest o istome u Vinkovačkom listu.

 

 

 

                                                                                        

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font