Objavljeno u Vijesti, 16.02.2021.

Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poljoprivrede na području grada Vinkovaca za 2020. – 2021. godinu – MJERA 4. PČELARSKA PROIZVODNJA

GRADONAČELNIK

KLASA: 320-01/20-01/13

URBROJ: 2188/01-02-21-3

Vinkovci, 15. veljače 2021. godine

 

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članaka 46. i 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 08/09, 1/13 i 2/18) i članka 6. Programa poticanja poljoprivrede na području grada Vinkovaca za 2020. - 2021. godinu, KLASA: 302-01/20-01/13, URBROJ: 2188/01-01-20-2 („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 14/20), objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora iz Programa poticanja poljoprivrede na području grada Vinkovaca za 2020. – 2021. godinu – MJERA 4. PČELARSKA PROIZVODNJA 

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poljoprivrede na području grada Vinkovaca za 2020. – 2021. godinu (u nastavku: Program) kojim se provode mjere s ciljem povećanja kapaciteta za proizvodnju meda na području grada Vinkovaca.

 

U okviru ovog Javnog poziva realizira se sljedeća:

MJERA 4.:  Pčelarska proizvodnja

       MJERA 4.1. – Ulaganje u proizvodnju

 

Potpore dodijeljene temeljem ovog Javnog poziva predstavljaju potpore male vrijednosti u poljoprivrednom sektoru koje se dodjeljuju sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L. 352, 24.12.2013) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL.LI 51/1, 22.2.2019) – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.

 

 

 1. KORISNICI POTPORA

 

Korisnici ovog Javnog poziva mogu biti pčelari upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka koji imaju minimalno 10 pčelinjih zajednica u tekućoj godini, imaju sjedište ili prebivalište, odnosno proizvodne kapacitete i realizaciju ulaganja na području grada Vinkovaca, imaju podmirene obveze prema RH i Gradu Vinkovcima te ispunjavaju i ostale uvjete navede u Programu.

 

Pravo na podnošenje prijave nemaju prijavitelji u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno u postupku likvidacije, kao ni Korisnici koji su u blokadi.

 

 

 1. UVJETI ZA DODJELU POTPORE

 

Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti pčelari upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka: 

 • Koji imaju sjedište na području grada Vinkovaca i provode ulaganje na području grada Vinkovaca
 • Koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • Koji nemaju evidentiran dug prema Gradu Vinkovcima o kojima službenu evidenciju vode nadležne službe Grada Vinkovaca
 • Koji ispunjavaju uvjete utvrđene Uredbom Komisije EU o de minimis potporama
 • Nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • Koji nisu trenutno u blokadi

 

Korisnicima nije dopušteno dvostruko financiranje i ne mogu koristiti mjeru iz Programa za iste troškove i aktivnosti za koje su već koristili sredstva iz ovog Programa ili nekog drugog javnog izvora.

 

 

 1. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 

 

Potpore se dodjeljuju za troškove:

 -   nabavka novih košnica i pčelarske opreme te sitnog pčelarskog pribora, tehničku pomoć pčelarima prema Katastru pčelinje paše, certificiranje „Slavonski med“ - ZOI

- PDV po prihvatljivim računima pod uvjetom da prijavitelj nije u sustavu PDV- a.

 

Cjelokupno ulaganje mora se provesti na području grada Vinkovaca.

 

Potpore se dodjeljuju u visini 60% prihvatljivih troškova do maksimalnog iznosa potpore 6.000,00 kuna po Korisniku.

 

Dvostruko financiranje istog troška nije prihvatljivo.

 

Prihvatljivi su troškovi nastali nakon 1.1.2021.

 

 

 1. KRITERIJI ODABIRA

 

Prijava se podnosi se na Prijavnom obrascu uz koji se prilaže:

 1. Prijavni obrazac
 2. Preslika osobne iskaznice, izvod IBAN žiro računa
 3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 4. Skupna izjava
 5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave za podnositelja i povezane tvrtke
 6. Privola
 7. Dokaz o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka
 8. Preslika plaćenog računa ili predračuna  na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izdanog nakon 1.1.2021. godine.

 

Upravni odjel gospodarstva će za svakog pojedinog prijavitelja pribaviti Potvrdu o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Vinkovaca za podnositelja i povezane tvrtke.

 

Korisnik ove mjere dužan je zadržati poslovnu aktivnost na području grada Vinkovaca najmanje 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora o davanju potpore.

 

 

 1. SREDSTVA

 

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 120.000,00 kuna.

 

Po ovom Javnom pozivu jedan prijavitelj može se prijaviti sa samo jednim projektom. 

 

Grad Vinkovci zadržava pravo povećati ukupna raspoloživa sredstva za ovaj Javni poziv.

 

 

 

 1. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 

Prijava na Javni poziv podnosi se putem Prijavnog obrasca zajedno s potpunom dokumentacijom.

 

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici poštom ili predajom osobno na adresu:

 

Grad Vinkovci

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

s naznakom

„NE otvarati - Prijava na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poljoprivrede na području grada Vinkovaca za 2020. – 2021. godinu – MJERA 4.1. – Ulaganje u proizvodnju

 

Sve potrebne obrasce i popratnu dokumentaciju podnositelji mogu preuzeti na web stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr.

 

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Upravnom odjelu gospodarstva Grada Vinkovaca na telefon 032/638-461 ili na e-mail andrea.marjanovic@vinkovci.hr . 

 

Prijave projekata na ovaj Javni poziv bit će moguće podnositi od 18.02.2021. godine do 15.04.2021. godine.

 

Projektne prijave koje budu dostavljene/poštom poslane prije ili poslije naznačenog roka, smatrat će se nevažećima.

 

 

 1. POSTUPAK OBRADE I DODJELE

 

Postupak obrade podnesenih prijava provodi Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca prema redoslijedu pristiglih prijava do iskorištenja sredstava, a Odluku o dodjeli sredstava temeljem prijedloga Upravnog odjela gospodarstva donosi gradonačelnik. 

 

     Protiv Odluke o dodjeli sredstava žalba nije dopuštena. 

 

     Pristigli zahtjevi za odobravanje potpore obradit će se redoslijedom zaprimanja u  pisarnicu sve do utroška sredstava planiranih Proračunom za ovu mjeru.

 

Sredstva se odobravaju Korisnicima koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu potpore i prilože i ispravno ispune svu propisanu dokumentaciju ovim Javnim pozivom. 

 

Isplata odobrenih sredstava vršit će se redoslijedom kojim su Korisnici navedeni u tablici Odluke o dodjeli bespovratne potpore.

 

 

 

 

 

OBRAZAC ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU

KATEGORIJA

KORISNIKA

DA

NE

1.

Priložen Prijavni obrazac 

svi

 

 

 

-prijavni obrazac ovjeren pečatom (ako ga poslovni subjekt ima) i potpisom od strane osobe ovlaštene za zastupanje

svi

 

 

 

-prijavni obrazac je u potpunosti ispunjen sukladno danim uputama

svi

 

 

2.

Preslika osobne iskaznice, IBAN žiro računa

svi

 

 

3.

Priložena je Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

svi

 

 

 

-priložena izjava o potporama male vrijednosti ovjerena pečatom i potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje

svi

 

 

4.

Priložen je obrazac Skupne izjave 

svi

 

 

 

-obrazac skupne izjave je ispunjen, potpisan i ovjeren pečatom

svi

 

 

5.

Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja

svi

 

 

 

Potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja prijave

svi

 

 

6. 

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

svi

 

 

7.

Izvadak iz Evidencije pčelara i pčelinjaka

svi

 

 

 

ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave 

svi

 

 

8.

Računi i/ili Ponude

svi

 

 

 

računi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izdani u razdoblju od 1.1.2021. godine

svi

 

 

 

 

 

 1. NADZOR NAD KORIŠTENJEM POTPORE

 

S prijaviteljima koji budu odabrani putem ovog Javnog poziva Grad Vinkovci potpisat će Ugovor. 

 

Iznos potpore bit će definiran Ugovorom.

 

Nadzor nad odobrenim potporama provodi Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca te je Korisnik dužan omogućiti Gradu Vinkovcima kontrolu namjensko utrošenih sredstava potpore.

 

Ukoliko je Korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju mora vratiti u Proračun Grada Vinkovaca isplaćena novčana sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka novčanih sredstava te se isti u sljedeće tri (3) godine isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja od strane Grada Vinkovaca.

 

 

 

 

 1. OSTALE ODREDBE

 

Dokaz o namjenskom trošenju sredstava predstavljaju računi i izvod iz žiro računa. Nalog za plaćanje, potvrda o izvršenom plaćanju, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

 

Priznaju se isključivo računi izdani od strane pravnih osoba ili obrta.

 

Potpora za pčelarsku proizvodnju ostvarit će se doznakom na račun korisnika potpore.

 

Grad Vinkovci zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr 

 

 

                                                            GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić. mag.oec.


DOKUMENTACIJA:

1. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

2. Prijavni obrazac

3. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

4. Skupna izjava

Program poticanja poljoprivredne na području grada Vinkovaca za 2020.-2021. godinu