Objavljeno u Vijesti, 16.03.2021.

Grad Vinkovci će umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Vinkovaca, povodom kršćanskog blagdana Uskrsa isplatiti jednokratne novčane naknade

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 550-01/20-01/55

URBROJ: 2188/01-02-21-02

Vinkovci,  04. ožujka 2021. godine

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ( “Službeni glasnik” Grada Vinkovaca broj 02/21)  d o n o s i

 

O   D   L   U   K   U

 

                                                                    Članak 1.

Grad Vinkovci će umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Vinkovaca, povodom kršćanskog blagdana Uskrsa isplatiti jednokratne novčane naknade (u daljnjem tekstu: Uskrsnica).

Članak 2.

Uskrsnica će se isplatiti umirovljenicima s prebivalištem na području Grada čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) u mjesecu prije isplate ove novčane naknade ne prelaze iznos od  2.500,00 kn i to:

 

Iznos mirovinskog primanja

Iznos jednokratne novčane naknade

do 1.000,00 kn

400,00 kn

od 1.000,01 kn do 1.500,00 kn

300,00 kn

od 1.500,01 kn do 2.500,00 kn

200,00 kn

                                

 

 

 

                 

 

 

                              

 

 

 

Članak 3.

Umirovljenicima se smatraju:

  1. korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnici invalidskih  mirovina zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji nisu u radnom odnosu,
  2. korisnici prava na nacionalnu naknadu za starije osobe (nacionalne mirovine),
  3. korisnici mirovina priznatih uz primjenu međunarodnih ugovora i inozemne mirovine.

Članak 4.

Umirovljenici iz članka 3. točka 1. i 2., koji se nalaze na popisu korisnika mirovine na području Grada s iznosom do 2.500,00 kn, Uskrsnicu mogu podići osobno uz predočenje osobne iskaznice.

U slučaju da se korisnik iz objektivnih razloga ne nalazi na citiranom Popisu (novi umirovljenici, promjena adrese i sl.) dužni su priložiti zadnji odrezak od mirovine.  

Članak 5.

Korisnici mirovina priznatih primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i korisnici inozemnih mirovina zahtjev za ostvarivanje prava podnose Upravnom odjelu  društvenih djelatnosti uz prilaganje slijedeće dokumentacije:

  • uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice,
  • dokaz o visini mirovine – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područna služba Vukovar ili Potvrda poslovne banke u kojoj primaju mirovinu, i
  • preslika Rješenja o priznavanju mirovine primjenom međunarodnog ugovora.

Prilikom obrade podnesenih Zahtjeva može se od podnositelja zatražiti dodatna dokumentacija kojom se dokazuju uvjeti iz ove Odluke.

Grad Vinkovci zadržava pravo provjere dostavljenih podataka.

Članak 6.

Pravo na Uskrsnicu ne može se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Članak 7.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel  društvenih djelatnosti i Upravni odjel za proračun i financije.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca i na internet stranici Grada.

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.