Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 09.11.2020.

Zaključak o umanjenju cijene usluga Dječjeg vrtića Vinkovci u slučaju izrečene mjere izolacije /samoizolacije

GRADONAČELNIK

KLASA: 601-01/20-01/13

URBROJ: 2188/01-02-20-1

Vinkovci, 06. studenog 2020.

 

Gradonačelnik grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje,  129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.,137/15., 123/17. i 98/19.), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09., 01/13. i 2/18.), donosi

 

 

Z A K LJ U Č A K

o umanjenju cijene usluga Dječjeg vrtića Vinkovci u slučaju izrečene mjere izolacije /samoizolacije

 

I.

 

            Obzirom na izvanrednu situaciju uzrokovanu virusom Covid-19, Grad Vinkovci omogućit će umanjenje redovne cijene usluga Dječjeg vrtića Vinkovci za vrijeme kada dijete ne pohađa vrtić u slučajevima izrečene mjere izolacije/samoizolacije.

 

II.

 

            Cijena se umanjuje ovisno o broju dana provedenih u izolaciji ili samoizolaciji, što se obvezno dokazuje potvrdom liječnika o izrečenoj mjeri  izolacije ili samoizolacije.

 

III.

             Za izostanke u trajanju 10 (deset) dana ili više, naplaćuje se cijena usluge jednaka onoj za vrijeme koje dijete ne ostvaruje program zbog bolesti i to neprekidno 30 dana i više sukladno Odluci o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima Centra za predškolski odgoj Vinkovci („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 03/15.) i tabelarnom prikazu koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

              Za izostanke od najmanje 5 (pet), a najviše 9 (devet) dana redovna cijena usluge umanjuje se sukladno tabelarnom prikazu koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

               Za izostanke kraće od 5 dana naplaćuje se puna cijena usluge.

 

 

IV

               Ova Odluka primjenjuje se i na  obračun naplate usluge za mjesec listopad. Ukoliko je obveza vrtića za mjesec listopad podmirena, cijena vrtića umanjit će se idući mjesec.

 

V.

          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se do 31. prosinca 2020. godine, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Vinkovaca.

          Primjena ove Odluke će se produžiti sukladno situaciji uzrokovanoj virusom Covid -19.

 

                                                                                               GRADONAČELNIK

                                                                                              Ivan Bosančić, mag.oec.

 

               

CIJENE VRTIĆA ZA DJECU KOJA SU U TIJEKU MJESECA BILA U IZOLACIJI/SAMOIZOLACIJI

 

 

 

 

 IZOSTANAK 10 DANA I VIŠE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovni program

Socijalni program

VRTIĆ - 10 satni program

1. DIJETE

450,00

315,00

 

2. DIJETE

300,00

210,00

 

3. DIJETE

50,00

35,00

 

 

 

 

JASLICE - 10 satni program

1. DIJETE

500,00

350,00

 

2. DIJETE

330,00

231,00

 

3. DIJETE

50,00

35,00

 

 

 

 

 

1. DIJETE

350,00

245,00

POLUDNEVNI - 5 satni program

2. DIJETE

250,00

175,00

 

3. DIJETE

50,00

35,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZOSTANAK NAJMANJE 5 DANA DO NAJVIŠE 9 DANA

 

 

 

 

 

 

 

Redovni program

Socijalni program

VRTIĆ - 10 satni program

1. DIJETE

550,00

355,00

 

2. DIJETE

350,00

215,00

 

3. DIJETE

50,00

35,00

 

 

 

 

JASLICE - 10 satni program

1. DIJETE

650,00

425,00

 

2. DIJETE

400,00

250,00

 

3. DIJETE

50,00

35,00

 

 

 

 

 

1. DIJETE

400,00

250,00

POLUDNEVNI - 5 satni program

2. DIJETE

250,00

145,00

 

3. DIJETE

50,00

35,00