Objavljeno u Službene obavijesti, 25.09.2019.

Zaključak o su/financiranju troškova redovitih učenika srednjih škola s područja grada Vinkovaca i naknadi dijela stvarnih troškova za prijevoz učenika za nastavnu godinu 2019./2020.

GRADONAČELNIK

KLASA: 602-03/19-01/171

URBROJ: 2188/01-02-19-01

Vinkovci, 23. rujna 2019.g.

 

      Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,19/13.,137/15. i 123/17.)  i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ( “Službeni glasnik” Grada Vinkovaca broj 08/09., 01/13. i 02/18.)  d o n o s i

 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

o su/financiranju troškova  prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Grada Vinkovaca i  naknadi dijela stvarnih troškova za prijevoz učenika

za nastavnu godinu 2019/2020.

 

 

 

Članak 1.

          S ciljem pružanja potpore u obrazovanju odobrava se su/financiranje troškova javnog linijskog gradskog autobusnog prijevoza učenicima srednjih škola  s prebivalištem na području Grada Vinkovaca pod uvjetom da mu se troškovi prijevoza u cijelosti ne financiraju po drugoj osnovi.

 

 

 

 

Članak 2.

 

            Za prikupljanje prijava za su/financiranje troškova prijevoza učenicima po ovom Zaključku bit će objavljen Javni poziv na službenim internetskim stranicama Grada Vinkovaca https://grad-vinkovci.hr/hr i autobusnog prijevoznika https://polet.hr/

 

 

 

 

Članak 3.

 

           Su/financiranje troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Grada Vinkovaca utvrđuje se za razdoblje od 01. listopada 2019. do 30. lipnja 2020. godine u iznosu:

 

-  150,00 kn mjesečno

 

-   55,00 kn mjesečno za učenike srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje međumjesnog prijevoza temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.  Ministarstva znanosti i obrazovanja (učenici iz mjesta Mirkovci kojima je udaljenost od adrese prebivališta do adrese škole veća od 5km)

 

           Su/financiranje će se provoditi isplatama prijevozniku mjesečno temeljem produženih  karata. Grad Vinkovci i gradski autobusni prijevoznik Polet uredit će međusobna prava i obveze Ugovorom.

 

            Korisnicima s prebivalištem na području naselja Jošine i Trbušanci zbog nepostojanja autobusne linije gradskog prijevoznika te odgovarajuće sigurne  povezanosti s gradom  naknadit će se dio stvarnih troškova za prijevoz učenika u iznosu 150,00 kn mjesečno, a koji  iznos će  se mjesečno uplaćivati na tekuće račune korisnika temeljem zahtjeva dostavljenog Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca.

 

 

 

 

Članak 4.

Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurat će se u proračunu Grada Vinkovaca za 2019. godinu i 2020. godinu.

Zadužuje se Upravni odjel društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca za provedbu ovog Zaključka.

            Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

 

Članak 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

 

 

 

 

                                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                                              Ivan Bosančić, mag.oec.

Zaključak