Objavljeno u Službene obavijesti, 07.09.2018.

RJEŠENJE o produženom radnom vremenu - Vinkovačke jeseni 2018

GRADONAČELNIK

KLASA: 335-01/18-01/03

URBROJ: 2188/01-02-18-16

Vinkovci, 06. rujna 2018. godine

 

            Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09., 1/13. i 2/18. ) i članka 11. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 5/07. i 7/09.), donosi

 

RJEŠENJE

 

I.

Odobrava se produženo radno vrijeme i korištenje tehničkih uređaja za ozvučenje na

terasama, svim ugostiteljskim objektima na području grada Vinkovaca, za vrijeme održavanja priredbi 53. „Vinkovačkih jeseni“, kako slijedi:

 

 

- 07. rujna 2018. godine (petak) - do 05,00 sati,

- 08. rujna 2018. godine (subota) - do 05,00 sati,

- 09. rujna 2018. godine (nedjelja) - do 02,00 sata,

- 10. rujna 2018. godine (ponedjeljak) - do 02,00 sata,

- 11. rujna 20l8. godine (utorak) - do 02,00 sata.

- 12. rujna 2018. godine (srijeda) - do 02,00 sata,

- 13. rujna 20l8. godine (četvrtak) - do 02,00 sata,

- 14. rujna 2018. godine (petak) - do 05,00 sati,

- 15. rujna 2018. godine (subota) - do 05,00 sati,

- 16. rujna 2018. godine (nedjelja) - do 03,00 sata.

 

II.

            Obvezuje se vlasnik ugostiteljskog objekta na osiguranje poštivanja javnog reda i mira te ispunjavanje posebnih uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09., 55/13., 153/13. i 41/16.) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“ br. 145/04.).

 

III.

Također, preporuča se ugostiteljima puštanje glazbe u duhu slavonskih i hrvatskih narodnih običaja.

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

Rješenje