Objavljeno u Službene obavijesti, 25.04.2019.

Rješenje o određivanju mjesta za održavanje predizbornih skupova i izborne promidžbe na području grada Vinkovaca

GRADONAČELNIK

KLASA: 013-01/19-01/01                                                               

URBROJ: 2188/01-02-19-1

Vinkovci, 24. travnja 2019.                                      

 

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. - ispravak i 123/17.), povezano sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine" br. 29/19.) i članka 47. i 51. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 08/09., 1/13. i 2/18.) d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

o određivanju mjesta za održavanje predizbornih skupova

i izborne promidžbe na području grada Vinkovaca

 

I.

            Određuju se mjesta za održavanje predizbornih skupova i izborne promidžbe na području grada Vinkovaca i to:

 

Otvoreni prostori:

 

  1. Trg bana Josipa Šokčevića,
  2. Trg dr. Franje Tuđmana,
  3. Trg Vinkovačkih jeseni,
  4. Prostor ispred XII MO Mirkovci u ulici Dunavska 1.

 

II.

            Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.