Objavljeno u Službene obavijesti, 29.11.2018.

Poziv za 11. sjednicu Gradskog vijeća 04. prosinca (utorak) 2018. godine u 10 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-18-10

Vinkovci, 29. studenoga 2018. godine

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09., 1/13. i 2/18.) sazivam  11. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

04. prosinca (utorak) 2018. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela

            za proračun i financije

 1. Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2019. godinu i projekcija Proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2020.-2021. godine.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi.

            IZVJESTITELJ:  Dalibor Šandrk, univ. spec. oec., v.d. pročelnika Upravnog odjela

      komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 1. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Odluke o sporazumnom raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja. IZVJESTITELJ: Krunoslav Josip Čačić, struč.spec.ing.sec., v.d. pročelnika Upravnog

    odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta.

IZVJESTITELJ: Krunoslav Josip Čačić, struč.spec.ing.sec.

 1. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA:   Andrea Vinković, dipl. iur., v.d. pročelnice Upravnog odjela

             društvenih djelatnosti

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

IZVJESTITELJ: Davor Mecanović, dipl. iur., zamjenik pročelnice Upravnog odjela

    za kulturu i turizam

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.
 2. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2019. godinu.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. A/ Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Glazbene škole Josipa  

     Runjanina.

B/ Prijedlog Odluke o davanju prethodne sulasnosti na izmjene Statuta Glazbene

     škole Josipa Runjanina.

IZVJESTITELJICA:   Andrea Vinković, dipl. iur.

 1. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Gabrijel Šokičić, dipl. iur., zapovjednik Stožera CZ

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

 1. Aktualna pitanja.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med. ­