Objavljeno u Službene obavijesti, 11.02.2021.

Poziv na 29. sjednicu Gradskog vijeća 16. veljače (utorak) 2021. godine u 11.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-21-30

Vinkovci, 11. veljače 2021.

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/09, 1/13 i 2/18) sazivam  29. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

 

                         16. veljače (utorak) 2021. godine u 11,00 sati

u GRADSKOM KAZALIŠTU JOZA IVAKIĆ, Vinkovci, Hrvatskih žrtava 2

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Statuta Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za normativnu 

    djelatnost i opće poslove

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

 1. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021.-2023. godinu.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i ovlaštenja Gradonačelniku za zaključenje Sporazuma o suradnji u predmetu osnivanja dislociranog redovnog preddiplomskog stručnog studija računarstva u Vinkovcima.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec. 

 1. Prijedlog Odluke o odobravanju nacrta ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ.spec.oec., pročelnik Upravnog odjela 

    komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 1. Prijedlog Odluke o odobravanju nacrta ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ.spec.oec.

 1. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financirnja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESTITELJICA:   Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela 

 društvenih djelatnosti

 1. Prijedlog Odluka o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja za zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Marina Šimić Karaula, mag. iur., pročelnica Upravnog 

         odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu saomupravu

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.

IZVJESTITELJICA: Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec., pročelnica Upravnog 

           odjela za kulturu i turizam

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci.

IZVJESTITELJICA: Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Kulturnog centra Vinkovci.

IZVJESTITELJICA: Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec.

 1. A/ Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Vinkovaca u 

     2020. godini.

B/ Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada 

     Vinkovaca za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

IZVJESTITELJ: Gabrijel Šokičić, dipl. iur. univ. spec. oec., načelnik Stožera CZ

 1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

 1. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Vinkovci za 2021. godinu.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

 1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2020. godine.

IZVJESTITELJ:  Ivan Bosančić, mag. oec.

 1. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja na području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.
 2. Aktualna pitanja. 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

             Mladen Karlić, dr. med.