Objavljeno u Službene obavijesti, 12.06.2019.

Poziv na 16. sjednicu Gradskog vijeća 17. lipnja (ponedjeljak) 2019. godine u 10 sati

 

 

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-19-16

Vinkovci, 12. lipnja 2019.

 

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09., 1/13. i 2/18.) sazivam  16. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

                        17.  lipnja (ponedjeljak) 2019. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana J. Jelačića 1, Vinkovci

 

 

UVODNO       Izvješće Mandatne komisije o prestanku mirovanja mandata i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika.

IZVJESTITELJ:         mr. sc. Vladimir Ćirić, predsjednik Mandatne komisije

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog vijećnika HDZ-a za razrješenje potpredsjednika Gradskog vijeća i imenovanje novog potpredsjednika.

IZVJESTITELJ:         Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:         Ivan Bosančić, mag. oec., predsjednik Odbora za dodjelu javnih

            priznanja

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Tehnološkog parka Vinkovci za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ:         Josip Gilja, mag. oec., direktor

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA: Anita Rapan-Papeša, dipl. arheolog, zamjenica ravnatelja

 

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Vinkovci.

IZVJESTITELJ:         Mario Dražić

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ:         Zdenko Rečić, dipl. ing., ravnatelj

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Vedrana Lugić, prof. dipl. knjiž., ravnateljica

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na novi Statut Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.

IZVJESTITELJ:         Davor Mecanović, dipl. iur., zamjenik pročelnice Upravnog

             odjela za kulturu i turizam

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Nagodbe između Grada Vinkovaca i Nade Bajić iz Vinkovaca, kao ovlaštenice prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

IZVJESTITELJICA: Sanja Čuljak, dipl. iur., pročelnica Službe za pravne poslove

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu i prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:         Marko Jureta, dipl. oec., v. d. pročelnika Upravnog odjela

gospodarstva

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:         Luka Bradvica, predsjednik Savjeta mladih

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ:         Dalibor Šandrk, univ. spec. oec., pročelnik Upravnog odjela

komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ:         Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

IZVJESTITELJ:         Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Aktualna pitanja.

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.