Objavljeno u Službene obavijesti, 08.06.2018.

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

GRADONAČELNIK KLASA: 612-01/18-01/12 URBROJ: 2188/01-02-18-5 Vinkovci, 8. lipnja 2018. godine

Gradonačelnik grada Vinkovaca temeljem članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (Narodne novine 48/04, 44/09 i 68/13) i članka 5. Odluke o osnivanju kulturnog vijeća ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 10/13) upućuje

PONOVLJENI JAVNI POZIV

za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

I.

Pozivaju se institucije i udruge s područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za članove Kulturnog vijeća s područja kulture i umjetnosti, a koje se osniva za:

 • profesionalno kulturno i umjetničko stvaralaštvo,
 • kulturni amaterizam,
 • tradicijsku kulturu i umjetnost,
 • glazbu i scensku umjetnost,
 • knjigu i nakladništvo,
 • likovne umjetnosti i fotografiju,
 • kulturno i umjetničko stvaralaštvo nacionalnih manjina,
 • kulturne i umjetničke institucije i manifestacije.

II.

Kulturno vijeće se osniva i djeluje radi uključivanja kulturnih djelatnika i umjetnika u predlaganje ciljeva gradske kulturne politike i mjera za njezino provođenje, donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost, a posebice predlaganje programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Vinkovaca.

III.

Članovi Kulturnog vijeća biraju se iz reda istaknutih kulturnih djelatnika i umjetnika s područja Grada Vinkovaca koji svojim dosadašnjim radom i iskustvom mogu doprinijeti razvoju gradske kulturne politike. Predsjednika i članove Vijeća imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na prijedlog Gradonačelnika, a članovi Vijeća imenuju se na četiri godine.

IV.

Ovaj poziv objavit će se u Vinkovačkom listu, te na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca.

V.

Prijedlozi s obrazloženjem, u skladu s Odlukom o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 10/13), podnose se u roku od 15 dana od objavljivanja ovog poziva na adresu:

GRAD VINKOVCI Upravni odjel za kulturu i turizam Bana Jelačića 1 32100 Vinkovci s naznakom: "Prijedlog kandidata za Kulturno vijeće"

                            GRADONAČELNIK
                            Ivan Bosančić, mag.oec.