Objavljeno u Službene obavijesti, 25.11.2019.

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2020. godinu

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 550-01/19-01/64

URBROJ: 2188/01-01-19-2

Vinkovci, 15. listopada 2019. godine

 

 

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na 19. sjednici održanoj dana 15. listopada 2019. godine temeljem članka 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novinebroj 157/13. 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnikGrada Vinkovaca broj 08/09., 01/13. i 02/18.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnikGrada Vinkovaca broj 09/09., 01 /13. i 02/18.), d o n o s i

 

 

Odluku o socijalnoj skrbi

 Grada Vinkovaca za 2020. godinu

 

 

I.  OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Vinkovci (u daljnjem tekstu Grad), uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak ostvarivanja tih prava.

 

Članak 2.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada ukoliko je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

 

 

 

Članak 3.

Poslove vezano uz ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Upravni odjel društvenih djelatnosti Grada (u daljnjem tekstu Odjel).

 

Članak 4.

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom Grad može temeljem ugovora povjeriti Centru za socijalnu skrb Vinkovci.

Pružanje pojedinih usluga korisnicima prava iz socijalne skrbi Grad može, na osnovu ugovora, povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti ograničen sredstvima Proračuna Grada osiguranim za njegovo ostvarivanje.

 

 

II. KORISNIK SOCIJALNE SKRBI

 

Članak 5.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu korisnik) određen je Zakonom o socijalnoj skrbi.

 

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, izuzevši naknadu za troškove stanovanja, osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području Grada.

 

 

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

 

Članak 7.

Ovom se Odlukom utvrđuju slijedeća prava iz socijalne skrbi:

 

 1. Naknada za troškove stanovanja
 2. Naknada za troškove ogrjeva
 3. Sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama i  vrtićima
 4. Financiranje troškova boravka djece  u jaslicama i vrtićima
 5. Božićni paketi za djecu iz udomiteljskih obitelji
 6. Jednokratna novčana pomoć
 7. Dodjela financijskih potpora programima i projektima neprofitnih organizacija u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata
 8. Tečaj za trudnice i partnere
 9. Jednokratna naknada povodom rođenja djeteta
 10. Pučka kuhinja
 11. Prigodni obiteljski paketi za blagdane
 12. Podmirenje pogrebnih troškova
 13. Financiranje prijevoza umirovljenika u toplice
 14. Kampanja borbe protiv ovisnosti o duhanskim proizvodima, alkoholu i drogama
 15. Zbrinjavanje beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima
 16. Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
 17. Božićnica za umirovljenike

 

Članak 8.

Korisnik može ostvariti istodobno više oblika pomoći ako njihovo ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

 

1. Naknada za troškove stanovanja

 

Članak 9.

Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  700.000,00 kn.

 

Članak 10.

Naknada za troškove stanovanja obuhvaća slijedeće:

 

1.1. Naknada za troškove najamnine

1.2. Naknada za troškove komunalne naknade

1.3. Naknada za troškove električne energije

1.4. Naknada za troškove plina

1.5. Naknada za troškove grijanja

1.6. Naknada za troškove vode i odvodnje

1.7. Naknada za troškove odvoza kućnog otpada

 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade.

 

Članak 11.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu, utvrđene prema članku 30. stavku 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja može se odobriti i do iznosa sredstava iz članka 30. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, kada se po mišljenju Centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruje se na način da Grad djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

 

Članak 12.

Postupak za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja prema ovoj Odluci pokreće se podnošenjem zahtjeva.

Zahtjev se podnosi na standardiziranom obrascu.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava podnositelj je dužan priložiti slijedeće:

 • presliku Rješenja Centra za socijalnu skrb Vinkovci o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu,
 • presliku osobne iskaznice,
 • potvrdu o prijavljenom boravku (ako su boravak i prebivalište različiti)
 • presliku računa/uplatnica za troškove stanovanja
 • presliku Ugovora o najmu stana (potpis na ugovoru ovjeren kod javnog bilježnika), ako  podnositelj zahtjeva boravi u takvom stanu,
 • potvrdu banke o IBAN broju tekućeg računa ili ispis podataka o IBAN broju tekućeg računa internetskog bankarstva (za korisnike kojima se na račun plaća trošak najamnine),
 • ostali dokazi po potrebi.

 

Članak 13.

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja podnosi se do petnaestog u mjesecu, u kojem slučaju će se, u pravilu, pravo na naknadu troškova ostvariti u tekućem mjesecu.

U slučaju kasnijeg podnošenja zahtjeva, pravo na naknadu za troškove stanovanja počinje teći slijedeći mjesec.

 

1.1. Naknada za troškove najamnine

 

Članak 14.

Pravo na naknadu za troškove najamnine može ostvariti:

 • korisnik stana – najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,
 • korisnik stana – najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu, za stan ili kuću u vlasništvu pravne ili fizičke osobe.

 

Članak 15.

Najmoprimac iz ove Odluke nema pravo na naknadu za troškove najamnine, ako:

 • ugovorom o najmu stana ili kuće ovjerenog kod javnog bilježnika ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine,
 • on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge namjene (u cijelosti ili djelomice).

 

1.2. Naknada za troškove komunalne naknade

 

Članak 16.

Naknada za troškove komunalne naknade odobrava se sukladno Odluci o visini komunalne naknade Grada Vinkovaca.

 

1.3. Naknada za troškove električne energije

 

Članak 17.

Pravo na naknadu za troškove električne energije u mjesecu lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu ostvaruje se na način da se za korisnika prava odobrava naknada za troškove električne energije u iznosu od 90,00 kn mjesečno, a za svakog slijedećeg člana kućanstva korisnika dodaje u iznos od 20,00 kn mjesečno.

U ostalim mjesecima ostvaruje se pravo na punu naknadu.

 

 

 

1.4. Naknada za troškove plina

 

Članak 18.

Pravo na naknadu za troškove plina ne ostvaruje se u mjesecu lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu.

 

 

1.5. Naknada za troškove grijanja

 

Članak 19.

Pravo na naknadu za troškove električne energije ne ostvaruje se u mjesecu lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu.

 

1.6. Naknada za troškove vode i odvodnje

 

Članak 20.

Pravo na naknadu za troškove vode i odvodnje ostvaruje se na način da korisnik plaća 60% osnovne cijene vodne usluge za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, dok preostalih 40% osnovne cijene vodne usluge osigurava Grad.

Grad svakog mjeseca isporučitelju vodnih usluga dostavlja popis korisnika.

Isporučitelj svakog mjeseca Gradu ispostavlja račun za plaćanje po navedenom osnovu.

 

1.7. Naknada za troškove odvoza kućnog otpada

 

Članak 21.

Pravo na naknadu za troškove odvoza kućnog otpada odobrava se u punom iznosu troška računa.

 

2.  Naknada za troškove ogrjeva

 

Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  400.000,00 kn.

 

Članak 22.

Samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva, priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje odobri novčani iznos za podmirenje tog troška.

Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva, Grad Vinkovci podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva Županiji Vukovarsko-srijemskoj.

Postupak ostvarivanja prava obavit će se na način da će korisnici zajamčene minimalne naknade javnim pozivom biti pozvani podnijeti zahtjev za ostvarivanje istog.

Javni poziv objavit će se, u pravilu, u svibnju i trajat će do kraja kolovoza.

 

 

 

3. Sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima

 

Članak 23.

Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od 400.000,00 kn.

 

Članak 24.

Socijalno ugrožene obitelji čija djeca su korisnici programa dječjih vrtića, ostvaruju olakšice od plaćanja na način i po postupku kojega provodi Dječji vrtić Vinkovci.

U dječjem vrtiću čiji je osnivač i vlasnik Grad osigurava se sufinanciranje na način da se udio roditelja u sufinanciranju troškova smještaja djece umanjuje za trideset posto (30 %).

Osnovni kriterij je da ukupni dohodak ne prelazi iznos 1.500,00 kn po članu zajedničkog kućanstva.

 

4. Financiranje  troškova boravka djece  u jaslicama i vrtićima

 

Članak 25.

Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.

 

Članak 26.

U dječjem vrtiću čiji je osnivač Grad te u vrtićima drugih osnivača pod uvjetom da dijete nije bilo u mogućnosti upisati najbliži vrtić Dječjeg vrtića Vinkovci (što se dokazuje potvrdom Dječjeg vrtića Vinkovci), može se financirati boravak djece u stopostotnom (100 %) iznosu.

Od plaćanja dječjeg vrtića oslobođeni su:

 • djeca s poteškoćama u razvoju (ukoliko dijete nema pomoćnika),
 • djeca iz udomiteljskih obitelji,
 • djeca žrtve obiteljskog nasilja,
 • djeca bez oba roditelja koja nisu smještena u ustanovu.

Postupak prikupljanja dokumentacije i utvrđivanja okolnosti za vrtiće čiji je osnivač Grad obavlja Dječji vrtić Vinkovci, dok za vrtiće drugih osnivača postupak obavlja Grad, Upravni odjel društvenih djelatnosti.

 

5. Božićni paketi za djecu iz udomiteljskih obitelji

 

Članak 27.

Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.

 

Članak 28.

Na osnovu evidencije Centra za socijalnu skrb Vinkovci i u suradnji s Centrom organizirat će se podjela Božićnih paketića ili novčanih bonova za djecu u udomiteljskim obiteljima.

Vrijednost paketića određivat će se sukladno osiguranim sredstvima i broju djece.

 

 

 

 

6. Jednokratna novčana pomoć

 

Članak 29.

Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  350.000,00 kn.

 

Članak 30.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se ostvariti:

- zbog trenutačnih materijalnih teškoća samca ili kućanstva uslijed čega nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe i

- zbog izvanrednih okolnosti i nesretnih događaja.

Jednokratnu novčanu pomoć zbog trenutačnih materijalnih teškoća mogu ostvariti samac čiji dohodak ne prelazi 2.000,00 kn ili kućanstvo čiji dohodak ne prelazi 1.500,00 kn po članu zajedničkog kućanstva.

Ista se može odobriti u maksimalnom iznosu 2.000,00 kn za samca, odnosno 5.000,00 kn za kućanstvo, tijekom proračunske godine.

Jednokratnu novčanu pomoć zbog izvanrednih okolnosti i nesretnih događaja mogu ostvariti samac ili kućanstvo, neovisno o visini dohotka, koje pogodi nesretan slučaj, veliki izdaci u kućanstvu zbog nesreće, poplave, požara, elementarne nepogode, skupa liječenja, teške bolesti, smrtnog slučaja, kupnje ortopedskih pomagala i slično, u maksimalnom iznosu 7.000,00 kn tijekom proračunske godine.

Jednokratna novčana pomoć može se isplatiti na blagajni Grada ili izravno uplatom na račun davatelja usluge.

Kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana pomoć može biti zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću u stvarima ili uslugama.

O ostvarivanju prava odlučuje Gradonačelnik.

 

7. Dodjela financijskih potpora programima i   projektima neprofitnih organizacija u području socijalne i zdravstvene skrbi , humanitarnog djelovanja i udrugama proisteklim iz domovinskog rata

 

Članak 31.

Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  550.000,00 kn.

 

Članak 32.

Ovom vrstom pomoći predviđena je potpora navedenim pravnim subjektima u slijedećim područjima djelovanja:

 • humanitarno djelovanje,
 • socijalna i psihosocijalna skrb o građanima,
 • zaštita zdravlja građana i
 • skrb za stradalnike Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zaštita digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kao i poboljšanje kvalitete života sudionika i stradalnika Domovinskog rata.

Postupak provedbe natječaja i dodjele sredstava propisan je posebnim aktom Grada.

 

8.  Tečaj za trudnice i partnere

 

Članak 33.

Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od 6.000,00 kn.

 

Članak 34.

Tečaj se provodi u suradnji s Domom zdravlja Vinkovci. Tijekom godine organizira se četiri tečaja.

Tečaj organizira i provodi Dom zdravlja Vinkovci sa svojim raspoloživim stručnim djelatnicima.

Po obavljenom  tečaju dostavlja se izvješće Gradu koji sufinancira  predavanja i edukaciju.

 

9. Jednokratna naknada povodom rođenja djeteta

 

Članak 35.

Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od 650.000,00 kn.

 

Članak 36.

Pravo na naknadu povodom rođenja djeteta može ostvariti svaki građanin Grada.

Poseban uvjet je da roditelji djeteta, odnosno samohrani roditelj, u trenutku rođenja djeteta imaju prebivalište na području grada Vinkovaca, odnosno da najmanje jedan roditelj i novorođeno dijete imaju  prebivalište na području Grada.

Pravo se može ostvariti do navršenih 6 mjeseci života djeteta.

Pravo se ostvaruje na način da se korisniku povodom rođenja djeteta isplati iznos od 2.000,00 kn.

 

10. Pučka kuhinja

 

Članak 37.

Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  200.000,00 kn.

 

Članak 38.

Caritas Đakovačko - Osječke Nadbiskupije otvorio je u Gradu Pučku kuhinju.

O međusobnim odnosima, pravima i obvezama glede pružanja usluga pučke kuhinje za korisnike, Grad Vinkovci i Caritas Đakovačko - Osječke Nadbiskupije zaključuju Ugovor.

 

11. Prigodni obiteljski paketi za blagdane

 

Članak 39.

Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  30.000,00 kn.

 

 

 

Članak 40.

Povodom Božićnih i/ili Uskrsnih blagdana paketima se daruju socijalno ugrožene obitelji, korisnici socijalnih prava iz ove Odluke.

 

12. Podmirenje pogrebnih troškova

 

Članak 41.

Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  20.000,00 kn.

 

Članak 42.

Podmirenje pogrebnih troškova može se odobriti za pogreb osobe koja je imala prebivalište na području Grada, a koju nema tko sahraniti.

Isto tako može se odobriti za nepoznatu osobu (status se utvrđuje po policijskom izvješću) koju smrt zatekne na području Grada.

Pomoć se podmiruje u visini osnovne pogrebne opreme i troškova ukopa temeljem ispostavljenog računa pogrebnog poduzeća.

 

13. Financiranje prijevoza umirovljenika u toplice

 

Članak 43.

Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  10.000,00 kn.

 

Članak 44.

Mjera se odobrava na način da Grad u cijelosti financira organizirani prijevoz umirovljenika u toplice Bizovac.

Nositelj projekta je Županijska udruga umirovljenika.

Sukladno sporazumu Grad će uplatiti navedeni iznos.

 

14. Kampanja borbe protiv ovisnosti o duhanskim proizvodima, alkoholu i drogama

 

Članak 45.

Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  5.000,00 kn.

 

Članak 46.

Sufinanciranje projekta medijske kampanje borbe protiv ovisnosti o duhanskim proizvodima, alkoholu i drogama provodi se na području  Vukovarsko - srijemske županije.

 

15. Zbrinjavanje beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima

 

Članak 47.

Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  10.000,00 kn.

 

Članak 48.

Zakonom o socijalnoj skrbi određeno je da Gradovi moraju poduzeti mjere za zbrinjavanje beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima.

Iz tog razloga osigurana su sredstva kako bi se podmirio trošak smještaja u ustanovi s kojom se zaključi Ugovor o obavljanju ove usluge.

 

16. Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom

 

Članak 49.

Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  80.000,00 kn.

 

Članak 50.

Prijevoz se obavlja u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom „Bubamara“, Vinkovci.

Na temelju potpisanog Sporazuma prijevoz organizira i provodi Udruga sa svojim raspoloživim stručnim djelatnicima, vozačem i vozilom nabavljenim za ovu namjenu.

 

17. Božićnica za umirovljenike

 

Članak 51.

Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  800.000,00 kn.

 

 

Članak 52.

Grad Vinkovci će umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Vinkovaca, povodom kršćanskog blagdana Božića isplatiti božićnicu.

 

Članak 53.

Kriteriji, visina i postupak dodjele božićnice propisati će se posebnim aktom Gradonačelnika.

 

IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK

 

Članak 54.

Postupak za ostvarivanje prava pokreće se na zahtjev stranke (njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja) ili po službenoj dužnosti.

 

Članak 55.

Podnositelj je dužan uz zahtjev dostaviti dokaze za ostvarivanje prava.

 

Članak 56.

Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu društvenih djelatnosti.

 

Članak 57.

O zahtjevu za ostvarivanje prava u prvom stupnju odlučuje Odjel.

O ostvarivanju prava na naknadu za troškove stanovanja Odjel donosi Rješenje.

O žalbi odlučuje nadležno upravno tijelo Vukovarsko-srijemske Županije.

Članak 58.

Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni ili nisu dostavljeni svi prilozi, podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Odjela dopuniti zahtjev  ili dostaviti tražene priloge u roku od osam dana od dana dostave poziva za dopunu.

Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva za ostvarivanje prava i naknada ako dopunjeni zahtjev, odnosno traženi prilozi, ne budu dostavljeni u navedenom roku.

 

Članak 59.

Korisnik je dužan Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava koriste u svrhu za koju su namijenjena.

 

Članak 60.

Ako je korisnik na temelju neistinitih ili netočnih podataka ostvario pravo koje mu ne pripada dužan je nadoknaditi nastalu štetu.

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 61.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca, objavit će se na web stranici Grada Vinkovaca, a primjenjuje se od  01. siječnja 2020. godine.

 

Članak 62.

            Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

     

 

Članak 63.

Početkom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2019. godinu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 09/18.).

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr.med.

Odluka