Objavljeno u Službene obavijesti, 30.06.2021.

Odluka o poništenju javnog poziva za odabir organizatora i provoditelja Službe spašavanja

GRADONAČELNIK

KLASA: 334-01/21-01/04

URBROJ: 2188/01-02-21-3

Vinkovci, 22. lipnja 2021.

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19 i 144/20.) i članka 57. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21.)  donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA

                                                                                    

Članak 1.

Poništava se javni poziv KLASA: 334-01/21-01/04 URBROJ: 2188/01-02-21-1 od 7. lipnja 2021. g. za odabir organizatora i provoditelja Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“ za fizičke i pravne osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu obavljati poslove zaštite i spašavanja, a koji je objavljen na internetskoj stranici Grada.

Članak 2.

            Rok za podnošenje prijava istekao je 15. lipnja 2021. g., a kako nije zaprimljena nijedna prijava donosi se ova Odluka u skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 3.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.     

       

          Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Grada i stupa na snagu s danom objave.

    GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.